Ktl-icon-tai-lieu

MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANSISTOR

Được đăng lên bởi tranquang2103
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANSISTOR

1) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm RC, RE, RB, VCE, VB

2) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm β, RB, VCC

3) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm IC, VB, VE, R1,

4) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm IC, VE, VCC, VCE, VB, R1

5) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm IB, IC, VC

6) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm IC, VC, VE, VCE

7) Cho mạch như hình vẽ. Hãy tìm IB, IC, VCE, VC

8) Hãy tìm các giá trị điện trở RB, RC của mạch khuếch đại dùng BJT phân cực cố định với
VCC=12V, β = 80, ICQ=2.5mA, VCEQ=6V.
9) Hãy thiết kế mạch phân cực định dòng Emiter có điểm làm việc ICQ=1/2ICsat,
VCEQ=1/2VCC với VCC=20V, β = 120, ICsat = 10mA, RC=4RE.
10) Hãy thiết kế mạch khuếch đại dùng BJT phân cực phân áp với VCC=24V, β = 110,
ICQ=4mA, VCEQ=8V, chọn VE=1/8VCC

11) Cho 20    60. Tính các giá trị điện trở R1, R2 sao cho ICQ khoâng thay ñoåi quaù
10%.

12) Cho mạch như hình veõ baøi 11 tìm giaù trò cho R1, R2 sao cho doøng iC xoay chieàu
coù giaù trò cöïc ñaïi.
13) Cho mạch như hình vẽ với VBB = 1,2V;  = 20. Tìm giaù trò toái ña cuûa dao ñoäng
coù theå coù ñöôïc ôû C vaø tính hiệu suất  (PRc/Pdc).

14) Cho mạch KĐ

a- Tìm R1, R2 ñeå ICQ = 01mA (Rb << RE)
b- Tìm ICmmax vôùi R1, R2 ở treân.
15) Cho mạch như hình vẽ, với β=100 hãy phân tích

a- Cheá ñoä DC của mạch
b- Cheá ñoä AC của mạch
16) Cho mạch với như hình vẽ, hfe (β) thay ñoåi 50<β<150, hãy phân tích mạch
a- Cheá ñoä DC
b- Cheá ñoä AC

17) Cho mạch như hình vẽ (khoâng coù tuï CE), hãy phân tích
a- Cheá ñoä DC
b- Cheá ñoä AC

18) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm Zi, Zo, AV
b. Với r0=20kΩ, hãy tìm lại Zi, Zo, AV

19) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re, Zi, Zo, AV
b. Với r0=25kΩ, hãy tìm lại Zi, Zo, AV

20) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re, Zi, Zo, AV
b. Với r0=20kΩ, hãy tìm lại Zi, Zo, AV

21) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re
b. Tìm Zi, AV

22) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re
b. Tìm Zi, Zo, AV

23) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re
b. Tìm Zi, Zo, AV

24) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm re
b. Tìm Zi, Zo, AV

25) Cho mạch như hình vẽ.
a. Phân tích mạch ở chế độ DC và AC
b. Vẽ DCLL và ACLL

Q1: R1=3k, R2=7k, Re1=100, Rc1=200, β1=50
Q2: R3=1k, R4=9k, Re2=250, Rc2=2k, β2=50

26) Cho mạch như hình vẽ. Tính VE2, IE2

27) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm VB1, VB2
b. Tìm VC2

Một số công thức của FET

28) Cho mạch như hình vẽ.
a. Vẽ đặc tuyến truyền đạt của FET
b. Tìm IDQ, VGSQ, VDS, VD, VG, VS
c. Tìm lại câu (b) dùng phương pháp đồ thị.

29) Cho mạch như hình vẽ.
a. Tìm IDQ, VGSQ,
b. Tìm VDS, VD, VG, VS

30) Cho mạch như...
Chương 1: MẠCH KHUẾCH ĐI TRANSISTOR
1) Cho mạch như hình v. Hãy tìm R
C
, R
E
, R
B
, V
CE
, V
B
2) Cho mạch như hình v. y tìm β, R
B
, V
CC
3) Cho mạch như hình v. Hãy tìm I
C
, V
B,
V
E,
R
1,
MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANSISTOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANSISTOR - Người đăng: tranquang2103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
MẠCH KHUẾCH ĐẠI TRANSISTOR 9 10 860