Ktl-icon-tai-lieu

MasterCAM x

Được đăng lên bởi Trần Thứ Trương
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 3006 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bµi gi¶ng MasterCAM
Ch¬ng I - M«i trêng MasterCAM X
Néi dung chÝnh:
1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông
2. Khëi ®éng MasterCAM
3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh
4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit
1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông
Bíc 1!"etup
#$"%&'()*+%nµy$,-.
/012 & !3$4$56767
H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X
Bíc 2*Install MasterCAM X& 12 5678
- 1 -
MasterCAM x - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MasterCAM x - Người đăng: Trần Thứ Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
MasterCAM x 9 10 74