Ktl-icon-tai-lieu

Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học SPKT Hưng Yên

Đồ Án Môn Học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN
CƠ BẢN VỀ ĐIỆN – ĐIỆN TƯ
Tên đề tài: Nghiên cứu lắp ráp mạch chỉnh lưu cầu ba pha không điều khiển

Sinh viên thực hiện:

1.
2.

Cán bộ hướng dẫn:
1.

Đơn vị:
Bộ môn: Kỹ thuật điện tử

HƯNG YÊN – 2013
Page 1

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên

Đồ Án Môn Học

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................

1
  !

 


"#$%&!"#$%&'()*+,-+./&"&"0%")1(&2(34+"45"6%!7#8(5"#9%
#%":#$%;"<&"#=%>?@
A@
'()*+,-&./0&
12)3&4$*56$"7$8
9:;:<=>1?
Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Mạch chỉnh lưu cầu 3 pha 9 10 435