Ktl-icon-tai-lieu

Mạch ba pha Cơ sở lý thuyết mạch điện

Được đăng lên bởi Tân
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mạch ba pha
Cơ sở lý thuyết mạch điện

Nội dung
•
•
•
•
•
•
•

Thông số mạch
Phần tử mạch
Mạch một chiều
Mạch xoay chiều
Mạng hai cửa
Mạch ba pha
Quá trình quá độ

Mạch ba pha

2

Mạch ba pha
• Mạch một pha: một nguồn điện xoay chiều nối với tải
bằng một cặp dây dẫn
• Mạch nhiều pha: nhiều nguồn xoay chiều cùng tần số
nhưng khác pha
• Mạch ba pha: ba nguồn điện xoay chiều cùng tần số,
cùng biên độ, lệch pha với nhau 1200
• Trong số các mạch nhiều pha, mạch ba pha phổ biến &
kinh tế nhất

Mạch ba pha

3

Mạch ba pha
• Tầm quan trọng của mạch ba pha:
– Động cơ điện ba pha ổn định, tương đối rẻ, kích thước nhỏ, ít bảo dưỡng, so
với động cơ điện một pha
– Với cùng một lượng công suất truyền tải, mạch ba pha cần ít dây nối hơn Æ
kinh tế hơn
– Có thể cung cấp 2 kiểu điện áp

• Nội dung
–
–
–
–
–
–

Nguồn ba pha đối xứng
Mạch ba pha đối xứng
Mạch ba pha không đối xứng
Công suất trong mạch ba pha
Phương pháp thành phần đối xứng
Điều hoà bậc cao trong mạch ba pha
Mạch ba pha

4

Nguồn ba pha đối xứng (1)
A

uAA’ uBB’ uCC’

C’
B’

t

B

S

C

Stator
A’

U CC '
1200

U BB '

uAA’ = Umsinωt
ω
1200
1200

uBB’ = Umsin(ωt – 1200)

U AA '

uCC’ = Umsin(ωt + 1200)
uAA’ + uBB’ + uCC’ = 0
Mạch ba pha

5

Nguồn ba pha đối xứng (2)
A
C’
B’
B

S

N

S

C

Stator
A’

Mạch ba pha

6

Nguồn ba pha đối xứng (3)
A

uCA

C’
B

S

C

uBC

Stator

uAN

uCN

C

B’

C’
N

iC
A

iA
iN

B’
A’

uBN

A’

uAB
iB

B

uAN, uBN, u’CN: điện áp pha
uAB, uBC, u’CA: điện áp dây
Mạch ba pha

7

Nguồn ba pha đối xứng (4)
iC
C

eCN

eAN

A

iA

uCA

iN
N

uBC

eBN

uAN

uCN

C

C’
N

iC
A

iA
iN

B’
A’

uBN

uAB
iB

iB
B

B

Mạch ba pha

8

Nguồn ba pha đối xứng (5)
A

C
B’

C’
B’
B

S
Stator

iCA

uBC
C

B

iBC
A’

A’

Mạch ba pha

uCA
iAB

uAB

C’
A

iC

iA
iB

9

Nguồn ba pha đối xứng (6)
C

C

B’

iC

eBC

eCA

B

A

eAB

iA
iB

iCA

uBC
B

iBC
A’

Mạch ba pha

uCA
iAB

uAB

C’
A

iC

iA
iB

10

Nguồn ba pha đối xứng (7)

iC
C

eCN

eAN

A

C

iA
iN

N

iC

eBC

eCA

B

A

eBN
eAB

iB

iA
iB

B

Mạch ba pha

11

Mạch ba pha
•
•
•
•
•
•

Nguồn ba pha đối xứng
Mạch ba pha đối xứng
Mạch ba pha không đối xứng
Công suất trong mạch ba pha
Phương pháp thành phần đối xứng
Điều hoà bậc cao trong mạch ba pha

Mạch ba pha

12

Mạch ba pha đối xứng
• Đối xứng/cân bằng
• Có nguồn đối xứng & tải đối xứng
• Nguồn đối xứng: cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha
1200 (máy phát điện ba pha)
• Tải đối xứng: các tải bằng nhau
• Cách mắc nguồn & tải (đối xứng):
–
–
–
–

Y&Y
Y&Δ
Δ&Δ
Δ&Y
Mạch ba pha

13

Y & Y...
Mch ba pha
Cơ s lý thuyết mch đin
Mạch ba pha Cơ sở lý thuyết mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch ba pha Cơ sở lý thuyết mạch điện - Người đăng: Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Mạch ba pha Cơ sở lý thuyết mạch điện 9 10 609