Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ

Được đăng lên bởi Trung Dao Quang
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 7278 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
-------------------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Đề tài:

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ
TƯ

GVHD : NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH : ĐẶNG QUANG THỊNH
MSSV : 09119039

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ

TP. HỒ CHÍ MINH – 01/2013

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ

Phần A

GIỚI THIỆU

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ
Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät
TP.HCM
Khoa Ñieän – Ñieän Töû
Boä Moân Ñieän Töû Vieãn
Thoâng

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Ngaøy……thaùng …… naêm 201…

PHIEÁU CHAÁM ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC…..
(Daønh cho ngöôøi höôùng daãn)
1. Hoï teân sinh vieân : ………………………………………………………………………………MSSV:
……………………
2. Teân ñeà taøi
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
3. Ngöôøi höôùng daãn :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nhöõng öu ñieåm cuûa Ñoà aùn :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nhöõng thieáu soùt cuûa Ñoà aùn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ñeà nghò : Ñöôïc baûo veä:  Boå sung ñeå ñöôïc baûo veä: Khoâng ñöôïc baûo
veä: 
7. Caùc caâu hoûi sinh vieân phaûi traû lôøi tröôùc toå chaám ÑAMH:

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ñaùnh giaù Ñieåm (Soá vaø chöõ):………………………………..
CHÖÕ KYÙ vaø HOÏ TEÂN

MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ
LỜI CẢM ƠN

Người thực hiện đề tài xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý
Thầy cô trong khoa Điện – Điện Tử, và nhất là quý Thầy cô thuộc bộ môn Điện
Tử Viễn Thông đã giảng dạy và...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
-------------------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Đề tài:
MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ
GVHD : NGUYỄN NGÔ LÂM
SVTH : ĐẶNG QUANG THỊNH
MSSV : 09119039
MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ - Người đăng: Trung Dao Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG NGÃ TƯ 9 10 301