Ktl-icon-tai-lieu

Mạ kim loại

Được đăng lên bởi hapham205
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

--------------------------

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ BẢN
Tên chuyên đề:

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ MẠ KIM LOẠI
DÒNG THẢI VÀ CÁC CHẤT THẢI QUAN TRỌNG

Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm AKL :
Lớp
Khóa

:
:

Đinh Bách Khoa
Bùi Vân Anh
Phạm Quang Khánh
Đỗ Thị Lương
Công nghệ môi trường
K49

Hà Nội 10/2006

Chuyên đề “MẠ KIM LOẠI”

MỤC LỤC
1
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………5
CHƯƠNG 0: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MẠ KIM LOẠI VÀ TÌNH HÌNH
SẢN XUẤT CỦA CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN.
6
1.1
Vai trò của giai đoạn hoàn thiện bề mặt:...............................................
1.2
Các phương pháp được đề xuất để hoàn thiện bề mặt:........................
1.3
Khái quát về mạ điện:..............................................................................
1.3.1 Bảng năng suất của một số cơ sở mạ điện ở Việt Nam năm 1998........
1.3.2 Bảng năng lượng tiêu thụ của một số công ty năm 1998......................
1.3.3 Bảng độc tính một số hoá chất sử dụng trong công nghệ mạ điện:....
2
PHẦN I : QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BỀ MẶT………………………………..11
2.1
Chương 1: Phương pháp cơ học...........................................................
2.2
Chương 2: Phương pháp hóa học và điện hóa....................................
* Các nguồn gây ô nhiễm trong xử lý bề mặt..................................................
3
PHẦN II: MẠ………………………………………………………………23
3.1
Mạ kẽm thiếc chì cadimi .............................................................
3.2
Mạ đồng và mạ kền............................................................................
3.3
Mạ crom, coban, sắt............................................................................
3.4
Mạ kim loại quý...................................................................................
3.5
Mạ hợp kim...........................................................................................
4
PHẦN III:
HOÀN THIỆN BỀ MẶT VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM,ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP MÔI
TRƯỜNG 32
4.1
LỜI MỞ ĐẦU PHẦN III.......................................................................
4.2
Hoàn thiện lớp mạ kim loại:..................................................................
4.3
Kiểm tra chất lượng lớp mạ:.................................................................
5
Ô NHIỄM TRONG CÔNG NGHỆ MẠ ĐIỆN:
36
5.1
Ô nhiễm nhiệt:........................................................................................
5.2
Ô nhiểm tiếng ồn:............................................................


--------------------------

 !"# 
Tên chuyên đề:
$%
&' " 

()*+,**-.
AKL 

%


!"#$%&'%%(
Mạ kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạ kim loại - Người đăng: hapham205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Mạ kim loại 9 10 603