Ktl-icon-tai-lieu

mạch điều khiển

Được đăng lên bởi Moloe Hưng
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng môn Mạch điều khiển

MỤC LỤC
CHƯƠNG I ...................................................................................................................3
TỔNG QUAN VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN ..............................................................................3
I. Khái niệm chung về Khí cụ điện .............................................................................3
II. Phân loại khí cụ điện .............................................................................................3
III. Một số khí cụ điện thông dụng .............................................................................3
CHƯƠNG II................................................................................................................17
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN ...................................................................17
I . Định nghĩa và phân loại........................................................................................17
III . Một số loại máy điện thông dụng ......................................................................17
CHƯƠNG III ..............................................................................................................24
MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN...........................................................................24
BÀI 1: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
3 PHA KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP .......................................................................24
BÀI 2 : RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA ĐẢO CHIỀU QUAY TRỰC TIẾP ..............................................................26
BÀI 3: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA ĐẢO CHIỀU QUAY QUA NÚT DỪNG.....................................................28
BÀI 4: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG SAU KHÔNG DÙNG TIMER............................30
BÀI 5: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG TRƯỚC KHÔNG DÙNG TIMER.....................32
BÀI 6: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG SAU DÙNG TIMER............................................34
BÀI 7: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA CHẠY TRỨƠC DỪNG TRƯỚC DÙNG TIMER .....................................36
BÀI 8: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA KHỞI ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NỐI SAO TAM GIÁC .....38
BÀI 9: RÁP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3
PHA MẠCH ĐẢO CHIỀU QUAY DÙNG CÔNG TẮC HÀNH TRÌ...
Bài ging môn Mch điu khin
Biên son: ThS. Phan Thanh Tú Trang - 1 -
MC LC
CHƯƠNG I ...................................................................................................................3
TNG QUAN V KHÍ C ĐIN ..............................................................................3
I. Khái nim chung v Khí c đin .............................................................................3
II. Phân loi khí c đin.............................................................................................3
III. Mt s khí c đin thông dng .............................................................................3
CHƯƠNG II................................................................................................................17
KHÁI NIM CHUNG V MÁY ĐIN ...................................................................17
I . Định nghĩa và phân loi........................................................................................17
III . Mt s lo
i máy đin thông dng ......................................................................17
CHƯƠNG III ..............................................................................................................24
MCH ĐIU KHIN MÁY ĐIN...........................................................................24
BÀI 1: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN HAI ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B
3 PHA KHI ĐỘNG TRC TIP.......................................................................24
BÀI 2 : RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA ĐẢO CHIU QUAY TRC TIP ..............................................................26
BÀI 3: RÁP MCH
ĐIN ĐIU KHIN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA ĐẢO CHIU QUAY QUA NÚT DNG.....................................................28
BÀI 4: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA CHY TRỨƠC DNG SAU KHÔNG DÙNG TIMER............................30
BÀI 5: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA CHY TRỨƠC DNG TRƯỚC KHÔNG DÙNG TIMER.....................32
BÀI 6: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 2 ĐỘNG CƠ
KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA CHY TRỨƠC DNG SAU DÙNG TIMER............................................34
BÀI 7: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 2 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA CHY TRỨƠC DNG TRƯỚC DÙNG TIMER .....................................36
BÀI 8: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA KHI ĐỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI NI SAO TAM GIÁC .....38
BÀI 9: RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 1 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA M
CH ĐẢO CHIU QUAY DÙNG CÔNG TC HÀNH TRÌNH.........40
BÀI 10 : RÁP MCH ĐIN ĐIU KHIN 3 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG B 3
PHA CHY LUÂN PHIÊN DÙNG NÚT NHN KÉP.......................................42
mạch điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạch điều khiển - Người đăng: Moloe Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
mạch điều khiển 9 10 702