Ktl-icon-tai-lieu

mạng công ngiệp

Được đăng lên bởi Tran The Vinh
Số trang: 443 trang   |   Lượt xem: 2610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Device Manual
AS-i Gateway Profibus-DPV1

1 AS-i Master

2 AS-i Master

AC1375

AC1376

Smart Link DP

AS-i DP Gateway

Firmware from
Version RTS 1.4x

Firmware from
Version RTS 2.3x

7390704 / 02

01 / 2010

Master profile: M4

Contents

Contents

1

On this manual
1.1
1.2
1.3

2

3

3.2

4

5

6

6.3

81

Suggested wiring .............................................................................................................81
The AS-i power supply ....................................................................................................82
Wiring and set-up of the slaves .......................................................................................83

Operating and display elements
6.1
6.2

16

Data management...........................................................................................................16
Introduction AS-i data......................................................................................................17
4.2.1
Field definitions for direct data access..........................................................17
4.2.2
Configuration data (CDI) of the slaves (slave profiles) .................................28
4.2.3
Slave profiles for slaves with combined transmission...................................33
4.2.4
Combined transmission: Use of analogue channels in the gateway
depending on the slave profile......................................................................34
4.2.5
Data distribution of slaves in the M4 gateway (depending on the profile) ...36

Electrical connection
5.1
5.2
5.3

13

Information concerning the device ..................................................................................13
3.1.1
Overview: Where is what for AC1375? .........................................................13
3.1.2
Overview: Where is what for AC1376? .........................................................14
3.1.3
Required accessories....................................................................................14
Intended use....................................................................................................................15
3.2.1
Permitted use ................................................................................................15
3.2.2
Prohibited use ...............................................................................................15

Function
4.1
4.2

11

General.......................................................................................
Device Manual
AS-i Gateway Profibus-DPV1
1 AS-i Master 2 AS-i Master
AC1375 AC1376
Smart Link DP AS-i DP Gateway
Firmware from
Version RTS 1.4x
Firmware from
Version RTS 2.3x
Master profile: M4
7390704 / 02 01 / 2010
mạng công ngiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng công ngiệp - Người đăng: Tran The Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
443 Vietnamese
mạng công ngiệp 9 10 3