Ktl-icon-tai-lieu

Mã không gian thời gian

Được đăng lên bởi tria-nh-tha-dia-p-new
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã không gian thời gian

ebook@free4vn.org

Ch­¬ng 1

tæng quan vÒ hÖ thèng mimo
1.1 Giíi thiÖu
Nhu cÇu vÒ dung l­îng trong hÖ thèng th«ng tin kh«ng d©y nh­
th«ng tin di ®éng, internet hay c¸c dÞch vô ®a ph­¬ng tiÖn ®ang t¨ng lªn
nhanh chãng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn phæ tÇn v« tuyÕn l¹i h¹n
chÕ, do vËy muèn t¨ng dung l­îng ta b¾t buéc ph¶i t¨ng hiÖu qu¶ sö dông
phæ tÇn. Nh÷ng tiÕn bé trong m· ho¸ nh­ m· Turbo, m· kiÓm tra ch½n lÎ

fre
e4
vn
.o
rg

mËt ®é thÊp ®· cã thÓ tiÕp cËn tíi giíi h¹n dung l­îng Shannon cña hÖ
thèng víi 1 anten. Tuy nhiªn cã thÓ ®¹t ®­îc hiÓu qu¶ phæ tÇn cao h¬n n÷a
víi hÖ thèng cã nhiÒu anten c¶ ë m¸y ph¸t vµ m¸y thu.

Ch­¬ng nµy tËp trung t×m hiÓu vÒ dung l­îng cña c¸c kªnh truyÒn

dÉn nhiÒu ®Çu vµo, nhiÒu ®Çu ra (MIMO). HiÓu qu¶ phæ tÇn lµ ®Æc ®iÓm næi
bËt cña hÖ thèng MIMO, gi¶ sö viÖc truyÒn dÉn lµ lý t­ëng th× nã t¨ng gÇn
nh­ tuyÕn tÝnh víi sè l­îng anten.

Mét kªnh MIMO ®­îc thùc hiÖn víi nhiÒu anten. M«i tr­êng truyÒn

trªn kªnh gi÷a c¸c cÆp anten thu, ph¸t ®­îc m« h×nh b»ng ph­¬ng ph¸p
fading Rayleigh ph¼ng ®éc lËp. Trong ch­¬ng nµy chØ h¹n chÕ nghiªn cøu
víi kªnh b¨ng hÑp ®Ó cã thÓ m« t¶ b»ng m« h×nh ph¼ng tÇn sè. KÕt qu¶ sÏ
®­îc suy ra cho kªnh b¨ng réng b»ng c¸ch coi kªnh b¨ng réng lµ mét tËp
trùc giao c¸c kªnh b¨ng hÑp. M« h×nh Rayleigh rÊt phï hîp víi c¸c m«i
tr­êng cã nhiÒu vËt ph©n t¸n. Trong ch­¬ng nµy víi m« h×nh fading
Rayleigh ®éc lËp, c¸c tÝn hiÖu ®­îc ph¸t tõ mçi anten ph¸t sÏ xuÊt hiÖn ®éc
lËp ë mçi anten thu. KÕt qu¶ lµ t­¬ng øng víi mçi tÝn hiÖu tõ anten ph¸t ®·
cã dÊu hiÖu ph©n biÖt nhau ë anten thu. M« h×nh fading Rayleigh ®éc lËp
gÇn gièng víi kªnh MIMO khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c anten lín h¬n nhiÒu
b­íc sãng cña sãng mang, hoÆc gãc sãng tíi t­¬ng ®èi lín (trªn 30 0 ).

