Ktl-icon-tai-lieu

Mạch Đếm Sản Phẩm

Được đăng lên bởi Tý Hà
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1

Luaän vaên toát nghieäp

PHAÀN I
LYÙ THUYEÁT
CHÖÔNG I DAÃN NHAÄP
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän töû
maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät,
quaûn lí, coâng nghieäp töï ñoäng hoùa, cung caáp thoâng tin…. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø
vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ
thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng.
Xuaát phaùt töø nhöõng ñôït ñi thöïc taäp toát nghieäp taïi nhaø maùy vaø tham quan caùc doanh
nghieäp saûn xuaát, chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình
saûn xuaát. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø
soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng.
Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn
chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm, ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng
nhaân coâng.
Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em, chuùng em muoán laøm
moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø
cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính
xaùc cao. Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi
vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû
ñoùng goùp cho xaõ hoäi.
Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø
boä phaän ñeám.
* Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng
phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so
vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc, coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi.
* Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø
-Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám, choát, so saùnh gheùp laïi
-Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí
-Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån
II. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ:
1. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù:
Caùc öu ñieåm sau:
-Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng
-Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao
-Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh, cho pheùp ñeám v...
Luaän vaên toát nghieäp Trang 1
GVHD Nguyeãn Vieät Huøng
PHAÀN I LYÙ THUYEÁT
CHÖÔNG I DAÃN NHAÄP
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ:
Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän töû
maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät,
quaûn lí, coâng nghieäp töï ñoäng hoùa, cung caáp thoâng tin…. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø
vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ
thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng.
Xuaát phaùt töø nhöõng ñôït ñi thöïc taäp toát nghieäp taïi nhaø maùy vaø tham quan caùc doanh
nghieäp saûn xuaát, chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình
saûn xuaát. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø
soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng.
Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn
chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm, ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng
nhaân coâng.
Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em, chuùng em muoán laøm
moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø
cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn, ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính
xaùc cao. Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi
vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû
ñoùng goùp cho xaõ hoäi.
Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø
boä phaän ñeám.
*
Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng
phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so
vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc, coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi.
* Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø
-Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám, choát, so saùnh gheùp laïi
-Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí
-Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån
II. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ:
1. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù:
Caùc öu ñieåm sau:
-Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng
-Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao
-Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh, cho pheùp ñeám vôùi taàn soá cao
-Khoaûng caùch ñaët phaàn phaùt vaø phaàn thu xa nhau cho pheùp ñeám nhöõng saûn phaåm
lôùn.
-Toån hao coâng suaát beù, maïch coù theå söû duïng pin hoaëc accu
-Khaû naêng ñeám roäng
-Giaù thaønh haï
-Maïch ñôn giaûn deã thöïc hieän
Mạch Đếm Sản Phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch Đếm Sản Phẩm - Người đăng: Tý Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Mạch Đếm Sản Phẩm 9 10 321