Ktl-icon-tai-lieu

Mach3 điều khiển CNC

Được đăng lên bởi ducthinh-bui-vn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Chương 5
TÌM HIỂU CÁCH SỬ DỤNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG
CỦA MACH 3 MILL
1.

Các yêu cầu Mach 3

Mạch3 là phần mềm được đóng gói để chạy trên máy tính cá nhân nó rất
hữu ích và thuận tiện để thay thế các bộ điều khiển máy . Để chạy Mach3
bạn cần chuẩn bị máy tính sử dụng hệ điều hành windown XP hoặc
windown 2000 trở lên. Mach 3 giao tiếp qua cổng máy in ( DB25 ) tùy yêu
cầu mà ta có thề chọn máy có một hoặc hai cổng máy in. Driver điều
khiển mỗi trục của máy phải chấp nhận một tín hiệu xung (pulses) và
hướng (direction). Hầu như mỗi driver động cơ bước đều được làm
giống vậy.
2.

Giao diện và một số chức năng của Mach3

Nhấp đôi vào biểu tưởng Mach3 mill để chạy chương trình, màn hình sẽ
hiện lên giao diện như bên dưới. Màn hình điều khiển Mach3 khi khởi động
máy gồm có 6 trang màn hình.
+ Program Run (Alt-1)
+ MDI (Alt2)
+ ToolPath (Alt4)
+ Offsets (Alt5)
+ Setting (Alt6)
+ Diagnostics (Alt7)
Trong 6 trang màn hình điều khiển này được chia thành nhiều
nhóm, mỗi nhóm hiển thị thông tin của nhóm và các nút điều khiển
liên quan đến nhóm. Có nhóm xuất hiện trên nhiều trang cho phép
ta dễ dàng quan sát và điều khiển nhanh chóng.

Hình 1. Giao diện chính của bộ điều khiển Mach3
2.1 Trang Program Run (Alt-1)
Đây là trang màn hình chính khi khởi động Mach3 Reset (Emergency
Stop): Nếu bạn nhấn Reset, máy sẽ lập tức ngừng hoạt động và ngắt
tức thì mọi hoạt động của tất cả các motor. Chương trình được reset lại
từ đầu. Reset chỉ nên dùng khi gặp các sự cố rất nguy hiểm cần dừng
ngay mọi hoạt động củamáy như: chập mạch, va đập nguy hiểm…Sau khi
dung Reset cần phải đưa máy về điểm tham chiếu (hay cài lại hệ toạ độ
cắt).
G-Code:Hiển thị các lệnh G trong lập trình NC và ý ngh ĩa của
chúng.
M-Code: Hiển thị các lệnh M trong lập trình NC và ý ngh ĩa của
chúng.
Nhóm điều khiển các trục: Nhóm này bao gồm các nút để điều khiển
các trục
và hiển thị vị trí của đầu dao.

Hình 2. Nhóm Vị trí tọa độ của các trục
Ý nghĩa của các nút điều khiển trong nhóm:
- Zero X, Zero Y, Zero Z, Zero 4:Cài đặt tọa độ zero (0) cho mỗi trục
ứng với tọa
độ cắt hiện hành ( có 6 tọa độ cắt từ G54 G59

được cài đặt trong trang
Offset).
- Ref all Home:Trở về tọa độ tham chiếu gốc cho tất cả các trục.
- Offline: khi chế độ này được chọn đèn offline sẽ sáng lên và Mach3 sẽ
khóa tất cả
các sự di chuyển của máy.
- Machine Coord’s: Khi nút này được nhấn đèn sẽ sáng lên, lúc này tọa
độ của các
trục được hiển thị là tọa độ tuyệt đối (tọa độ máy).
- Soft limits: Đây là chức năng quá cửmềm của máy, tức ta thiết lập c...



 !"#$%"&%'"

 !"#$%&'("
$)$*+,-.!/-0/1203
/-0/45556'""0#7"89:;4<=>
"?%03"8':@
&A.B"C %!D9+@+=
E9-@0='FA-@%G$E
H '
( )'*+),-./0123"4"5"6''"
IJ0$6"GKLK+M
!"0-!$-E'K&"&&6%
NO"K'
P20"Q9RST=
P:U9R4=
PV002"9RW=
PXY+@+9R<=
PZ@9RO=
P:"0++9R[=
V0O"K&"
LA*JB"\&
7"#']D!"0^
"-_-7"+&"'
Mach3 điều khiển CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mach3 điều khiển CNC - Người đăng: ducthinh-bui-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Mach3 điều khiển CNC 9 10 159