Ktl-icon-tai-lieu

Mạch điện

Được đăng lên bởi Ta Thanh Hai Ta
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1)

Start A+AA1

A2

4

2

1

3

A3

+24V

A4

1 START

2

3

Y1

Y2

4
0V

Y1
Y1

A2

Y2

A1

Y2
Y1

Y2

A3

A4

2)

Start A+ B+ B- AA1

A2

4

2

1

3

A3

+24V

B1

A4

1 START

B2

4

2

1

3

B3

2

3

B4

Y1

Y2

0V

Y1
Y1

B2

Y2

A1

Y2
A3

Y1

Y1

Y2

Start A+ B+ A- B-

B3

A2

B4

Y2

3)

4

B1

A4

4)

Start A+ B+ C+ C- B- A-

5)

Start A+ delay B+ B- A-

6)

Start A+ B+ C+ A – A+ C- D+ B- A- D-

A1

A2

4

2

1

3

A3

+24V

B1

A4

1 START

2

B2

4

2

1

3

B3

3

C1

B4

Y1

Y2

4

2

1

3

C3

C4

4

+24V
0V

Y1

D1

C2

C2

Y3

4

2

1

3

D3

D4

5 6

Y1

7

8

A3

0V

Y3

Y1
Y1

D2

A2

B3

B2

C3

Y2

Y2
Y3
Y2

A1

Y4

C1

A4

Y2
Y3

Y3

D3

Y3

Y4
B1

D1

Y4

Y3

D2

B4

Y4

7)

Start A+ (B+B-/C+ C-) A-

Y3

A2

Y4

A1

C4

D4

A1

A2

4

2

1

3

B1

A3

A4

+24V

1 START

B2

4

2

1

3

B3

C1

B4

2

C2

4

2

1

3

C3

C4

Y1

Y2

6
0V

Y1

Y1

A2

Y2

Y3

Y2

Y2

B2

C2

Y3

Y4

Y3

Y3

B1

C1

A1

Y4

Y4
+24V

7 8

Y1

10

A3

0V

Y2
Y2

Y4

Y3

Y3

8)

A+ (B+ C+/ B- A-) C-

B3
C3

A4

B4

C4

A1

A2

4

2

1

3

A3

B1

A4

1 START

+24V

B2

4

2

1

3

B3

C1

B4

2

C2

4

2

1

3

C3

C4

Y1

Y2

6
0V

Y1

Y1

A2

Y2

Y3

Y2

Y2

B2

C2

Y3

Y4

Y3

Y3

B1

A1

C1

Y4

Y4

+24V

7 8

Y1

10

A3

0V

Y2
Y2

Y3

Y3

Y4

B3
C3

A4

B4

C4

9)

A+(B+/C+)(B-/A-)C-

10)

Start (A+ /B+)(A-B-/C+)C-

11)

A+B+(A- C+/B-)A+B+B-A-C-

A1

A2

4

2

1

3

B1

A3

A4

1 START

+24V

B2

4

2

1

3

B3

C1

B4

2

C2

4

2

1

3

C3

C4

Y1

Y2

6
0V

Y1

Y1

A2

B2

Y2

Y3

Y2

Y2

B1

C2

Y3

Y4

Y3
Y3

B2

Y4

C1

Y4
+24V

7 8

Y1 9

12

A3

0V

Y3
Y1
Y3

10

A2

B3

A2
C3

Y2

A4

Y2
Y4

11

B1

B4

Y2
Y4

Y4

A1

C4

12)

start A+B+A-(C+A+/B-)B+A-B-CA1

A2

4

B1

2

4

A3

A4
1

B2

2

B3

3

C1

4
B4

1

C2

C3

3

C4
1

1
+24V

2

3

7

1 START

2

Y2

Y1

0V

Y1
Y1

5 6

B2

Y3

Y2

Y2

Y2

A1

Y4

Y3

Y3
Y3

A2

B1

Y5

Y4

Y4
Y4

A1
Y5
8 9

7

C1

Y5

+24V

8 9

Y1 10

13

A3

0V

Y3

Y1

11

12

A2

B3

Y4
C3

Y3

A4

Y2
Y4

B2

B4

Y3
Y5
Y5

13)

C4

B1

start A+B+A-(C+A+/B-)B+ B- A-CA1

A2

4

B1

2

A3

4
A4

1

7

3

B2

C1

2

B3

4
B4

1

3

C2

2

C3

C4
1

3

13

+24V

7 START

8

Y1

Y2

13
0V

Y1
Y1

11 12

B2

Y2

Y3

Y2

Y2

A1

Y3

Y4
Y3

Y3

A2

B1

Y4

Y5

Y4

Y4

B2

Y5

C1

Y5

+24V

1 2

Y1 3

6

A3

0V

Y3

Y1

4

A2

5

B3

Y4
C3

Y3

A4

Y2
Y5

B1

B4

Y3
Y5
Y5

A1

C4

14)

A+(B+A-/C+)C-(A+/B-)C+A-CA1

A2

4

B1

2

A3

4
A4

1

3

B2

C1

2

B3

4
B4

1

3

C2

2

C3

C4
1

3

+24V

7 ST...
1) Start A+A-
4 2
1 3
A3 A4
A1 A2
0V
+24V
Y2
Y1
START
Y1
A3
Y1 A2
Y2
A1
Y2
Y1
A4
Y2
1 2 3 4
Mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch điện - Người đăng: Ta Thanh Hai Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Mạch điện 9 10 681