Ktl-icon-tai-lieu

Mạch song mã 140w

Được đăng lên bởi Thành Nội
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

5

6

COHD1
HD1

PIVR101
A

PIVR102

15k

PIR201

PIR301
PIR402

PI0102
COVR1
VR1
20k PI0101

CO01
*1 PIC401 COC4
C4
ZenerPIC402 100uF

NLK1
K1

PIC501 COC5
PIR502
C5
COR5
PIC502 100uF R5

PIVR103
PIR602

PIR601
COQ3
Q3

COC7
C7

NLi1
i1

2.2k

PIR1101PIC702PIC701

A1015

COR6
R6
2.2k

GND

PIQ301

PIQ403

PIQ302

PIQ402

PIR1302 COR13

PIR1002

GND

PIR2102

PIR1201 R12
COR12
100

PIQ501
PIR1202
COQ5
Q5
PIQ503
A1015
PIR1701 R17
COR17
P
I
Q
5
0
2
150
PID501
D5
NLK2
COD5
K2PIR1702
PID502

3

PIR701

D2
COD2

PIQB102 QB1
COQB1

COR7
R7

PIQB103
PIR801

150-1W

D718 GND

GND

K1

COR8
R8
R5W - 0,47

PID202
PID301
COD3
D3
PID302

COC8
C8

PIR1501
PID401 PIR1801 COR18
NLB2
B2
D4 R18
COD4
150
PID402
P
I
Q
6
0
3
PIR1802
Q6
COQ6

PIR1402
PIQB203 QB2
COQB2

K2

PIR1902

PIR20 2
COR19
R19

B688

PIQB201

PIQB202

TIP42C

PIC1302
GND

COC13
PIC1301 C13

GND

104

B

PIQ701

R21
COR21

PIR2 02

PIC1602

PIC1501 COC15 GND
COC16
C16 PIC1502 C15
PIC1601
2200uF/50V
104

COR22
R22
56

PIR2 01

50K

-V

PIVOL102
2

PIVOL101
GND

PIJP102

INR
NLINR

PIJP101

VOL1B
COVOL1B

PIVOL104

HD2
COHD2
1
2
PIHD203 3
Header 3
PIHD201

50K

GND

PIR2302 COR23 PIR2402 COR24

PIR2502 COR25

PIR2301

PIR2401

PIR2501
PIR2602

PIVR201 VR2

PI0202

PI0201

*2
CO02 PIC20 1 C20
COC20
ZenerPIC20 2 100uF

NLK3
K3

PIC2101 COC21
C21

PIVR203

PIR2802 COR28
R28

C

GND

2.2k

R33
COR33

2.2k

C23
COC23

i3
NLi3

PIR3301PIC2302PIC2301

COQ10
Q10
A1015

PIQ10 1

PIC2502

PIQ1 02

PIR3802

100

PIR3502

R35
COR35
820

PIC2702

GND

PIR3902

PID602
PIQ902

PIR2902 R29
COR29

Q9
COQ9
C1815

PIQ901

PID10 1

D10
COD10

PID10 2

PID701 D7
COD7
PID801

PID901

PIR4302

R43
COR43
2k2

PIQ1402COQ14
Q14

PIQB302
PIQB301

150-1W

PIR2901

PIR3702

D8
COD8

PID802

PIR30 1
PIR30 2
PIR3601

R37
COR37
150-1W

PIR3701
D9
COD9

PID902

PIR40 1 R40
150

PIR40 2
C30
COC30

151

PIQ1303

Q13
COQ13
TIP42C

PIQ1302

PIQB403
PIQB401

GND
C

K3
R30
COR30
R5W - 0,47
C24
COC24
PIC2402PIC2401

2200uF/50V

R36
COR36
R5W - 0,47

PIR3602
B4
NLB4

COR40

COQB3
QB3
D718 GND

PIQB303

PID702

