Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT

Được đăng lên bởi Bướng Là Bố Nướng
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4870 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 9: Mạch khuếch đại công suất

Chương 9
MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT

(Power Amplifier)
Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra một công suất đủ lớn để kích thích tải.
Công suất ra có thể từ vài trăm mw đến vài trăm watt. Như vậy mạch công suất làm việc với
biên độ tín hiệu lớn ở ngõ vào: do đó ta không thể dùng mạch tương đương tín hiệu nhỏ để
khảo sát như trong các chương trước mà thường dùng phương pháp đồ thị.
Tùy theo chế độ làm việc của transistor, người ta thường phân mạch khuếch đại công
suất ra thành các loại chính như sau:
- Khuếch đại công suất loại A: Tín hiệu được khuếch đại gần như tuyến tính, nghĩa là
tín hiệu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn bộ chu kỳ 360o của tín hiệu ngõ vào
(Transistor hoạt động cả hai bán kỳ của tín hiệu ngõ vào).
- Khuếch đại công suất loại AB: Transistor được phân cực ở gần vùng ngưng. Tín
hiệu ngõ ra thay đổi hơn một nữa chu kỳ của tín hiệu vào (Transistor hoạt động hơn một nữa
chu kỳ - dương hoặc âm - của tín hiệu ngõ vào).
- Khuếch đại công suất loại B: Transistor được phân cực tại VBE=0 (vùng ngưng).
Chỉ một nữa chu kỳ âm hoặc dương - của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại.
- Khuếch đại công suất loại C: Transistor được phân cực trong vùng ngưng để chỉ
một phần nhỏ hơn nữa chu kỳ của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại. Mạch này thường được
dùng khuếch đại công suất ở tần số cao với tải cộng hưởng và trong các ứng dụng đặc biệt.
Hình 9.1 mô tả việc phân loại các mạch khuếch đại công suất.

Trương Văn Tám

IX-1

Mạch Điện Tử

Chương 9: Mạch khuếch đại công suất

9.1 MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT LOẠI A:
Mạch phân cực cố định như hình 9.2 là mô hình của một mạch khuếch đại
công suất loại A đơn giản.
Error!

Trương Văn Tám

IX-2

Mạch Điện Tử

Chương 9: Mạch khuếch đại công suất

. Khảo sát phân cực:

. Khảo sát xoay chiều:
Khi đưa tín hiệu vi vào ngõ vào (hình 9.2), dòng IC và điện thế VCE (tín hiệu
ra) sẽ thay đổi quanh điểm điều hành Q. Với tín hiệu ngõ vào nhỏ (hình 9.4), vì dòng điện
cực nền thay đổi rất ít nên dòng điện IC và điện thế VCE ở ngõ ra cũng thay đổi ít quanh
điểm điều hành.
Khi tín hiệu ngõ vào lớn, ngõ ra sẽ thay đổi rất lớn quanh điểm tĩnh điều hành.
Dòng IC sẽ thay đổi quanh giới hạn 0mA và VCC/RC. Ðiện thế VCE thay đổi giữa hai giới
hạn 0v và nguồn VCC (hình 9.5).

Trương Văn Tám

IX-3

Mạch Điện Tử

Chương 9: Mạch khuếch đại công suất

. Khảo sát công suất:
- Công suất cung cấp được định nghĩa:
Pi(dc) = VCC . ICQ
(9.1)
- Công suất ngõ ra lấy trên tải, trong trường hợp này là RC, được địn...
Chương 9: Mch khuếch đại công sut
Chương 9
MCH KHUCH ÐI CÔNG SUT
(Power Amplifier)
Mch khuếch đại công sut có nhim v to ra mt công sut đủ ln để kích thích ti.
Công sut ra có th t vài trăm mw đến vài trăm watt. Như vy mch công sut làm vic vi
biên độ tín hiu ln ngõ vào: do đó ta không th dùng mch tương đương tín hiu nh để
kho sát như trong các chương trước mà thường dùng phương pháp đồ th.
Tùy theo chế độ làm vic ca transistor, người ta thường phân mch khuếch đại công
sut ra thành các loi chính như sau:
- Khuếch đại công sut loi A: Tín hiu được khuếch đại gn như tuyến tính, nghĩa là
tín hiu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn b chu k 360
o
ca tín hiu ngõ vào
(Transistor hot động c hai bán k ca tín hiu ngõ vào).
- Khuếch đại công sut loi AB: Transistor được phân cc gn vùng ngưng. Tín
hiu ngõ ra thay đổi hơn mt na chu k ca tín hiu vào (Transistor hot động hơn mt na
chu k - dương hoc âm - ca tín hiu ngõ vào).
- Khuếch đại công sut loi B: Transistor được phân cc ti V
BE
=0 (vùng ngưng).
Ch mt na chu k âm hoc dương - ca tín hiu ngõ vào được khuếch đại.
- Khuếch đại công sut loi C: Transistor được phân cc trong vùng ngưng để ch
mt phn nh hơn na chu k ca tín hiu ngõ vào được khuếch đại. Mch này thường được
dùng khuếch đại công sut tn s cao vi ti cng hưởng và trong các ng dng đặc bit.
Hình 9.1 mô t vic phân loi các mch khuếch đại công sut.
Trương Văn Tám IX-1 Mch Đin T
MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT - Người đăng: Bướng Là Bố Nướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
MẠCH KHUẾCH ÐẠI CÔNG SUẤT 9 10 739