Ktl-icon-tai-lieu

Ma Sát Học

Được đăng lên bởi Loi Phan
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng m«n häc
Ma s¸t häc
TS. Ph¹m V¨n Hïng
Bé m«n: M¸y Vµ Ma S¸t Häc

Page 1 of 107

NhËp m«n
1. Ma s¸t:
HiÖn t−îng kú l¹ cña thiªn nhiªn- ®ang tiÕp tôc nghiªn cøu
Cã nhiÒu øng dông:
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

NhiÖt, löa, ...
Phanh h·m, t¨ng tèc ®é ph¶n øng hãa häc,…
Hµn, ®¸nh bãng,…
Ghi vµ ®äc d÷ liÖu,…

H¹i:
Tæn hao c«ng suÊt.
Sinh nhiÖt lµm thay ®æi bÒn, tæ chøc cac bon, hydro, t¹o thµnh c¸c
«xit…

™ §Æc ®iÓm:
œ Lµ qu¸ tr×nh tù tæ chøc:

4 Cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ hñy.
4 Gi¶m ma s¸t, mßn.
œ
œ

G¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mßn Æ tuæi thä vµ ®é tin cËy.
§−îc ®Æc tr−ng bëi lùPage
c ma
s¸t F , hoÆc hÖ sè ma s¸t fms (hoÆc cã
2 of 107 ms
thÓ ký hiÖu lµ µ).

2. Mßn:
KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ma s¸t ⇒Ph¸ hñy bÒ mÆt ma s¸t:
Gi¶m kÝch th−íc, gi¶m khèi l−îng, thay ®æi cÊu tróc bÒ mÆt,… Æ
TiÕn hµnh b«i tr¬n (r¾n láng, khÝ,…) ®Ó t¨ng tuæi thä vµ ®é tin cËy
™ H¹i:
œ Thay ®æi chÕ ®é l¾p ghÐp cña c¸c cÆp ma s¸t,
œ Thay ®ái chÕ ®é lµm viÖc cña cÆp ma s¸t,
œ Lµm gi¶m tuæi thä vµ ®é tin cËy cña cÆp ma s¸t còng nh−
cña toµn bé thiÕt bÞ,
™ §Æc ®iÓm:
œ G¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ma s¸t
œ Qu¸ tr×nh ph¸ hñy tËp trung trong mét thÓ tÝch rÊt nhá cña
vËt liÖu
œ PhÇn tö mßn t¹o thµnh lµ kÕt qu¶ cña nhiÒu lÇn t−¬ng t¸c.
œ §−îc ®Æc tr−ng bëi c−êng ®é mßn cã thø nguyªn ho¹c
kh«ng cã thø nguyªn Ih Æ tuæi thä, ®é tin cËy.
™ Ph©n biÖt:
œ Mßn b×nh th−êng (æn ®Þnh) cßn gäi lµ mßn c¬ hãa Hk/Hm >
0,6.
Page 3 of 107
œ Mßn h¹t mµi (kh«ng b×nh th−êng) Hk/Hm < 0,6.

3. LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh Tribology (Ma s¸t, mßn,
b«i tr¬n)
Ngµnh khoa häc liªn ngµnh, tËp trung chñ yÕu nghiªn cøu qu¸ tr×nh
ma s¸t mßn b×nh th−êng (æn ®Þnh), qu¸ tr×nh ma s¸t kh«ng b×nh
th−êng viÖc tÝnh to¸n kh«ng cã ý nghÜa thùc tiÔn.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: G¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh
khoa häc kh¸c (c¬, vËt lý, hãa, ®iÖn, rung ®éng, vËt liÖu, … ): lµ
khoa häc liªn ngµnh.
™ Nghiªn cøu vÒ ma s¸t ®· cã tõ l©u.
™ Lªonadevinci ®· x¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t lµ h»ng sè (0,25).
™ ThuÇn tóy c¬ häc
™ T−¬ng t¸c ph©n tö khi ma s¸t [¬ le], ®©y lµ giai ®o¹n
nghiªn cøu ma s¸t tÜnh
™ C.Coulomb 1785 ph©n biÖt ma s¸t tÜnh vµ ma s¸t ®éng,
ma s¸t lµ tæ hîp cña 2 lo¹i søc c¶n:
œ 1- Phô thuéc vµo Stx.
œ 2-Tû lÖ t¶i vµ kh«ng phô thuéc vµo Stx.
™ Lý thuyÕt tæng hîp: c¬ häc (biÕn d¹ng), t−¬ng t¸c ph©n tö
Bowden, Tabor, Kpa Γe ΛbCKuu…
™ Lý thuyÕt biÕn vÞ (sù kh«ng hoµn thiÖn vÒ cÊu tróc tinh thÓ)
⇒ trãc.
4 of 107®iÓm n¨ng l−îng Kocteukuu.
™ Lý thuyÕt mßn trªPage
n quan

™Ba tr−êng ph¸i nghiªn cøu:
œ Sù t−¬ng t¸c cña bÒ mÆt ma s¸t, biÕn ®æi trong líp bÒ
mÆt ⇒ ph¸ hñy...
B
B
µ
µ
i
i
gi
gi
ng
ng
m
m
«
«
n
n
h
h
ä
ä
c
c
Ma s
Ma s
¸
¸
t
t
h
h
ä
ä
c
c
TS. Ph
TS. Ph
¹
¹
m V
m V
¨
¨
n
n
H
H
ï
ï
ng
ng
B
B
é
é
m
m
«
«
n: M
n: M
¸
¸
y V
y V
µ
µ
Ma S
Ma S
¸
¸
t
t
H
H
ä
ä
c
c
Page 1 of 107
Ma Sát Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ma Sát Học - Người đăng: Loi Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Ma Sát Học 9 10 891