PIQ1301

PIQ1403

Q8
COQ8
TIP41C
NLB3
B3

PIQ803

GND

PIC2801
C28
COC28
PIC2802 101

K4

PIR4102

QB4
COQB4
B688

PIR4101

PIQB402

PIR4202
COR41
R41
150-1W

COR42
R42

PIR4201 150-1W

PIC2902
GND

C29
COC29
PIC2901 104

GND

PIC3002 PIC3001

C2383

PIQ1401
PIR4 02

PIR4301

D

PIQ801

100

K4
NLK4

PIQ802

D6
COD6

PIQ1201
PIR3402
Q12
COQ12
PIR3901 R39 PIQ1203 A1015
COR39
P
I
Q
1
2
0
2
150

47uF

PIC1701 C17
COC17
COC19
PIC1901...
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
B
Date: 9/29/2013 Sheet of
File: E:\mach ung dung\..\song ma2.SchDoc Drawn By:
R16
33k
R6
2.2k
+V
R10 82k
R13
820
R12
100
R7
150-1W
-V
R8
R5W - 0,47
R14
R5W - 0,47
GNDGND
QB1
D718
QB2
B688
C9
221
GND
R11 2.2k
INL
Q3
A1015
Q4
A1015
R1
15k
R2
15k
R21
2k2
Q7
C2383
R22
56
Q5
A1015
Q2
C1815
R9
100
R3
2k7
R4
4k7
R5
150
R17
150
K1
K2
R18
150
R15
150-1W
K1
K2
Q1
TIP41C
Q6
TIP42C
GND
R19
150-1W
R20
150-1W
GND
GND
GND
B1
B2
1
2
3
HD1
Header 3
GND
+V
-V
C1
2200uF/50V
GND GND
GND GND
C15
2200uF/50V
C16
104
C12
101
C10
15
C2 151
C3
104
C14 151
D2
1N4007
D3
1N4007
D4
1N4007
D5
1N4148
D1
1N4148
C7
10uF
C11
47uF
*1
Zener
C5
100uF
C4
100uF
C13
104
i1 i2
VR1
20k
R38
33k
R28
2.2k
+V
R32 82k
R35
820
R34
100
R29
150-1W
-V
R30
R5W - 0,47
R36
R5W - 0,47
GNDGND
QB3
D718
QB4
B688
C25
221
GND
R33 2.2k
INR
Q10
A1015
Q11
A1015
R23
15k
R24
15k
R43
2k2
Q14
C2383
R44
56
Q12
A1015
Q9
C1815
R31
100
R25
2k7
R26
4k7
R27
150
R39
150
K3
K4
R40
150
R37
150-1W
K3
K4
Q8
TIP41C
Q13
TIP42C
GND
R41
150-1W
R42
150-1W
GND
B3
B4
C17
2200uF/50V
GND GND
GND GND
C31
2200uF/50V
C32
104
C28
101
C26
15
C18 151
C19
104
C30 151
D7
1N4007
D8
1N4007
D9
1N4007
D10
1N4148
D6
1N4148
C23
10uF
C27
47uF
*2
Zener
C21
100uF
C20
100uF
C29
104
i3 i4
VR2
20k
1
2
3
JP1
JP3
5
4
6
VOL1B
50K
1
2
3
VOL1A
50K
C8
2200uF/50V
C24
2200uF/50V
1
2
3
HD2
Header 3
C6
104
C22
104
PI0101
PI0102
CO01
PI0201
PI0202
CO02
PIC101
PIC102
COC1
PIC201
PIC202
COC2
PIC301
PIC302
COC3
PIC401
PIC402
COC4
PIC501
PIC502
COC5
PIC601PIC602
COC6
PIC701
PIC702
COC7
PIC801PIC802
COC8
PIC901
PIC902
COC9
PIC1001
PIC1002
COC10
PIC1101
PIC1102
COC11
PIC1201
PIC1202
COC12
PIC1301
PIC1302
COC13
PIC1401
PIC1402
COC14
PIC1501
PIC1502
COC15
PIC1601
PIC1602
COC16
