Ktl-icon-tai-lieu

Mạch phát hiện sáng tối

Được đăng lên bởi nguyenvanthuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẠCH PHÁT HIỆN SÁNG TỐI
Tác động dứt khoát thuận lợi cho điều khiển relay
VC C

VC C

R 7
1K

VC C

R 14
10K

R 13
150K
VC C

R 6
100K

R 16
1K

7
1

U 6
2

+
4
5

3

C 3
10uF
J2
2
1

R 15
10K

6
LM 741

D K 4
R 12
1K
Q 2
N PN EC B
R 5
270

C D S

MẠCH TẠO XUNG CLOCK
Điều chỉnh tụ c2 - R17 để thay đổi tần số

V C C le d
1
2

VC C

le d

D K 4
R 4 1K

R 2
1K

Q 1
2N 2222

D

6
2

4

Vcc

7

R e

8

U 1

G N D

Th
Tr

1

R 17
22k

C 2
100uF

J1

3

O

5

C V
555

R 3
10K
C 1
104

MẠCH ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ
Có thể điều chỉnh động cơ chạy với tốc độ từ 0 max bằng phương pháp
băm xung điện áp
R 130M
20K

4
11

+

13

-

-

8
+12V
R 132M
1K

10

R 129M
10K

+

R 131M
1K

12

7

1

-

+

14

9

U 7M B
L M 3 2 4 /S O
6
5

+

U 7M C
L M 3 2 4 /S O

U 7MD
L M 3 2 4 /S O

Q 6M
h1061

U 7MA
L M 3 2 4 /S O

+12V
-

PW M BT

C 7M
103

R 128M
47K

2
3
+12V

R 126M
22K

R 124M
10K

R 127M
10K
R 134M
100K

CONTROL SPEED MAIN MOTOR

MẠCH KÍCH FET VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
Điều khiển đảo chiều và thay đổi tốc độ động cơ PWM

R 125M
10K

Thuan / N guoc

R O LE1

SW 3
O N /O F F
Thuan / N guoc
S W M A G -S P D T

12V
R 25
1k

D 21
D IO D E

12V

LS1
R ELAY

M 1
IR F 5 4 0

Q 7
D 468

5
24V

O N /O F F

7
4

PW M1
Q 8
B562

R 24
330 2W

D 22

2

12V
8
1

D 23
D C 1_D C 1

6
3

C 8
104

1
2
D O N G C O

MẠCH NGUỒN ỔN ÁP CÓ ĐỆM DÒNG
Transistor d817 có chức năng đệm dòng DA LAP CHAY TOT
+12V

Q 5
D 718

R 19
3 ,3 2 w

2

J1
15VAC

+

1

1

IN

O U T

G N D

-

C 43
+ 220uF

3

D 25
12v PO W ER

2

4

U 7 L M 7 8 1 2 C /T O 3

3

1
2

D 2
B R ID G E

+12V

2200uF 50V

C 6

C 8
104

D 3
1N 4148

C 9
104

R 28
330

Mạch cáp nạp cho vi điều khiển philip
5V

5V

5V

J25
4
3
2
1

5V
P 3 .1 tx t
P 3 .0 rx d

R 4
470

IN P U T

D 8
5V

LED

R 5
470

D 9

LED

P 3 .1 tx t

P 3 .0 rx d

16

1uF
V+

C 1+

VC C

2

C 1C 2+

C O N G C O M

M A X232

C 39
1uF

T 1 IN
T 2 IN
R 1O U T
R 2O U T

VSS

T1O U T
T2O U T
R 1 IN
R 2 IN

15

14
7
13
8

V-

3
2
1

6

J23

C 2-

1

3
4

5
11
10
12
9

D 10

LED

C 37
C 38
100uF

R 6
470

C 35 1uF

C 36 1uF

P 3 .1 tx t
P 3 .0 rx d

...
MẠCH PHÁT HIỆN SÁNG TỐI
Tác động dứt khoát thuận lợi cho điều khiển relay
V C C
R 5
2 7 0
R 6
1 0 0 K
V C C
J 2
C D S
1
2
R 7
1 K
V C C
-
+
U 6
L M 7 4 1
3
2
6
7
1
4
5
R 1 2
1 K
R 1 5
1 0 K
R 1 4
1 0 K
R 1 3
1 5 0 K
R 1 6
1 K
Q 2
N P N E C B
V C C
D K 4
C 3
1 0 u F
MẠCH TẠO XUNG CLOCK
Điều chỉnh tụ c2 - R17 để thay đổi tần số
Mạch phát hiện sáng tối - Trang 2
Mạch phát hiện sáng tối - Người đăng: nguyenvanthuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mạch phát hiện sáng tối 9 10 604