Ktl-icon-tai-lieu

Mạng viễn thông

Được đăng lên bởi lequi94
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chƣơng 1: Tổng Quan Về Mạng Viễn Thông..................... 3
1.1, Các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực viễn thông ............................................................3
1.2,Các thành phần cơ bản của mạng viễn thông....................................................................6
1.3, Mô hình các dịch vụ viễn thông .....................................................................................7
d) Dịch vụ truyền thông đa phương tiện .......................................................................... 11

Chƣơng 2, Mạng Lƣới Truyền Thông Công Cộng ........... 13
2.1. Khái niện, phân loại và điều kiện kết cấu...................................................................... 13
2.1.1, Khái niệm ............................................................................................................ 13
2.1.2, Phân loại mạng lưới truyền thông và điều kiện kết cấu............................................ 13
2.2, Mạng chuyển mạch và điện thoại ................................................................................. 14

Chƣơng 3 ........................................................................... 17
Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông .............. 17
3.1, Giới thiệu chung ......................................................................................................... 17
3.2, Trình tự thực hiện quá trình lập kế hoạch..................................................................... 18
3.2.1, Xác định mục tiêu xây dựng mạng......................................................................... 19
3.2.2. Lập kế hoạch dài hạn ........................................................................................... 21
3.2.3. Kế hoạch trung hạn ............................................................................................. 21
3.2.4. Dự báo nhu cầu ................................................................................................... 22
3.3. Dự báo nhu cầu .......................................................................................................... 23
3.3.1. Khái niệm ........................................................................................................... 23
3.3.2. Tăng trưởng nhu cầu............................................................................................ 24
3.3.3. Các bước xác định nhu cầu .................................................................................. 25
3.3.4. Các phương pháp xác định nhu c...
1
MC LC
Chƣơng 1: Tng Quan V Mng Vin Thông..................... 3
1.1, c khái nim cơ bn trongnh vc vin thông ............................................................3
1.2,c thành phn cơ bn ca mng vin thông....................................................................6
1.3, hình các dch v vin thông .....................................................................................7
d) Dch v truyền thông đa phương tin .......................................................................... 11
Chƣơng 2, Mng Lƣi Truyn Tng Công Cng ........... 13
2.1. Khái nin, phân loi và điu kin kết cu...................................................................... 13
2.1.1, Khái nim ............................................................................................................ 13
2.1.2, Phân loi mng lưới truyền thông và điu kin kết cu............................................ 13
2.2, Mng chuyn mch và đin thoi ................................................................................. 14
Chƣơng 3 ........................................................................... 17
Các kế hoch cơ bn xây dng mng vin tng .............. 17
3.1, Gii thiu chung ......................................................................................................... 17
3.2, Trình t thc hin quá trình lp kế hoch..................................................................... 18
3.2.1, Xác đnh mc tiêu xây dng mng......................................................................... 19
3.2.2. Lp kế hoch dài hn ........................................................................................... 21
3.2.3. Kế hoch trung hn ............................................................................................. 21
3.2.4. D báo nhu cu ................................................................................................... 22
3.3. D báo nhu cu .......................................................................................................... 23
3.3.1. Khái nim ........................................................................................................... 23
3.3.2. ng trưởng nhu cu............................................................................................ 24
3.3.3. c bướcc đnh nhu cu .................................................................................. 25
3.3.4. c phương pháp xác đnh nhu cu ...................................................................... 27
3.4. D báo lưu lượng........................................................................................................ 29
3.4.1. Khái nim ........................................................................................................... 29
3.4.2. c bướcc đnh lưu lượng............................................................................... 29
3.4.3. c phương pháp xác đnh d báo lưu lượng......................................................... 30
3.5. K HOCH ĐÁNH SỐ.............................................................................................. 34
3.5.1. Gii thiu ............................................................................................................ 34
3.5.2. c h thng đánh số............................................................................................ 34
3.5.3. Cu to s............................................................................................................ 35
3.5.4. c th tc cho vic lp kế hoạch đánh s.............................................................. 35
3.6. K HOẠCH ĐỊNH TUYN..................................................................................... 39
3.6.1. Gii thiu ............................................................................................................ 39
3.6.2. c phương pháp đnh tuyến ................................................................................. 39
3.7. K HOCHNH CƯC .......................................................................................... 40
3.7.1. Gii thiu chung .................................................................................................. 40
3.7.2. c tiêu chí cho vicnh cước.............................................................................. 41
3.7.3. c h thngnh cước ......................................................................................... 42
3.8. K HOCH BÁO HIU............................................................................................. 45
3.8.1. Gii thiu ............................................................................................................ 45
3.8.2. Phân loi báo hiu ................................................................................................ 45
3.9. K HOẠCH ĐNG B ............................................................................................ 46
Mạng viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng viễn thông - Người đăng: lequi94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Mạng viễn thông 9 10 140