Mã không gian thời gian

ebook@free4vn.org

Cã nhiÒu phÐp ®o vµ thÝ nghiÖm chØ ra r»ng nÕu 2 anten thu ®­îc sö
dông ®Ó ph©n tËp ë m¸y thu tr¹m gèc, chóng ph¶i ®Æt c¸ch nhau 10 b­íc
sãng ®Ó ®¶m b¶o lµ ®éc lËp nhau. T­¬ng tù, c¸c phÐp ®o chØ ra ®Ó gi÷ møc
ph©n tËp t­¬ng tù ë m¸y cÇm tay th× anten ph¶i c¸ch nhau 3 b­íc sãng.
1.2 M« h×nh hÖ thèng MIMO
Gi¶ thiÕt ®Æt ra lµ mét hÖ thèng MIMO ®iÓm ®iÓm víi n T anten ph¸t
vµ n R anten thu. TËp trung vµo m« h×nh hÖ thèng tuyÕn tÝnh b¨ng gèc phøc
®­îc m« t¶ trong miÒn thêi gian rêi r¹c. S¬ ®å khèi hÖ thèng ®­îc chØ ra

fre
e4
vn
.o
rg

trong H×nh 1.1. TÝn hiÖu ph¸t trong mçi chu kú symbol ®­îc biÓu diÔn b»ng
ma trËn cét x kÝch th­íc n T ´ 1, trong ®ã phÇn tö x i lµ tÝn hiÖu ®­îc ph¸t tõ
an...
Mã kng gian thi gian ebook@free4vn.org
Ch ¬ng 1
tæng quan vÒ hÖ thèng mimo
1.1 Giíi thiÖu
Nhu u dung l îng trong hÖ thèng th«ng tin kh«ng d©y nh
th«ng tin di ®éng, internet hay c¸c dÞch vô ®a ph ¬ng tiÖn ®ang t¨ng lªn
nhanh chãng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. Tuy nhiªn phæ tÇn v« tuyÕn l¹i h¹n
chÕ, do vËy muèn t¨ng dung l îng ta b¾t bc phi ng hiÖu qu dông
p tÇn. Nh÷ng tiÕn trong ho¸ nh m· Turbo, m· kiÓm tra ch½n lÎ
mËt ®é thÊp ®· cã thÓ tiÕp cËn tíi giíi h¹n dung l îng Shannon cña hÖ
thèng víi 1 anten. Tuy nhiªn cã thÓ ®¹t ® îc hiÓu qu p tÇn cao h¬n n÷a
víi hÖ thèng cã nhiÒu anten c ë y ph¸t vµ m¸y thu.
Ch ¬ng nµy tËp trung t×m hiÓu dung l îng cña c kªnh truyÒn
dÉn nhiÒu ®Çu vµo, nhiÒu ®Çu ra (MIMO). HiÓu qu p tÇn lµ ®Æc ®iÓm i
bËt cña hÖ thèng MIMO, gi vc truyÒn dÉn lµ lý t ëng th× t¨ng gÇn
nh tuyÕn nh víi sè l îng anten.
Mét kªnh MIMO ® îc thùc hiÖn víi nhiÒu anten. i tr êng truyÒn
trªn kªnh gi÷a c¸c cÆp anten thu, ph¸t ® îc m« nh b»ng ph ¬ng ph¸p
fading Rayleigh ph¼ng ®éc lËp. Trong ch ¬ng nµy chØ h¹n chÕ nghiªn cøu
víi kªnh b¨ng hÑp ®Ó cã thÓ m« b»ng h×nh ph¼ng tÇn sè. t qu sÏ
® îc suy ra cho kªnh b¨ng réng ng c¸ch coi kªnh b¨ng réng lµ mét tËp
tc giao c¸c kªnh b¨ng hÑp. M« h×nh Rayleigh rÊt p p víi c¸c m«i
tr êng cã nhu vËt ph©n n. Trong ch ¬ng nµy víi m« h×nh fading
Rayleigh ®éc lËp, c¸c n hiÖu ® îc ph¸t tõ mçi anten ph¸t sÏ xuÊt hiÖn ®éc
lËp ë mçi anten thu. KÕt qu t ¬ng øng víi mçi tÝn hiÖu tõ anten ph¸t ®·
cã dÊu hiÖu ph©n biÖt nhau ë anten thu. M« h×nh fading Rayleigh ®éc lËp
gÇn gièng víi kªnh MIMO khi khong c¸ch gi÷a c¸c anten lín h¬n nhiÒu
b íc sãng cña sãng mang, hoÆc gãcng tíi t ¬ng ®èi lín (trªn 30
0
).
free4vn.org
Mã không gian thời gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mã không gian thời gian - Người đăng: tria-nh-tha-dia-p-new
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mã không gian thời gian 9 10 219