PIC1701
PIC1702
COC17
PIC1801 PIC1802
COC18
PIC1901
PIC1902
COC19
PIC2001
PIC2002
COC20
PIC2101
PIC2102
COC21
PIC2201
PIC2202
COC22
PIC2301PIC2302
COC23
PIC2401PIC2402
COC24
PIC2501
PIC2502
COC25
PIC2601
PIC2602
COC26
PIC2701
PIC2702
COC27
PIC2801
PIC2802
COC28
PIC2901
PIC2902
COC29
PIC3001PIC3002
COC30
PIC3101
PIC3102
COC31
PIC3201
PIC3202
COC32
PID101
PID102
COD1
PID201
PID202
COD2
PID301
PID302
COD3
PID401
PID402
COD4
PID501
PID502
COD5
PID601
PID602
COD6
PID701
PID702
COD7
PID801
PID802
COD8
PID901
PID902
COD9
PID1001
PID1002
COD10
PIHD101
PIHD102
PIHD103
COHD1
PIHD201
PIHD202
PIHD203
COHD2
PIJP101
PIJP102
PIJP103
COJP1
PIQ101
PIQ102
PIQ103
COQ1
PIQ201
PIQ202
PIQ203
COQ2
PIQ301
PIQ302
PIQ303
COQ3
PIQ401
PIQ402
PIQ403
COQ4
PIQ501
PIQ502
PIQ503
COQ5
PIQ601
PIQ602
PIQ603
COQ6
PIQ701
PIQ702
PIQ703
COQ7
PIQ801
PIQ802
PIQ803
COQ8
PIQ901
PIQ902
PIQ903
COQ9
PIQ1001
PIQ1002
PIQ1003
COQ10
PIQ1101
PIQ1102
PIQ1103
COQ11
PIQ1201
PIQ1202
PIQ1203
COQ12
PIQ1301
PIQ1302
PIQ1303
COQ13
PIQ1401
PIQ1402
PIQ1403
COQ14
PIQB101
PIQB102
PIQB103
COQB1
PIQB201
PIQB202
PIQB203
COQB2
PIQB301
PIQB302
PIQB303
COQB3
PIQB401
PIQB402
PIQB403
COQB4
PIR101
PIR102
COR1
PIR201
PIR202
COR2
PIR301
PIR302
COR3
PIR401
PIR402
COR4
PIR501
PIR502
COR5
PIR601
PIR602
COR6
PIR701
PIR702
COR7
PIR801
PIR802
COR8
PIR901
PIR902
COR9
PIR1001
PIR1002
COR10
PIR1101PIR1102
COR11
PIR1201
PIR1202
COR12
PIR1301
PIR1302
COR13
PIR1401
PIR1402
COR14
PIR1501
PIR1502
COR15
PIR1601
PIR1602
COR16
PIR1701
PIR1702
COR17
PIR1801
PIR1802
COR18
PIR1901
PIR1902
COR19
PIR2001
PIR2002
COR20
PIR2101
PIR2102
COR21
PIR2201
PIR2202
COR22
PIR2301
PIR2302
COR23
PIR2401
PIR2402
COR24
PIR2501
PIR2502
COR25
PIR2601
PIR2602
COR26
PIR2701
PIR2702
COR27
PIR2801
PIR2802
COR28
PIR2901
PIR2902
COR29
PIR3001
PIR3002
COR30
PIR3101
PIR3102
COR31
PIR3201PIR3202
COR32
PIR3301
PIR3302
COR33
PIR3401
PIR3402
COR34
PIR3501
PIR3502
COR35
PIR3601
PIR3602
COR36
PIR3701
PIR3702
COR37
PIR3801
PIR3802
COR38
PIR3901
PIR3902
COR39
PIR4001
PIR4002
COR40
PIR4101
PIR4102
COR41
PIR4201
PIR4202
COR42
PIR4301
PIR4302
COR43
PIR4401
PIR4402
COR44
PIVOL101
PIVOL102
PIVOL103
COVOL1A
PIVOL104
PIVOL105
PIVOL106
COVOL1B
PIVR101
PIVR102
PIVR103
COVR1
