Ktl-icon-tai-lieu

Mạng viễn thông thế hệ sau

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 4654 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẠNG VIỄN THÔNG
THỂ HỆ SAU

TRUNG TẰM THÔNG TIN Bưu DIỆN
THƯ V I Ệ N V / Í L
Đã kiếm kê ngày.£.£r./....&../.í?.£ ị

TÔNG CÔNG TY Bưu CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TRUNG T Â M T H Ô N G TIN Bưu ĐIỆN

MẠNG VIỀN THÔNG
THẾ HỆ SAU
Biên soạn: TS. N G U Y Ễ N Q U Ý MINH HIỀN
Hiệu đính: TS. Đ ỗ KIM B Ằ N G

NHÀ XUẤT BẢN B Ư U ĐIỆN
Hà Nội, 12-2002

Mã số sách: HV33Hm02

j£ồi nổi đầu

Xu- luăirUỷ /lôi tụ c&nq, n^hè iU&n-tíúkítỷvà cô+ưị. H{ỷÂè Uứm(ỷ túi có- nhi

ảnh hưổHtỷ đến mạncị, iúễM UtâiKỷ, đài bải mạnẹ. u-ìễn Ui&niỷ ỹÂải cá cấu, t/uí
mỉ, linh hoại, cunq, cấp- nhiều loai dịch nụ khác rdicui. cho. iteỹiứii

diuUỷ,

hiệu, <ệuẩ khai thác cao-, dễ phát triển... %ểđáp. ứvuị, các <ỷêu cầu này, m
ÓẨ

nlià

idn. •XMÔẦ. tluêt lú aiễn

Uứmq.

oà

mật

iấ tệ

chức MẨỷhiên cứu.

Utânq. đã. đưa. na- các Ỷ Ũtẻi-Kỷ, oà mã kinh uể cấu.

mạHỶ

viễn

về

thế kệ íau

Vẻi iự ẩn định nề chinh tụ oà dự tănẹ- i/uỉẻtvị. kutk tế, Việt Nam íwẹc

đáviÁ. ẹiá Là mãi thị t/uỉten(ỷ có- tiềm nănq. t/um(Ị, him. nực, ỳưmcị, đá
t/u«fvưỷ điệu tả

- tui học - u-iễ+1 Uứmẹ.. Ma*Uỷ

Diễn.

tlúmẹ. của

<

lẩHCý

Gcmq, tíỷ

Bưu, chinh Viễn ikônq. Việt A/am- (VAìPV) đã đtạec iấ Ậioá UÓA các thiết lú
kiện đại oà các loại hình. dịch 4MỊ iVỷàỶ cầtUỷ ỹíá. tânCỷ cả uệ iấ Leẹvưỷ oà

chất Lạín(ỷ. Bên canh. ^ẩt-iẹ Gânạ Lị, /ìtóu. chính Viễn Uiâruỷ Việt Nam,
âẩ-ámẹ. hỷ khác cỉuvị, đã oà đa4Uỷ từntỷ ầMức tham

vào- lUệc khai thác thị

ÍAMỈỈnCỷ cumỷ cấp. các dịch uụ (Men tli&ncỷ.
-ồứtđỶ t/uữỉc

hưứnỉỷ canh t/Lauk oà hội nhập-, <Mệo phát Ùứệ+I Uie&

cấu- tnúc mạ+ưị. thế hệ icui, nái cáctímtỷnẹÂẻ {dùi k&p. là luứỷc đi. tất <ýếu
(Mần tlứutíỷ íkécịMỀi, oà mạnCỷ v-iên UìâHạ Việt NOM.

^ntmiỷ

cuốn

iách

này,

cluínẹ. tời 'XÚI

(ỷừH

thiệu, khái

(ịuát mội dấ uẩn

đề

nề mcmCỷ thê kệ iau., hoa ẹầm: OM, luóénCỷ, fdtái t/UẩH. c&kUỷ. HCỷbẻ iúễti tlúmcị, uà

các dịch aự. tuẫn. Uúmtỷ biêu UiếcịÀứi, các mà kinh. cấn ÌMLC mcmtỷ thế kệ lau.
oà (ỷiải pháp.

mạHCỊ,

dữ mật iấ-kãnq, cunq- cáp. thiết ụ. lùềrt. Uiâncỷ đề •xuấ

Mạng. thi. hi tàu

khuyến- ncỳlù của mật iấ tô chức HCỹhiẫn, cứu. viễn UtâHCỷ Cịưẵc tê về cấn, tnúc
mạncị, cừtưị, oái rưỷUtyền tắc tó chức oà cấu- buíc mạnCỷ thê kệ iOM, -XM thế
pliái

buể*i

mạtVỷ iùễn. UìâiKị. của mật iấ nhà khai tkdc hên thê (ỷiới, XM.

kttìhiXỷ phát hiển cã+Uỷ MẨỷhê oà thi ùuứeniỷ điện tứ - tút Uữữ - viễn. UiânỶ

Việt J\lam, biện, iãạtKỷ- mạttẹ. u-iỈi tlvkuị, - khả HãaCỷ ctmcị, cấp. các dịch aụ
viễn Uứmcị, nà OM- iueứHíỷ phát ỈAiẩM. mạn(ỷ iúễn Uíânq. của VẩHíỷ QânCỷ. tíỷ

Hưu chính Viễ...