Ktl-icon-tai-lieu

mặt cắt sinh thái

Được đăng lên bởi congvan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a

  
  
M c tiêu
Nâng cao k n ng phân tích các y t t nhiên (khó kh n, l th , ti n ng) c
h sinh, t
có kh n ng
d
trong quy ho
s d
c làng b , c mô
hình trang tr .
Yêu c u
- Nh
ng
tham gia t hu hi
vai trò, ý ngh t c các khái ni
liên
quan
m c sinh thái (b
,
m , lát c , lát c sinh thái, tr
thái r
...)
- Thông qua vi
b
, phân tích
các y t t nhiên và v
b
hi tr
và m c sinh thái c 1 vùng.
Chu n b d ng c
B
hình chu ,
các lo .

bàn, th

p hu n chung
Trao
chia s t hi tr
;
Chia nhóm th lu và th hành t th

Vi

Copyright © S PERI

dây, th

k , gi

Ao, th

A, bút

t .

SPERI

1

N

n  

stt

I.  Nh ng  khái  ni
Yêu c :

n  v   b

  

H sinh hi
các khái ni m,
b
Thành th dùng
bàn, thành th dùng l
o di tích
Bi tính toán kho
cách và di tích trên b
ra th t

1

Các
i
v i ki t nhiên, i
ki xã h i có ho d ki trên m
vùng
, m vùng lãnh th ho m
vùng không gian
thu nh trên m
m ph
quy
theo m t l nh
g là b
.

B

-

-

2

H

b

Vi

Copyright © SPERI

H
b
xác
theo h
c vùng
, vùng lãnh th mà b
th hi theo h
B .
Theo quy
, trên b n , h
B
c vùng th hi lên ph trên cùng c
t b
ký hi ch B ho ch
N trên m tên
B

SPERI

B
giúp cho ng
bi
toàn c
m vùng
, m vùng lãnh
th nào , nh bi
v trí, di
tích c vùng
.
Thông qua b
, có th bi
chính xác v trí, kho
cách các y t
có trên th t .
Thông qua phân tích các y t trên b
có th bi
các khó kh n, ti
n ng và
a ra các gi pháp phát tri .

Ng
các h

b
có th bi
t
c vùng
, vùng lãnh th

c

B
có th xây d
d
trên các máy móc, thi b và
nh
ng
có chuyên
môn.
L
m b
gi thích.

chu

Có th xác nh h
b
bàn;
H
d h sinh s d
bàn.

2

stt
To
c vùng
, vùng lãnh th
Ng
có th xác
to
,t
xác
qua kinh , v
c trái .
chính xác v trí vùng lãnh th
Kinh
và v
c
th hi trên
Kinh
b
( , phút, giây).
3

To

xác Dùng b

g

xác

b
V

Là t l
thu nh bao nhiêu l t
th t vào b
. Ví d t b
có t
l 1/50.000, có th hi là:
dài
1 cm trong b
b
50.000 cm (500
m) ngoài t
t .

4

T l b

Thông qua t l b
có th xác
kho
cách t i
A
i
B
có trong b
ra th t .
Ngoài ra có th tính
di tích c m
vùng
có trên th t .
Có th dùng l
o di tích, ví d :
Tu theo
l di tích ngoài th t Trên b
t l 1/10.000, tính 1 ô
và m
s d
mà ng
ta phân ra
1cm
các t l b
khác nhau. Di tích
càng l thì t l càng nh và ng
l .
1 cm
Ví d : B n
c
1 xã th
l
1/25.000 (t l nh ), còn m
thôn
th
l 1/10.000 (t l l ).
Các y t th hi trên b
chi ti h n, c th h n b

Vi

Copyright © SPERI

SPERI

Có th làm hai bài t :
Dùng b
HEPA tính
kho
cách t H7
MH
Khe Soong.
Tính di tích vùng
t
khe soong vào h ranh gi .
(t
hu
thêm cách tính
di tích b
l
o di
tích).

t l l , 1 cm trên B = 10.000cm...
Vi͏Q1JKLrQFͱX6LQKWKiL&KtQKViFK;mK͡L±
S
PERI
7jLOL͏X7̵S
+X̭Q%̫Qÿ͛YjP̿WF̷W6LQKWKiL
Copyright
©
S
PERI
1
9LӋQ1JKLrQFӭX6LQKWKiL&KtQKViFK;mKӝL
&KѭѫQJWUuQKĈjRWҥR7KӵFKjQK1{QJGkQ1{QJQJKLӋS6LQKWKiL
1ӝLGXQJWұSKXҩQ
%ҧQÿӗYj0һWFҳWVLQKWKiL
1J˱ͥLFKX̱QE͓/r9ăQ.
a
!
!
M
ͭ
c tiêu
Nâng cao kӻ năng phân tích các yӃX tӕ tӵ nhiên (kkhăn, lӧL thӃ, tiӅP năng) cӫD
hӑF sinh, tӯ ÿy khҧ năng ӭQJ dөQJ trong quy hoҥFK sӱ dөQJ ÿҩW cҩS làng bҧQ, cҩS
hình trang trҥL.
Yêu c
̯
u
- NhӳQJ ngѭӡL tham gia tұS huҩQ hiӇX ÿѭӧF vai trò, ý nghƭD tҩW cҧ các khái niӋP liên
quan ÿӃQ mһW cҳW sinh thái (bҧQ ÿӗ, ÿѭӡQJ ÿӗQJ mӭF, lát cҳW, lát cҳW sinh thái, trҥQJ
thái rӯQJ...)
- Thông qua viӋF ÿӑF bҧQ ÿӗ, phân tích ÿѭӧF các yӃX tӕ tӵ nhiên vӁ ÿѭӧF bҧQ ÿӗ
hiӋQ trҥQJ và mһW cҳW sinh thái cӫD 1 vùng.
Chu
̱
n b
͓
d
ͭ
ng c
ͭ
BҧQ ÿӗ ÿӏD hình chuҭQ, ÿӏD bàn, thѭӟF dây, thѭӟF kҿ, giҩ\ Ao, thѭӟF FKӳ A, bút
các loҥL.
3K˱˯QJSKiSW̵
p hu
̭
n chung
Trao ÿәL chia sҿ tҥL hiӋQ trѭӡQJ;
Chia nhóm thҧR luұQ và thӵF hành tҥL thӵF tӃ.
mặt cắt sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mặt cắt sinh thái - Người đăng: congvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
mặt cắt sinh thái 9 10 49