Ktl-icon-tai-lieu

Mạng lưới điện

Được đăng lên bởi vukhanh280193
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3019 lần   |   Lượt tải: 7 lần
.TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG
KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ CNTT
***O0O***
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. TÊN HỌC PHẦN VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1.1. Tên học phần: Mạng lưới điện
1.2. Số tín chỉ: 2TC
2. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về quá trình sản xuất, truyền tải,
phân phối và tiêu thụ điện năng; Cấu trúc của các phần tử trong các đường dây
truyền tải điện năng; Phương pháp xác định thông số của các phần tử và thành lập
sơ đồ thay thế của mạng và hệ thống điện; Các phương pháp tính các thông số chế
độ mạng và hệ thống điện.
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng:
- Trình bày được những khái niệm chung về mạng lưới điện
- Nêu được vai trò và tính toán được thông số các phần tử trong mạng lưới
điện.
- Phân tích và tính toán được chế độ xác lập của mạng lưới điện
- Phân tích và đưa ra được các phương pháp đảm bảo chất lượng điện năng
- Tính toán chọn được tiết diện dây dẫn trong mạng lưới điện
- Đưa ra và tính toán được các biện pháp giảm tổn thất công suất và điện năng
4. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
[1] Nguyễn Văn Đạm, Mạng lưới điện, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2002.
- Sách tham khảo:
[1] Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện, NXB KHKT, 2004.
5. NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT
5.1. Nội dung tổng quát

TT

Nội dung

Số
tiết

Giờ tín chỉ
Lý
Thực
thuyết hành

Tự
học

1

Chương 1: Giới thiệu chung về
mạng điện

2

2

0

4

2

Chương 2: Thông số các phần
tử trong mạng và hệ thống điện.

4

4

0

8

3

Chương 3: Phân tích chế độ xác
lập của mạng điện.

7

7

0

14

4

Chương 4: Chất lượng điện
năng và đảm bảo chất lượng
điện năng.

5

5

0

10

5

Chương 5: Chọn tiết diện dây
dẫn trong mạng điện

6

6

0

12

6

Chương 6: Các giải pháp chọn
tổn thất công suất và điện năng

6

6

Tổng cộng:

30

30

Ghi
chú

12
0

60

5.2. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG 1: Giới thiệu chung về mạng điện
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Phân loại mạng điện
1.3. Điện áp định mức
1.4. Cấu trúc của đường dây truyền tải điện năng
CHƯƠNG 2: Thông số các phần tử trong mạng và hệ thống điện.
2.1. Đường dây truyền tải điện năng
2.2. Máy biến áp
2.3. Sơ đồ thay thế của các thiết bị bù
2.4. Phương pháp biểu diễn phụ tải
CHƯƠNG 3: Phân tích chế độ xác lập của mạng điện
3.1. Khái niệm chung
3.2. Tính chế độ của đường dây theo dòng điện phụ tải

3.3. Tính chế độ của đường dây theo công suất phụ tải
3.4. Điện áp giáng và tổn thất điện áp trên đường dây
3.5. Tính chế độ mạng điện theo công suất các phụ tải
3.6. Tính chế đ...
.TRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG
KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ CNTT
***O0O***
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. TÊN HỌC PHẦN VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
1.1. Tên học phần: Mạng lưới điện
1.2. Số tín chỉ: 2TC
2. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG
Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về quá trình sản xuất, truyền tải,
phân phối tiêu thụ điện năng; Cấu trúc của các phần tử trong c đường dây
truyền tải điện năng; Phương pháp xác định thông số của c phần tử thành lập
đồ thay thế của mạng hệ thống điện; Các phương pháp tính các thông số chế
độ mạng và hệ thống điện.
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Sau khi học xong học phần sinh viên có khả năng:
- Trình bày được những khái niệm chung về mạng lưới điện
- Nêu được vai trò tính toán được thông số các phần tử trong mạng lưới
điện.
- Phân tích và tính toán được chế độ xác lập của mạng lưới điện
- Phân tích và đưa ra được các phương pháp đảm bảo chất lượng điện năng
- Tính toán chọn được tiết diện dây dẫn trong mạng lưới điện
- Đưa ra và tính toán được các biện pháp giảm tổn thất công suất và điện năng
4. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Sách, giáo trình chính:
[1] Nguyễn Văn Đạm, Mạng lưới điện, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2002.
- Sách tham khảo:
[1] Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện, NXB KHKT, 2004.
5. NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT
5.1. Nội dung tổng quát
Mạng lưới điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng lưới điện - Người đăng: vukhanh280193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Mạng lưới điện 9 10 354