Ktl-icon-tai-lieu

Mạng máy tính

Được đăng lên bởi Huyen Lyty
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN: MẠNG MÁY TÍNH
Dùng cho hệ ĐHTX ngành ĐTVT - CNTT

(60 tiết – 4 tín chỉ)
1/ Trong quá trình truyền thông, các thực thể trong mạng máy tính khi trao đổi thông
tin với nhau phải tuân theo
a Tập các quy tắc quy ước.
b Liên kết.
c Tập các dịch vụ.
d Không liên kết
2/ Kết nối các máy tính lại với nhau thành mạng với mục đích
a Chia sẻ tài nguyên, chinh phục khoảng cách và nâng cao độ tin cậy của mạng.
b Đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
c Đơn giản hoá thiết kế mạng.
d Cung cấp đa dịch vụ, đa phương tiện.
3/ Trong mạng hình STAR, khi một máy tính có sự cố thì
a Chỉ ngừng hoạt động một vài máy tính.
b Toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
c Không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
d Chỉ ngừng hoạt động máy tính đó.
4/ Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng
a Chuyển mạch gói.
b Chuyển tiếp khung.
c Chuyển mạch kênh.
d Lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward).
5/ Loại cáp xoắn đôi phổ biến nhất được sử dụng trong các mạng LAN là
a UTP (10BaseT).
b Cấp sợi quang
c Cấp đồng trục.
d 10 Base T
6/ Thông tin điều khiển bao gồm
a Datagram.
b Thông báo.
c Gói tin.
d Địa chỉ nguồn và đích, mã phát hiện lỗi và các thông tin điều khiển khác.
7/ Cáp nối có khoảng cách xa, sử dụng Repeater để
a Giảm độ trễ.
b Chống suy hao
1

c
d

Triệt tiếng vọng.
Khuếch đại tín hiệu.

8/ Mạng máy tính là
a Các máy tính kết nối với nhau bằng các đường truyền vật lý và hoạt động theo
một kiến trúc mạng xác định
b Các máy tính kết nối với nhau chia sẻ nguồn thông tin chung.
c Các máy tính trao đổi thông tin với nhau tuân theo tập giao thức.
d Các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý.
9/ Mục tiêu kết nối máy tính thành mạng là
a Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin cậy,
chinh phục khoảng cách và
giảm bớt các chi phí về đầu tư.
b Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
c Chia sẻ phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
d Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
10/ Xu hướng phát triển các dịch vụ mạng máy tính là
a Phát triển các dịch vụ truyền số liệu
b Cung cấp các dịch vụ truy nhập vào các nguồn thông tin ở xa
c Phát triển các dịch vụ thoại.
d Xu hướng phát triển các dịch vụ giải trí trực tuyến (Online) hiện đại.
11/ Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi là q...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
MÔN: MNG MÁY TÍNH
Dùng cho h ĐHTX ngành ĐTVT - CNTT
(60 tiết – 4 tín ch)
1/ Trong quá trình truyn thông, các thc th trong mng máy tính khi trao đổi thông
tin vi nhau phi tuân theo
a Tp các quy tc quy ước.
b Liên kết.
c Tp các dch v.
d Không liên kết
2/ Kết ni các máy tính li vi nhau thành mng vi mc đích
a Chia s tài nguyên, chinh phc khong cách và nâng cao độ tin cy ca mng.
b Đáp ng nhu cu người s dng.
c Đơn gin hoá thiết kế mng.
d Cung cp đa dch v, đa phương tin.
3/ Trong mng hình STAR, khi mt máy tính có s c thì
a Ch ngng hot động mt vài máy tính.
b Toàn b h thng ngng hot động.
c Không nh hưởng đến hot động ca h thng.
d Ch ngng hot động máy tính đó.
4/ Mng kiu đim- đim gi là mng
a Chuyn mch gói.
b Chuyn tiếp khung.
c Chuyn mch kênh.
d Lưu và gi tiếp (Store - and - Forward).
5/ Loi cáp xon đôi ph biến nht được s dng trong các mng LAN là
a UTP (10BaseT).
b Cp si quang
c Cp đồng trc.
d 10 Base T
6/ Thông tin điu khin bao gm
a Datagram.
b Thông báo.
c Gói tin.
d Địa ch ngun và đích, mã phát hin li và các thông tin điu khin khác.
7/ Cáp ni có khong cách xa, s dng Repeater để
a Gim độ tr.
b Chng suy hao
1
Mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng máy tính - Người đăng: Huyen Lyty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Mạng máy tính 9 10 919