Ktl-icon-tai-lieu

Mạng Noron nhân tạo

Được đăng lên bởi Tuoi TC
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 10, SOÁ 01 - 2007

MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG MẠNG NƠRON
NHÂN TẠO
Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Khoa Việt Trường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
1.MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây mạng nơron nhân tạo ANN (Artificial Neural Network) ngày càng
được ứng dụng rộng rãi trong công tác dự báo, mô phỏng ở rất nhiều lĩnh vực: tài chính, năng
lượng, y học, tài nguyên nước và khoa học môi trường. Đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật môi
trường ANN ngày càng chứng tỏ được vai trò trong mô phỏng các quá trình xử lý phức tạp mà
các công cụ mô hình hóa thông thường hay bộc lộ những nhược điểm của nó.
Ở Việt Nam hiện nay, mặc dù đã có những hệ thống xử lý nước thải được điều khiển tự động
hóa nhưng quá trình vận hành các hệ thống này đòi hỏi kinh nghiệm khá cao của các nhân viên
vận hành. Công việc vận hành đòi hỏi phải tiến hành các thí nghiệm thường xuyên rất mất nhiều
thời gian và tốn kém. Nếu mạng nơron được ứng dụng vào công tác vận hành các hệ thống thì sẽ
hứa hẹn một hiệu quả cao hơn và đáng tin cậy hơn...
Bài báo này trước hết tổng quan được vấn đề mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải, tiếp
đó là giới thiệu sơ bộ lý thuyết của mạng nơron nhân tạo. Phần trọng tâm của bài báo tập trung
vào ứng dụng cho một nhà máy xử lý nước thải cụ thể. Cuối cùng là kết quả và thảo luận.
2. MÔ HÌNH HÓA CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Muốn mô phỏng một hệ thống kỹ thuật, người ta phải tìm cách nào để mô tả được quy luật
hoạt động của hệ thống đó. Hay nói cách khác, người ta phải cố gắng tìm được mối liên hệ giữa
các thông số đầu vào và đầu ra của hệ thống.
Như ta đã biết, hệ thống xử lý nước thải cũng như bất kỳ hệ thống kỹ thuật nào khác đều bao
gồm nhiều công trình đơn vị trong đó. Mỗi công trình đều có một chức năng riêng, tất cả được kết
nối thành một hệ thống và cùng nhau thực hiện một chức năng tổng quát, đối với hệ thống xử lý
nước thải là: biến đổi nước thải thành nước sạch theo một tiêu chuẩn nào đó. Ta có thể sơ đồ hóa
các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải như sau:

Các thông số
đầu vào, xi

Quá trình
xử lý, f

Các thông số đầu
ra, y j  f (xi )

Hình 1. Sơ đồ đại diện cho công trình đơn vị trong hệ thống xử lý nước thải

Trong đó:

xi đại diện cho các thông số đầu vào như lưu lượng Q, BOD, pH, NH4+…,
Tương tự yi đại diện cho các thông số đầu ra như BOD, COD, pH…
f ở đây đại diện các quá trình xử lý, có thể là bể lắng cát, bể lắng sơ bộ, bể aerotank, bể lắng
cấp hai, bể khử trùng…
Theo cách diễn đạt nh...
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 10, SOÁ 01 - 2007
HÌNH
HÓA
CÁC
QUÁ
TRÌNH
XỬ
NƯỚC
THẢI
BẰNG
MẠNG
NƠRON
NHÂN
TẠO
Nguyễn
Kỳ
Phùng,
Nguyễn
Khoa
Việt
Trường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
1.MỞ
ĐẦU
Trong những năm gần đây mạng nơron nhân tạo ANN (Artificial Neural Network) ngày càng
được ứng dụng rộng rãi trong công tác dự báo, phỏng rất nhiều lĩnh vực: tài chính, năng
lượng, y học, tài nguyên ớc khoa học môi trường. Đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật môi
trường ANN ngày càng chứng tỏ được vai trò trong mô phỏng các quá trình xử lý phức tạp
các công cụ mô hình hóa thông thường hay bộc lộ những nhược điểm của nó.
Việt Nam hiện nay, mặc đã những hệ thống xử nước thải được điều khiển tự động
hóa nhưng quá trình vận hành các hệ thống này đòi hỏi kinh nghiệm khá cao của các nhân viên
vận hành. Công việc vận hành đòi hỏi phải tiến hành các thí nghiệm thường xuyên rất mất nhiều
thời gian tốn kém. Nếu mạng nơron được ứng dụng vào công tác vận hành các hệ thống thì s
hứa hẹn một hiệu quả cao hơn đáng tin cậy hơn...
Bài báo này trước hết tổng quan được vấn đề hình hóa các quá trình xử nước thải, tiếp
đó giới thiệu bộ thuyết của mạng ron nhân tạo. Phần trọng tâm của bài báo tập trung
vào ứng dụng cho một nhà máy xử nước thải cụ thể. Cuối cùng kết quả thảo luận.
2.
HÌNH
HÓA
CÁC
QUÁ
TRÌNH
XỬ
NƯỚC
THẢI
Muốn mô phỏng một hệ thống kỹ thuật, người ta phải tìm cách nào để mô t được quy luật
hoạt động của hệ thống đó. Hay nói cách khác, người ta phải c gắng tìm được mối liên hệ giữa
các thông số đầu vào đầu ra của hệ thống.
Như ta đã biết, hệ thống xử nước thải cũng như bất kỳ h thống kỹ thuật nào khác đều bao
gồm nhiều công trình đơn vị trong đó. Mỗi công trình đều một chức ng riêng, tất cả được kết
nối thành một hệ thống cùng nhau thực hiện một chức năng tổng quát, đối với hệ thống xử
nước thải là: biến đổi nước thải thành nước sạch theo một tiêu chuẩn o đó. Ta thể đồ hóa
các công trình đơn vị của h thống xử nước thải như sau:
Các thông số
đầu
vào,
x
i
Quá trình
xử lý, f
Các thông số đầu
ra,
y
j
f
(x
i
)
Hình
1.
đồ đại diện cho công trình đơn vị trong hệ thống xử nước thải
Trong đó:
x
i
đại
diện
cho
các
thông
số
đầu
vào
như
lưu
lượng
Q,
BOD,
pH,
NH
4+
…,
Tương
tự
y
i
đại
diện
cho
các
thông
số
đầu
ra
như
BOD,
COD,
pH…
f đây đại diện c quá trình xử , thể bể lắng cát, b lắng bộ, bể aerotank, bể lắng
cấp hai, b khử trùng…
Theo cách diễn đạt như trên ta thể xem mỗi công trình đơn vị một m số o đó chứa
đựng mối liên hệ giữa các thông số đầu vào đầu ra. ta cũng thể xem cả hệ thống một
hàm s tổng hợp của những m số con y. Trong lĩnh vực xử lý nước thải, hiện nay người ta
cũng cố gắng xây dựng một số thuyết đ tính toán nhưng hầu hết còn mức độ rất đơn giản,
điều kiện tính toán thường tưởng kết quả thu được chỉ mang tính chất gần đúng, ước lượng.
Science & Technology Development, Vol 10, No.01 - 2007
do bản chất vấn đề rất phức tạp, hiệu quả của mỗi công trình x phải ph thuộc vào rất
Mạng Noron nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng Noron nhân tạo - Người đăng: Tuoi TC
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Mạng Noron nhân tạo 9 10 204