Ktl-icon-tai-lieu

mạch vi điều khiển hộp ECU

Được đăng lên bởi Thanhthi Mai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B
Pad 2

R609

R606

100K
R605

3K

Pad 16

1

Pin 9
Airflow Meter (V+)
Pin 1
Tach Signal
Pin 21
N/C
Pin 22
Mixture Monitor Output
Pin 24
O2 Sensor
Pin 3
Throttle Switch (Fully Open)
Pin 27
Air Temp Sensor
Pin 13
Coolant Temp Sensor
Pin 11
N/C

68K

R586

.01uF

AUXILIARY BOARD
MAIN BOARD

Pad 1 Pad 3 Pad 6

6

12

14

C360

1.5uF

.01uF

680

R413

R403

9

R404

1K

10

R415
2K

100pF

22

1

13

C404

.001uF R405
C407

7

22

12

Pin 31

4

Pin 33
Injector 2

D402

1K
C405

Pin 30

Pin 32
Injector 3

6

47uF

Pin 16
Ground

0.15

270

.001uF

3

6

11

220-079CN

14

16

R411

30

D405 R416

1N4002

D400

220

R401
51K

6.2K
R346

N/C

ZY47

L309
C501

4

1K
C403

15

13
5

10

N/C

R409

2.2uF
D353

029S
(BLUE)

1.8K

1.5uF

C343

Pin 15
Injector 1

2K

BC639

R412

5

R414

390K

27K
R501

C504

Pin 14
Injector 4

BC640

T405

5

13

33K
R408

1

C341
.22uF

3

ON642

T403

R410

R407

2

BS4

Pin 29
+12 V In

T404

D401

ZY27

D352
6.8K

4

5.1K

16

14

18

R345

160K

15

R350

68K

R512

R511

18K

R510
R105

R502

9
12

100uF

2

17

9

R500

R110

R505

R513

C400

ZY27

3K
360K

049S
(RED)

15

3

200K
R503

11

10

5.6K

13

D101

12

.033uF

1K

R102

47K

.01uF

C508

220-100CN

.22uF

17

C502

1 HJ21

7

11K

4

C102

11
7

R514

.01uF

C234

470nF

HJ3

4

47K

10

C233

L205

C104

009S
(BLACK)

8
10

17
1

R104

8

L204

11

C101

D501

6.8uF

3

0

14

.01uF
16

.1uF

7

R107

C224
2.2uF

R109

68

R108

B18

ZY27

T300

C103

8

9
5

BS1

620K

7

9

120K
R106

6

.1uF

5

BCY58-IX

C581

C406

47K
R103

18

15

R221
4

10K

R589

180K

12 MC3302

2

T580

R592
68K

3

R593

7

7.5K

10K
150K

R581

R587

Pad 10

R583

R580
6.8K
R582

110

.01uF

R588

C580

390K

6

33K

C607
.01uF

Pad 2 Pad 11 Pad 5 Pad 8 Pad 4

D103
SE15

HJ11

6.8K

47K
R240

R239

2
11

R101

Pin 8
Airflow Meter (Tap)
Pin 6
Airflow Meter (V-)

A

1uF

D221

47K
33K

C301
.1uF

Pin 23
Ground

6

C190

BCX58-9 D204
D301

R301
R302

Pin 5
Ground
Pin 2
N/C
Pin 18
Throttle Switch (Common)
Pin 4
Start Input

1.8K

R351

SE15

Pin 12
N/C
Pin 7
Airflow Meter (Signal)