PIVR201
PIVR202
PIVR203
COVR2
PIC101
PIC202
PIC302
PIC1701
PIC1802
PIC1902
PIHD103
PIQ102
PIQ802
PIQB102
PIQB302
PIR102
PIR202 PIR302
PIR2302 PIR2402 PIR2502
PIC1401
PIC1502
PIC1601
PIC3001
PIC3102PIC3201
PIHD101
PIQ402
PIQ602
PIQ1102
PIQ1302
PIQB202
PIQB402
PIR2101
PIR2201
PIR4301
PIR4401
PIQ103
PIQB101
PIR702
NLB1
PIQ603
PIQB201
PIR1501
NLB2
PIQ803
PIQB301
PIR2902
NLB3
PIQ1303
PIQB401
PIR3701
NLB4
PI0101
PI0201
PIC102
PIC301
PIC402
PIC901
PIC1102
PIC1301
PIC1501
PIC1602
PIC1702PIC1901
PIC2002
PIC2501
PIC2702
PIC2901
PIC3101
PIC3202
PIHD102
PIHD202
PIJP102
PIR1601
PIR3801
PIVOL101
PIVOL104
PIC701
PIC902
PIQ303
PIR1602
NLi1
PIC602
PIC1001
PIQ403
PIR1002
PIR1302
NLi2
PIC2301
PIC2502
PIQ1003
PIR3802
NLi3
PIC2202
PIC2601
PIQ1103 PIR3202
PIR3502
NLi4
PIJP103
PIVOL103
NLINL
PIJP101
PIVOL106
NLINR
PIQB103
PIR502
PIR801
NLK1
PIQB203
PIR1402
PIR1702
NLK2
PIQB303
PIR2702
PIR3001
NLK3
PIQB403
PIR3602
PIR3902
NLK4
PIR3302
PIVOL105
PIR2802
PIVR203
PIR1102
PIVOL102
PIR602
PIVR103
PIQ1401
PIR4402
PIQ1203
PIR3402
PIR3901
PIQ1001
PIQ1101
PIR2801
PIQ903
PIR2701
PIR3101
PIQ701
PIR2202
PIQ503
PIR1202
PIR1701
PIQ301 PIQ401
PIR601
PIQ203
PIR501
PIR901
PID1001
PIQ1202
PID802
PID901
PIR4001
PID702
PID801
PID602
PIQ902
PID501
PIQ502
PID302
PID401
PIR1801
PID202
PID301
PID102
PIQ202
PIC2902
PIR4101 PIR4201
PIC2802
PIQ1002
PIQ1403
PIR4302
PIC2701
PIR3501
PIC2602
PIC2801
PIC3002
PID902
PID1002
PIQ1301
PIQ1402
PIR4002
PIC2401
PIHD203
PIC2302
PIR3301
PIC2102
PIC2201
PIC2402
PIQ901
PIQ1201
PIR2901
PIR3002PIR3102
PIR3201
PIR3401 PIR3601
PIR3702
PIR4102 PIR4202
PIC2101
PIR2501
PIR2602
PIC1801
PID601
PID701
PIQ801
PIR2601
PIC1302
PIR1901 PIR2001
PIC1202
PIQ302
PIQ703
PIR2102
PIC1101
PIR1301
PIC1002
PIC1201
PIC1402
PID402
PID502
PIQ601
PIQ702
PIR1802
PIC801
PIHD201
PIC702
PIR1101
PIC502
PIC601
PIC802
PIQ201
PIQ501
PIR701
PIR802
PIR902
PIR1001
PIR1201
PIR1401
PIR1502
PIR1902 PIR2002
PIC501
PIR301
PIR402
PIC201
PID101
PID201
PIQ101
PIR401
PI0202
PIC2001
PIR2301 PIR2401
PIVR201
PIVR202
PI0102
PIC401
PIR101
PIR201
PIVR101
PIVR102
Mạch song mã 140w - Trang 2
Mạch song mã 140w - Người đăng: Thành Nội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mạch song mã 140w 9 10 892