Ktl-icon-tai-lieu

Mạch từ máy điện

Được đăng lên bởi Bùi Thúc Minh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAØI GIAÛNG MAÙY ÑIEÄN 1 CHÖÔNG 1 MAÏCH TÖØ Trang
1
CAÙC ÑÒNH LUAÄT ÑIEÄN TÖØ CÔ BAÛN DUØNG KHAÛO SAÙT MAÙY ÑIEÄN
T
rong chöông naøy chuùng ta baét ñaàu vôùi caùc toùm löôïc veà töø tröôøng vaø
maïch töø, ñaây laø caùc vaán ñeà cô baûn ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc giaùo trình vaät lyù.
K
eá tieáp laø caùc kieán thöùc veà löïc cô hoïc ñöôïc sinh ra döôùi taùc ñoäng cuûa
töø tröôøng ñeå hình thaønh caùc chuyeån ñoäng cô baûn.
Ñònh luaät Faraday laø neàn taûng
cho quaù trình hình thaønh söùc ñieän ñoäng caûm öùng. Moái quan heä giöõa momen taùc
ñoäng vaø momen caûn ñöôïc phaùt trieån vaø tìm thaáy ñöôïc thoâng qua caùc aùp duïng
cuûa ñònh luaät Lenz
1.1.TÖØ TRÖÔØNG:
Töø tröôøng laø keát quaû ñaït ñöôïc töø chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích. Töø tröôøng
ñöôïc taïo neân trong vuøng khoâng gian bao quanh daây daãn mang doøng laø do söï
chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích döôùi daïng doøng ñieän.
Töø tröôøng ñöôïc bieåu dieån baèng caùc ñöôøng kheùp kín; ñöôïc goïi laø ñöôøng söùc töø
tröôøng hay töø phoå
. Caùc ñöôøng söùc naøy ñöôïc ñònh höôùng töông töï nhö cöïc tính cuûa
nam chaâm vónh cöuû. Qui taéc xaùc ñònh, höôùng ñöôøng söùc töø tröôøng ( taïo ra trong
khoâng gian xung quanh daây daãn ñang mang doøng ñieän) laø qui taéc baøn tay phaûi;
xem hình 1.1.
Φ
Φ
Φ
Φ
HÌNH 1.1
: Qui taéc baøn tay phaûi duøng xaùc ñònh höôùng ñöôøng söùc töø tröôøng khi coù
doøng ñieän qua daây daãn .
CHÖÔNG 01
Mạch từ máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch từ máy điện - Người đăng: Bùi Thúc Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Mạch từ máy điện 9 10 164