Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Nhiệt

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 7042 lần   |   Lượt tải: 4 lần
-1-

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VỀ MẠNG NHIỆT
1.1. Định nghĩa, ví dụ về mạng nhiệt (MN).
1.1.1. Hộ cấp và hộ tiêu dùng nhiệt - lạnh
- Trong thiết bị trao đổi nhiệt (TBTĐN), để nung nóng hay làm lạnh một sản
phẩm (SP) nào đó, người ta cho nó TĐN với một chất trung gian nào đó. Ví dụ: hơi
nước hay gas lạnh, gọi là tác nhân mang nhiệt hay lạnh.
- Hộ cấp nhiệt (lạnh ) là thiết bị sản sinh ra tác nhân nhiệt (lạnh). Ví dụ hộ cấp
nhiệt là lò hơi tạo ra hơi nước, buồng đốt tạo ra khí nóng (sản phẩm cháy – SPC) để
cấp cho thiết bị sấy sản phẩm.
Ví dụ hộ cấp lạnh là tổ hợp máy nước - bình ngưng sản sinh ra gas lỏng cao áp để
cấp cho thiết bị làm lạnh hoặc Water chiller cung cấp nước lạnh để điều hoà không khí.
- Hộ tiêu thụ nhiệt (lạnh) là TBTĐN sử dụng tác nhân nhiệt (lạnh) để gia nhiệt
(hay làm lạnh) sản phẩm.
Ví dụ hộ tiêu thụ nhiệt là dàn caloripher sử dụng hơi để gia nhiệt không khí.
Ví dụ hộ tiêu thụ lạnh là tủ cấp đông sử dụng môi chất lạnh lỏng cao áp để làm
đông lạnh thực phẩm.
1.1.2. Phụ tải nhiệt
Phụ tải nhiệt Q[W] là lượng nhiệt cần cấp vào hộ tiêu thụ hoặc sinh ra từ hộ cấp,
trong một đơn vị thời gian.
Q là công suất do tác nhân nhiệt (lạnh) mang vào hoặc lấy ra từ thiết bị trao đổi
nhiệt, còn gọi là công suất của thiết bị.
- Để xác định phụ tải nhiệt Q, ta
dựa vào phương trình cân bằng nhiệt

Q
Max ΣQt(τ)

ΣQt(τ)
Q2(τ)

cho sản phẩm và môi chất trong

Q1t(τ)

TBTĐN, trên cơ sở yêu cầu của công
nghệ sản xuất.
- Theo yêu cầu công nghệ sản

0

3

6

9 12 15 18 21 24

h

Hình 1.1: Đồ thị phụ tải Q(τ)

xuất, thường phụ tải nhiệt Q thay đổi
theo thời gian, Q = Q(τ).
Để tính chọn phụ tải Q cho một hộ cấp nhiệt cần cộng tất cả các phụ tải Qi(τ) của
các hộ tiêu thụ, rồi chọn Q theo nguyên tắc: Q ≥ ∑Qi(τ), như ví dụ trên hình 1.1

-2-

- Đối với các thiết bị làm việc không liên tục, ví dụ làm việc theo mẻ, theo mùa,
vụ người ta có thể tính phụ tải nhiệt theo đơn vị kJ/ mẻ, MJ/ mùa(vụ).
1.1.3. Mạng nhiệt.
- Định nghĩa: Mạng
TN

nhiệt là hệ thống đường

MĐ
LH

ống và các phụ kiện dẫn
môi chất lưu động giữa

BN
BC

hộ cấp và hộ tiêu thụ

GN2 GN1

B

nhiệt lạnh.
Các phụ kiện là các
thiết bị dùng để duy trì
và điều khiển sự lưu

Hình 1.2: Sơ đồ mạng nhiệt trong nhà máy nhiệt điện
TGN

động của môi chất, như

TD

bình chứa, bình góp,

TA

MN

bơm quạt, các loại van,

BHN

BN
MG

thiết bị pha trộn, tê cút,
giá treo trụ đỡ ống, cơ

DBH

FL

Hình 1.3: Sơ đồ mạng nhiệt trong hệ thống lạnh

cấu bù nở nhiệt, v v...
Ví dụ về mạng nhiệt trong nhà máy nhiệt điện và hệ thống lạnh...
- 1 -
Chương 1: CÁC KHÁI NIM V MNG NHIT
1.1. Định nghĩa, ví d v mng nhit (MN).
1.1.1. H cp và h tiêu dùng nhit - lnh
- Trong thiết b trao đổi nhit (TBTĐN), để nung nóng hay làm lnh mt sn
phm (SP) nào đó, người ta cho nó TĐN vi mt cht trung gian nào đó. Ví d: hơi
nước hay gas lnh, gi là tác nhân mang nhit hay lnh.
- H cp nhit (lnh ) là thiết b sn sinh ra tác nhân nhi
t (lnh). Ví d h cp
nhit là lò hơi to ra hơi nước, bung đốt to ra khí nóng (sn phm cháy – SPC) để
cp cho thiết b sy sn phm.
Ví d h cp lnh là t hp máy nước - bình ngưng sn sinh ra gas lng cao áp để
cp cho thiết b làm lnh hoc Water chiller cung cp nước lnh để điu hoà không khí.
- H tiêu th nhit (lnh) là TBT
ĐN s dng tác nhân nhit (lnh) để gia nhit
(hay làm lnh) sn phm.
Ví d h tiêu th nhit là dàn caloripher s dng hơi để gia nhit không khí.
Ví d h tiêu th lnh là t cp đông s dng môi cht lnh lng cao áp để làm
đông lnh thc phm.
1.1.2. Ph ti nhit
Ph ti nhit Q[W] là lượng nhit cn cp vào h
tiêu th hoc sinh ra t h cp,
trong mt đơn v thi gian.
Q là công sut do tác nhân nhit (lnh) mang vào hoc ly ra t thiết b trao đổi
nhit, còn gi là công sut ca thiết b.
- Để xác định ph ti nhit Q, ta
da vào phương trình cân bng nhit
cho sn phm và môi cht trong
TBTĐN, trên cơ s yêu cu ca công
ngh sn xut.
- Theo yêu cu công ngh
sn
xut, thường ph ti nhit Q thay đổi
theo thi gian, Q = Q(τ).
Để tính chn ph ti Q cho mt h cp nhit cn cng tt c các ph ti Q
i
(τ) ca
các h tiêu th, ri chn Q theo nguyên tc: Q Q
i
(τ), như ví d trên hình 1.1
0
h
Q
Q
1t
(
τ
)
Q
2
(
τ
)
ΣQ
t
(τ)
Max ΣQ
t
(τ)
3
69 12
15 18
21
24
Hình 1.1: Đồ th ph ti Q(
τ
)
Mạng Nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Nhiệt - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Mạng Nhiệt 9 10 911