Ktl-icon-tai-lieu

Mã Lỗi Quần Jean

Được đăng lên bởi hoathuytinh38127
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHU V-JEAN

13:39:0606/12/2015

ST Mã
CÔNG ĐOẠN HƯ
T
lỗi
(Defective description)
1 CT 01 Diễu miệng túi trước le lót , không đều mí, cầm nhăn, xếp ly, bỏ mũi
2 CT 02 Chốt túi không đều, xếp ly, thiếu mũi
3 CT 03 Diễu baget không đều, cầm nhăn, đứt chỉ, bỏ mũi
4 CT 04 Kê đáy trước không đều, lòi đuôi baget, cầm nhăn, bỏ mũi, đứt chỉ
5 CT 05 Mí dây kéo không đều, đứt chỉ, bỏ mũi
6 CT 06 Vắt sổ bao túi đứt chỉ, bỏ mũi, xếp ly, không ôm bờ
7 CT 07 Vắt sổ thân trước 3 chỉ không thẳng, bỏ mũi, xếp ly
8 CT 08 Vắt sổ baget không ôm bờ, rút chỉ, đứt chỉ
9 CT 09 Bọ túi đồng hồ, baget, đáy trước lệch, thiếu mũi, rối chỉ, đứt chỉ
10 CT 10 May đáp túi bỏ mũi, lỏng chỉ, đứt chỉ, xếp ly
11 CT 11 May miệng túi đồng hồ bỏ mũi, đứt chỉ
12 CT 12 Dán túi đồng hồ xéo, le góc, bỏ mũi, đứt chỉ
13 CT 13 Gắn nhãn thành phần thân trước xéo, thiếu
14 CT 14 Kê mí dây kéo le, không thẳng, rối chỉ
15 CT 15 Diễu bao túi không đều, cầm nhăn, đứt chỉ, bỏ mũi
16 CT 16 Ủi xung quanh túi sau không đều
17 CT 17 Dán túi sau không đều, lệch, bỏ mũi, sụp mí, đứt chỉ, xếp ly
18 CT 18 Bọ túi sau lệch, thiếu mũi, rối chỉ, đứt chỉ, bỏ mũi
19 CT 19 Gắn nhãn size thân sau không đều, sai vóc
20 CT 20 VS thân sau 3 chỉ không thẳng, bỏ mũi, đứt chỉ, không ôm bờ
21 CT 21 Đáy sau không ôm bờ, xì, không thẳng, sụp, đứt chỉ, bỏ mũi, sole decoup
22 CT 22 Decoup không đều, sụp, không thẳng, đứt chỉ, bỏ mũi, xì, xếp ly
23 CT 23 VS giàng trong không ôm bờ, lệch ngã tư đáy, xếp ly, không thẳng
24 CT 24 Mí giàng nhốt mí, không đều, đút chỉ, bỏ mũi, không thẳng
25 CT 25 Cuốn giàng xì, xếp ly, sụp mí, không đều, đứt chỉ, bỏ mũi, lệch ngã tư
26 NQ001BTP khác màu
27 NQ002BTP lỗi sợi
28 NQ003Lũng rách
29 NQ004Dơ
30 NQ005Chỉ Thừa

13:39:0606/12/2015

KHU V-JEAN

ST
T

Mã
lỗi

CÔNG ĐOẠN HƯ
(Defective description)

1 TP01 Gắn nhãn lưng không đúng vị trí, thiếu mũi, đứt chỉ, xéo
2 TP02

Cuốn lưng xì, xếp ly, nhăn cầm, sole đầu lưng + sườn, không thẳng, lệch thêu

3 TP03

Khóa đầu lưng không đều mí, chỉ không trùng, đứt chỉ, bỏ mũi, sụp

4 TP04

VS sườn ngoài không thẳng, không ôm bờ, lòi bờ VS, cầm nhăn, sole túi

5 TP05

Mí sườn ngoài không thẳng, không đều, xếp ly, sụp mí, đứt chỉ, bỏ mũi

6 TP06 May lai không thẳng, không đều, sụp mí, xếp ly, bỏ mũi, đứt chỉ
7 TP07

Bọ passant dài ngắn, lệch, le mí, khoảng cách không đều, rối chỉ, đứt chỉ, thiếu mũi

