Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH ĐIỂU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

Được đăng lên bởi doantanc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

THIEÁT KEÁ MAÏCH IN
MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN
Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieàu chænh ñoä saùng
ñeøn coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau :

Ñeå khôûi ñoäng chöông
trình veõ sô ñoà nguyeân lyù
maïch ñieän trong Orcad, nhaáp
choïn Start > Programs >
OrCAD Release 9 >
Capture.
Maøn hình OrCAD
Capture xuaát hieän, choïn
File > New > Project. Hoäp
thoaïi New Project xuaát
hieän. Taïi khung Name nhaäp
teân caàn ñaët cho maïch vaøo,
taïi khung Location nhaáp
chuoät vaøo nuùt Browse ñeå
choïn ñöôøng daãn cho maïch
göûi vaøo. Choïn xong nhaáp
OK.

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN

206

BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 1 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1
DIODE ZENER, 6 ÑIEÄN TRÔÛ,1 QUANG TRÔÛ, 1 BIEÁN TRÔÛ, 4 TRANSISTOR, 1 TRIAC, 2
CHAÂN MASS.
Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp
choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím
Shift + P treân baøn phím.
Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaáp
chuoät vaøo nuùt Add Library…

Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng
xuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete.
Choïn xong nhaáp Open.

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN

207

BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG

GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD

BAØI TAÄP 9

Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïc
DISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp
choïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi
nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng linh kieän.

Ñeå laáy quang trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn R2,
choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí quang trôû.

Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn
RESISTOR VAR 2, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp
choïn vò...
GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9
THIEÁT KEÁ MAÏCH IN
MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN
Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieàu chænh ñoä saùng
ñeøn coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau :
Ñeå khôûi ñoäng chöông
trình veõ sô ñoà nguyeân lyù
maïch ñieän trong Orcad, nhaáp
choïn
Start > Programs >
OrCAD Release 9 >
Capture
.
Maøn hình
OrCAD
Capture
xuaát hieän, choïn
File > New > Project
. Hoäp
thoaïi
New Project
xuaát
hieän. Taïi khung
Name
nhaäp
teân caàn ñaët cho maïch vaøo,
taïi khung
Location
nhaáp
chuoät vaøo nuùt
Browse
ñeå
choïn ñöôøng daãn cho maïch
göûi vaøo. Choïn xong nhaáp
OK
.
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
206
MẠCH ĐIỂU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH ĐIỂU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN - Người đăng: doantanc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
MẠCH ĐIỂU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN 9 10 602