Ktl-icon-tai-lieu

MÃ SỐ CỦA RƠ LE

Được đăng lên bởi levietthanh0201
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng các Mã số của RơLe

2 Phần tử thời
gian

32 Chức năng
định hướng
công suất

50G Bảo vệ
quá dòng chạm
đất tức thời

64 Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao

87G Bảo vệ so
lệch máy phát

3 Chức năng
kiểm tra hoặc
khoá liên
động

32P Chức năng
dao động điện

50F Chức năng
bảo vệ đóng
điện vào điểm
sự cố

64R Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao cho cuộn
dây rotor

87L Bảo vệ so
lệch Đ Z

4 Contactor
chính

32Q Chức năng
định hướng
công suất thứ
tự nghịch

51 Bảo vệ quá
dòng có thờ i
gian

87M Bảo vệ so
lệch động cơ

21 Bảo vệ
khoảng cách

33 Rơ le mứ c
dầu tại mba

24 Chức năng
quá kích từ

40 Chức năng
bảo vệ mất từ
trường

51N Bảo vệ
quá dòng chạm
đất có thờ i
gian
51P Bảo vệ quá
dòng pha có
thời gian 52
Máy cắt (MC)

64G Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao cho cuộn
dây stator
67 Bảo vệ quá
dòng có hướng

74 Rơ le kiểm
tra cuộ n cắt
MC

25 Chức năng
kiểm tra đồng
bộ

46 Rơle dòng
cân bằng pha

52a Tiếp điểm
phụ “thường
mở ” của MC

79 Tự động
đóng trở lại
(TĐL)

26W Rơle bảo
vệ quá nhiệt
cuộn dây mba

47 Chức năng
thiểu áp thứ tự
thuận

52b Tiếp điểm
phụ “thường
đóng” của MC

81 Rơ le tần số
84 Bộ đ iều áp
MBA

26Q rơ le
nhiệt độ dầu

50 Bảo vệ quá
dòng cắt nhanh

55 Rơle hệ số
công suất

86 Rơ le khoá
trung gian

90 Chức năng
tự động điều
chỉnh điện áp
96B Rơ le khí
Buchholz
37 Chức năng
dòng hoặc
công suất cực
tiểu
49 Chức năng
mô hình nhiệt
(bảo vệ quá
nhiệt).
49W Bảo vệ
quá nhiệt cho
cuộn dây.

27 Bảo vệ
điện áp giảm

50/87 Bảo vệ
so lệch cắt
nhanh

59 Chức năng
điện áp cực đại

87 Bảo vệ so
lệch

76 Bảo vệ quá
dòng (một
chiều)

30 Rơ le tín
hiệu

50BF Chức
năng từ chố i
cắt (sự cố máy
cắt)

63 Bảo vệ áp
suất tăng cao
trong mba

87B Bảo vệ so
lệch thanh cái

78 Chức năng
đo góc pha
hoặc bảo vệ
“mất đồng bộ

87T Bảo vệ so
lệch MBA

...
Bảng các Mã số của RơLe
2 Phần tử thời
gian
32 Chức năng
định hướng
công suất
50G Bảo vệ
quá dòng chạm
đất tức thời
64 Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao
87G Bảo vệ so
lệch máy phát
3 Chức năng
kiểm tra hoặc
khoá liên
động
32P Chức năng
dao động điện
50F Chức năng
bảo vệ đóng
điện vào điểm
sự cố
64R Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao cho cuộn
dây rotor
87L Bảo vệ so
lệch Đ Z
4 Contactor
chính
32Q Chức năng
định hướng
công suất thứ
tự nghịch
51 Bảo vệ quá
dòng có thờ i
gian
64G Bảo vệ
chống chạm
đất có độ nhạy
cao cho cuộn
dây stator
87M Bảo vệ so
lệch động cơ
21 Bảo vệ
khoảng cách
33 Rơ le mứ c
dầu tại mba
51N Bảo vệ
quá dòng chạm
đất có thờ i
gian
67 Bảo vệ quá
dòng có hướng
87T Bảo vệ so
lệch MBA
24 Chức năng
quá kích từ
40 Chức năng
bảo vệ mất từ
trường
51P Bảo vệ quá
dòng pha có
thời gian 52
Máy cắt (MC)
74 Rơ le kiểm
tra cuộ n cắt
MC
90 Chức năng
tự động điều
chỉnh điện áp
96B Rơ le khí
Buchholz
25 Chức năng
kiểm tra đồng
bộ
46 Rơle dòng
cân bằng pha
52a Tiếp điểm
phụ “thường
mở ” của MC
79 Tự động
đóng trở lại
(TĐL)
37 Chức năng
dòng hoặc
công suất cực
tiểu
26W Rơle bảo
vệ quá nhiệt
cuộn dây mba
47 Chức năng
thiểu áp thứ tự
thuận
52b Tiếp điểm
phụ “thường
đóng” của MC
81 Rơ le tần số
84 Bộ đ iều áp
MBA
49 Chức năng
mô hình nhiệt
(bảo vệ quá
nhiệt).
26Q rơ le
nhiệt độ dầu
50 Bảo vệ quá
dòng cắt nhanh
55 Rơle hệ số
công suất
86 Rơ le khoá
trung gian
49W Bảo vệ
quá nhiệt cho
cuộn dây.
27 Bảo vệ
điện áp giảm
50/87 Bảo vệ
so lệch cắt
nhanh
59 Chức năng
điện áp cực đại
87 Bảo vệ so
lệch
76 Bảo vệ quá
dòng (một
chiều)
30 Rơ le tín
hiệu
50BF Chức
năng từ chố i
cắt (sự cố máy
cắt)
63 Bảo vệ áp
suất tăng cao
trong mba
87B Bảo vệ so
lệch thanh cái
78 Chức năng
đo góc pha
hoặc bảo vệ
“mất đồng bộ
MÃ SỐ CỦA RƠ LE - Người đăng: levietthanh0201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MÃ SỐ CỦA RƠ LE 9 10 205