8 TP08 Bọ sườn ngoài lệch, không thẳng, sụp, xếp ly lót
9 TP09

Chần đầu lưng đường 3 không trùng chỉ, không đều, đứt chỉ, bỏ mũi

10 TP10 Khuy lưng đứt chỉ,bỏ mũi,xéo,chư...
KHU V-JEAN
13:39:0606/12/2015
1
CT 01
Diễu miệng túi trước le lót , không đều mí, cầm nhăn, xếp ly, bỏ mũi
2
CT 02
Chốt túi không đu, xếp ly, thiếu mũi
3
CT 03
Diễu baget không đều, cầm nhăn, đt chỉ, bỏ mũi
4
CT 04
Kê đáy trước không đều, lòi đuôi baget, cầm nhăn, bỏ mũi, đứt chỉ
5
CT 05
Mí dây kéo không đều, đứt chỉ, bỏ mũi
6
CT 06
Vắt sổ bao túi đt chỉ, bỏ mũi, xếp ly, không ôm bờ
7
CT 07
Vắt sổ thân trước 3 chỉ không thẳng, bỏ mũi, xếp ly
8
CT 08
Vắt sổ baget không ôm bờ, rút chỉ, đứt ch
9
CT 09
Bọ túi đồng hồ, baget, đáy trước lệch, thiếu mũi, rối chỉ, đứt chỉ
10
CT 10
May đáp túi bỏ mũi, lỏng chỉ, đt chỉ, xếp ly
11
CT 11
May miệng túi đồng hbỏ mũi, đứt ch
12
CT 12
Dán túi đồng hồ xéo, le góc, bỏ mũi, đứt chỉ
13
CT 13
Gắn nhãn thành phần thân trước xéo, thiếu
14
CT 14
Kê mí dây kéo le, không thẳng, rối chỉ
15
CT 15
Diễu bao túi không đều, cầm nhăn, đứt chỉ, bỏ mũi
16
CT 16
Ủi xung quanh túi sau không đu
17
CT 17
Dán túi sau không đều, lệch, bỏ mũi, sụp mí, đứt chỉ, xếp ly
18
CT 18
Bọ túi sau lệch, thiếu mũi, rối ch, đứt chỉ, bỏ mũi
19
CT 19
Gắn nhãn size thân sau không đu, sai vóc
20
CT 20
VS thân sau 3 chỉ không thẳng, bỏ mũi, đứt chỉ, không ôm bờ
21
CT 21
Đáy sau không ôm bờ, xì, không thẳng, sụp, đứt chỉ, bỏ mũi, sole decoup
22
CT 22
Decoup không đều, sụp, không thẳng, đứt chỉ, bỏ mũi, xì, xếp ly
23
CT 23
VS giàng trong không ôm bờ, lệch ngã tư đáy, xếp ly, không thẳng
24
CT 24
Mí giàng nhốt mí, không đều, đút chỉ, bỏ mũi, không thẳng
25
CT 25
Cuốn giàng xì, xếp ly, sụp mí, không đều, đứt chỉ, bỏ mũi, lệch ngã tư
26
NQ001
BTP khác màu
27
NQ002
BTP lỗi sợi
28
NQ003
Lũng rách
29
NQ004
30
NQ005
Chỉ Thừa
ST
T
lỗi
CÔNG ĐOẠN
(Defective description)
Mã Lỗi Quần Jean - Trang 2
Mã Lỗi Quần Jean - Người đăng: hoathuytinh38127
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mã Lỗi Quần Jean 9 10 910