5

Pad 7

1

Vcc

B700A

C608 560 330
.01uF R628

D190

C191

Pad 10

Vcc

R402

Pin 10
+12V In

220uF

4

Pad 11

Vcc

2K

100K

R631 R632

6
5

LM2902
D607

LM2902

R630

D612

100

B600C
7

14
12

10

11

Vcc

3.3uF

13

18K

LM2902

D615

D610

R625

B600D

9

4

8

D582 10K

Pad 15 Pad 12

Pad 14

D602

B600C
R610
1K

130K 130K

R621 R620

91K

10K

R303

470

C606

R622

D321

Vcc

Pad 9

H
Pad 7

39...
Bosch Model 0 280 000 187
TM
C407
100pF
D401
ON645
T402
R409
R405
22
BC640
T403
Pin 33
Injector 2
Pin 31
N/C
Pin 30
N/C
Pin 15
Injector 1
Pin 14
Injector 4
Pin 32
Injector 3
12 6
1
2
14
BS4
C405
.001uF
R404
22
R403
1K
D402
BC639
T405
R413
680
R410
2K
D405
R416
30
C406
.1uF
D400
R402
15
C400
100uF
Pin 29
+12 V In
R401
220
ON642
T404
10
9
11
5
220-079CN
C404
47uF
R408
1.8K
R415
R407
33K
2K
7
13
C403
.001uF
R414
270
R412
1K
4
3
6
1
HJ21
029S
(BLUE)
Pad 6Pad 3Pad 1
17
R346
51K
R345
6.2K
C341
.22uF
18
3
5
C343
2.2uF
9
10
7
11
1uF
R350
15
C190
D190
D352
Pad 4
HJ3
049S
(RED)
8
514
Pad 5Pad 11Pad 2
7
4
10
R503
11K
R502
200K
R512
6.8K
11 13
R501
390K
R500
27K
C504
1.5uF
17
C360
.01uF
16
C501
1.5uF
13
D353
L309
14
15
R514
5.1K
1
D501
C508
.033uF
C502
6.8uF
R511
18K
R510
68K
R505
160K
R513
1K
9
12
16
220uF
C191
BS1
220-100CN
12
HJ11
009S
(BLACK)
12 13
92
C234
.01uF
17
L205
C233
.01uF
10
L204
8
C224
2.2uF
5
16
Pad 15
11
Pad 10
R105
47K
5.6K
2
R102
D101
10
54
86
77
R109
3K
Pad 16
B18
C102
.22uF
4
R104
47K
R103
360K
C104
470nF
1
R110
120K
R106
620K
C101
.01uF
11
3
R411
1K
Pad 8
4
R108
68
C103
.1uF
R351
1.8K
D103
R221
15
Pad 7
9
14
D221
BC639
T405
BCX58-9
T300
0
R107
Pad 9
R239
47K
R240
6.8K
18
D204
D301
R302
33K
C301
.1uF
R301
47K
Pin 18
Throttle Switch (Common)
Pin 4
Start Input
Pin 12
N/C
Pin 7
Airflow Meter (Signal)
Pin 8
Airflow Meter (Tap)
Pin 9
Airflow Meter (V+)
Pin 1
Tach Signal
Pin 21
N/C
Pin 22
Mixture Monitor Output
Pin 24
O2 Sensor
Pin 3
Throttle Switch (Fully Open)
Pin 27
Air Temp Sensor
Pin 13
Coolant Temp Sensor
Pin 11
N/C
Pin 10
+12V In
Pin 6
Airflow Meter (V-)
Pin 5
Ground
R101
47K
Pad 14
Pin 2
N/C
Pin 34
Aux Air Valve
Pin 28
Combo Relay
Pin 17
Ground
Pin 16
Ground
Pin 35
N/C
Pad 13
3
12
R592
180K
T580
R589
10K
BCY58-IX
Vcc
R583
7.5K
R593
68K
Vcc
Pad 11
R588
33K
R586
68K
R587
10K
D582
Pad 7Pad 1Pad 9
LM2902
B600C
4
10
9
11
8
R605
100K
R608
2K
R609
100K
R607
110
R604
390K
C601
1.5uF
Pad 12
Pad 4 Pad15
D602
R610
1K
MC3302
B700A
7
6
1
C580
.01uF
C581
.01uF
Vcc
R580
10K
R582
150K
R581
6.8K
LM2902
B600C
5
6
7
C607
C608
.01uF
Vcc
R630
1K
R628
390K
D615
.01uF
R606
3K
R631
560
R632
330
D612
R620
130K
R621
130K
C606
3.3uF
D606
D607
LM2902
B600A
3
2
1
C604
C605
.01uF
Vcc
R614
1K
R611
390K
D605
.01uF
R615
1.3K
R616
470
R618
36K
R619
47K
BCY70S
T302
BCX78-IX
T301
LM2902
B600D
12
13
14
D610
R306
270K
R305
1.2M
R309
51K
R307
22K
R308
5.1K
C300
6.8uF
Vcc
R303
10K
D304
D321
R622
100
R625
18K
R624
91K
Pad 5
R304
10K
D303
0.15
ZY27
1N4002
ZY47
ZY27
ZY27
SE15
SE15
C602
.1uF
T521
BCX58-10
BCX78-X
T520
R525
120K
R522
75K
R523
390K
Vcc
R533
8.2K
Vcc
R531
10K
Pad 2
D520
3.3uF
C522
1uF
C521
R528
10K
R527
15K
R524
5.6K
VccVcc
R520
3.9K
C520
.22uF
Pad 16
R521
5.1K
R532
3K
R529
11K
R534
2.2K
R530
0
R526
2K
Pad 13 Pad 10
Vcc
source
Pad 14Pad 8Pad 6Pad 3
Pad 12
ABCDEFGH
FGH
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
2006
GENE
THOMPSON
PAGE 1/1
ABCDE
TRIUMPH TR7 - EFI ECU
REV
A
PRELIMINARY INFO ONLY
THE INFORMATION PRESENTED
IN THIS DIAGRAM IS NOT
GUARANTEED TO BE
COMPLETELY CORRECT
6
Pin 23
Ground
L500
Pin 25
Pin 20
Pin 19
N/C
Pin 26
N/C
N/C
N/C
MAIN BOARD
AUXILIARY BOARD
mạch vi điều khiển hộp ECU - Trang 2
mạch vi điều khiển hộp ECU - Người đăng: Thanhthi Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mạch vi điều khiển hộp ECU 9 10 231