Ktl-icon-tai-lieu

Mạch điện tử

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Thành
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mục lục
CHƯƠNG I: MẠCH DIODE
CHƯƠNG II: MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ÐẠI TÍN HIỆU
NHỎ DÙNG BJT
CHƯƠNG III: MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ÐẠI TÍN HIỆU
NHỎ DÙNG FET
CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA NỘI TRỞ NGUỒN TÍN HIỆU
(RS) VÀ TỔNG TRỞ TẢI (RL) LÊN MẠCH KHUẾCH ÐẠI

 - 2005

TÀI LIỆU THAM KHẢO
*****
1. Fleeman.
Electronic Devices, Discrete and intergrated.
Printice Hall- International 1988
2. Boylestad and Nashelsky
Electronic devices and Circuitstheory.
Printice Hall- International 1988
3. J.Millman
Micro Electronics, Digital and Analog, Circuits and Systems.
Mc.Graw Hill Book Company 1979.
4. Couglin
Operational Amplifiers and Linear intergrated circuits.
Printice Hall- International 1988
5. Trương Văn Tám
Giáo trình linh kiện ñiện tử.

CHƯƠNG I: MẠCH DIODE
Trong chương này, chúng ta khảo sát một số mạch ứng dụng căn bản của diode
bán dẫn (giới hạn ở diode chỉnh lưu và diode zener - Các diode ñặc biệt khác sẽ ñược
bàn ñến lúc cần thiết). Tùy theo nhu cầu ứng dụng, các mô hình lý tưởng, gần ñúng hay
thực sẽ ñược ñưa vào trong công việc tính toán mạch.
Nội dung:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ðường thẳng lấy ñiện.
Diode trong mạch ñiện một chiều.
Diode trong mạch ñiện xoay chiều.
Mạch cắt( Clippers).
Mạch ghim áp( Clampers).
Mạch dùng diode zener.
Mạch chỉnh lưu bội áp.

1.1 ÐƯỜNG THẲNG LẤY ÐIỆN (LOAD LINE):
Xem mạch hình 1.1a

Nguồn ñiện một chiều E mắc trong mạch làm cho diode phân cực thuận. Gọi ID là
dòng ñiện thuận chạy qua diode và VD là hiệu thế 2 ñầu diode, ta có:

Trong ñó:

I0 là dòng ñiện rỉ nghịch

η=1 khi ID lớn (vài mA trở lên)
η=1 Khi ID nhỏ và diode cấu tạo bằng Ge
η=2 Khi ID nhỏ và diode cấu tạo bằng Si
Ngoài ra, từ mạch ñiện ta còn có:
Tức

E - VD - VR = 0
E = VD + RID

(1.2)

Phương trình này xác ñịnh ñiểm làm việc của diode tức ñiểm ñiều hành Q, ñược
gọi là phương trình ñường thẳng lấy ñiện. Giao ñiểm của ñường thẳng này với ñặc
tuyến của diode ID = f(VD) là ñiểm ñiều hành Q.
1.2. DIODE TRONG MẠCH ÐIỆN MỘT CHIỀU

- Ngược lại khi E < VK, mạch ñược xem như hở, nên:
ID = IR = 0mA ; VR = R.IR = 0V ; VD = E - VR = E

1.3. DIODE TRONG MẠCH ÐIỆN XOAY CHIỀU - MẠCH CHỈNH LƯU
1.3.1 Trị trung bình và trị hiệu dụng.
1.3.2 Mạch chỉnh lưu nữa sóng.
1.3.3 Chỉnh lưu toàn sóng với biến thế có ñiểm giữa.
1.3.4 Chỉnh lưu toàn sóng dùng cầu Diode.
1.3.5 Chỉnh lưu với tụ lọc.
Mạch chỉnh lưu là ứng dụng thông dụng và quan trọng nhất của diode bán dẫn, có
mục ñích ñổi từ ñiện xoay chiều (mà thường là dạng Sin hoặc vuông) thành ñiện một
chiều.
1.3.1. Khái niệ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch điện tử - Người đăng: Nguyễn Đức Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Mạch điện tử 9 10 713