Ktl-icon-tai-lieu

Master CamX

Được đăng lên bởi Truc Nguyen
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ch-¬ng I - M«i tr-êng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu
mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
B-íc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun tù
®éng kÝch ho¹t tÖp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc
chän file nµy trong th- môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM ®Ó kÝch
ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh- h×nh 1.1.

H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
B-íc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh
1.2

- 1 -

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.2: Giao diÖn cµi ®Æt c¸c modul cïng bé phÇn mÒm MasterCAM
X
B-íc 3:Chän Step 3:Install MasterCAM X ®Ó cµi ®Æt MasterCAM,giao
diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.3

H×nh 1.3
B-íc 4: Chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.4
- 2 -

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.4
B-íc 5: Chän Yes, I accept the terms of the license agreement,
råi Next giao diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.5

H×nh 1.5
B-íc 6: Khai b¸o User Name vµ Company Name, cã thÓ chän

- 3 -

Bµi gi¶ng MasterCAM

(®èi víi tÊt c¶ mäi ng-êi sö dông m¸y
tÝnh nµy)
(chØ sö dông phÇn mÒm nµy ®èi víi ng-êi chñ cña
m¸y tÝnh cã tªn trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh), sau ®ã chän Next, giao
diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.6

H×nh 1.6
B-íc 7: Chän cµi ®Æt hÖ thèng ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho qu¸ tr×nh sö

dông sau nµy lµ Metric [mm], vµ chän
HASP or
NetHASP cho hÖ thèng sö dông cña m¸y tÝnh sau ®ã chän Next, giao
diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.7

- 4 -

Bµi gi¶ng MasterCAM

H×nh 1.7
B-íc 8: X¸c nhËn th- môc cµi ®Æt cho MasterCAM, Sau ®ã chän Next,
giao diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.8

H×nh 1.8

- 5 -

Bµi gi¶ng MasterCAM
B-íc 9: Chän c¸c modul øng dông cã s¼n trong bé cµi vµ kiÓm tra
dung l-îng yªu cÇu còng nh- dung l-îng cho phÐp trªn æ cµi ®Æt
®èi víi yªu cÇu cña MasterCAM. Sau ®ã chon Next, giao diÖn xuÊt
hiÖn nh- h×nh 1.9

H×nh 1.9
B-íc 10: Chän Install ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh giao diÖn
sÏ xuÊt hiÖn nh- h×nh 1.10

H×nh 1.10

- 6 -

Bµi gi¶ng MasterCAM
TiÕn tr×nh cµi ®Æt thùc hiÖn, b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi ®¹t 100%,
vµ thùc hiÖn chän Finish ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh cµi nh- h×nh 1.11

H×nh 1.11
Sau khi chän Finish ®Ó kÕt thóc, MasterCAM tù ®éng bËt trang web:
C:\McamX\Whats New\X.html ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi trong
phiªn b¶n nµy. NÕu kh«ng cÇn xem b¹n cã thÓ t¾t ®i.
Sau khi Ên Finish b¹n ph¶i ®îi ®Ó m¸y cµi ®Æt HASP
Chó ý: T¹i b-íc 9, nÕu dung l-îng kh...
Bµi gi¶ng MasterCAM
- 1 -
Ch-¬ng I - M«i tr-êng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu n h×nh c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu
mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
B-íc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun
®éng kÝch ho¹t tÖp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc
chän file nµy trong th- môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM ®Ó kÝch
ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh- h×nh 1.1.
H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
B-íc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh- h×nh
1.2
Master CamX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Master CamX - Người đăng: Truc Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Master CamX 9 10 296