Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi Đặng Quốc Toản
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.4 Đa thức nội suy

Ví dụ 4:
>> x =[2 4 6 8];
hoặc >>x = [2 :2 :8]
>> y =[0.35 0.537 0.725 0.947];
>> f = polyfit(x,y,1)
f=
0.989
0.1450
Kết luận : đa thức nội suy là f = 0.989X + 0.1450
>> yt = polyval(f,x) (gia tri cua da thuc f tai x =[2 4 6 8] )
yt =
0.3429 0.5408 0.7387 0.9366
Chú ý:Polyval chỉ tính cho hàm đa thức không tính cho hàm sin và cos

Ví dụ 5
>> x = [7:5:37];
>> y = [83.7 72.9 63.2 54.7 47.5 41.4 36.3];
>> f2 = polyfit(x,y,2)
f2 =
0.234 -2.6066 100.7911
Kết luận: đa thức nội suy bậc 2 là
F2 = 0.234X^2 – 2.6066 + 100.7911

Ví dụ 6:tương tự nội suy đa thức bậc 3
>> x=[1:1:4];
>> y=[17 27.5 76 210.5];
>> polyfit(x,y,3)
ans =
8.0000 -29.0000 41.5000 -3.5000

VÍ dụ 7:
Nội suy tuyến tính với giá trị cho sẵn(tính cho
>> x = [4:0.2:5];
>> y = [.6026 .62325 .64345 .66276 .68124 .69897];
>> yns = interp1(x,y,4.5)
yns =
0.6531
>> yns = interp1(x,y,4.5,'linear')
yns =
0.6531
Nội suy bậc 3với giá trị cho không cho (dự đoán dự báo)
>> yns = interp1(x,y,4.5,'spline')
yns =
0.6532

Ví dụ 8
Dự đoán dân số năm 2000
>> n = [1900:10:1990];
>> d = [75995 91972 105711 123303 131669 150697 1793223 203213 226505 249663];
>> d2000 = interp1(n,d,2000,'spline')
do từ năm 1900 đến năm 2000 cách nhau 10
năm là tuyến tính.
d2000 =
-3.9007e+006
Xem năm 1945 dân số bao nhiêu
>> d2000 = interp1(n,d,1945,'linear')
D1945 =
141183

Ví dụ 9:
>> x=[1950:10:1990];
>> y=[10:10:30];
>> z=[150.697 179.323 203.212 226.505 249.633;199.592 195.072 179.092 153.706
120.281;187.625 250.287 322.767 426.730 598.243];
>> z0=interp2(x,y,z,1975,15,'linest')
z0 =
190.6288

Ví dụ 10
>> A =[1 2 3;0 5 4]
A=
1

2

3

0

5

4

>> B = [2 0 4;3 -2 5]
B=
2

0

4

3

-2

5

>> C = A'

C=
1

0

2

5

3

4

> C = rot90(C)
C=
0

5

4

1

2

3

>> C = rot90(C,2)
C=
3

2

1

4

5

0

>> C = rot90(C,3)
C=
4

3

5

2

0

1

>> C= A+B
C=
3

2

7

3

3

9

>> C = C'

C=
3

3

2

3

7

9

>> x = A*C
x=
28

36

38

51

>> x2 = C*A
x2 =
3

21

21

2

19

18

7

59

57

>> x^2
ans =
2152

2844

3002

3969

Ví dụ:11
>> A = [1 2 -1;3 0 2;4 -2 5];
>> d=det(A)
d=
-4
>> B=inv(A)

B=
-1.0000

2.0000 -1.0000

1.7500 -2.2500

1.2500

1.5000 -2.5000

1.5000

Ví dụ 12
1.
>> B=inv(A)
B=
-1.0000

2.0000 -1.0000

1.7500 -2.2500

1.2500

1.5000 -2.5000

1.5000

>> A = [2 1 3;-1 0 2;4 2 5];
>> B = [5 3 6;-1 6 0;10 4 11];
>> X1=A\B
X1 =
1

-2

2

3

1

-1

0

2

1

Thử lại
>> B=A*X1
B=

5

3

6

-1

6

0

10

4

11

2.
>> X2=B/A
X2 =
-7.0000

1.0000

5.0000

-82.0000 13.0000 44.0000
10.0000 -2.0000 -3.0000
Thử lại
>> B=X2*A
...
1.4 Đa thức nội suy
Ví dụ 4:
>> x =[2 4 6 8]; hoặc >>x = [2 :2 :8]
>> y =[0.35 0.537 0.725 0.947];
>> f = polyfit(x,y,1)
f =
0.989 0.1450
Kết luận : đa thức nội suy là f = 0.989X + 0.1450
>> yt = polyval(f,x) (gia tri cua da thuc f tai x =[2 4 6 8] )
yt =
0.3429 0.5408 0.7387 0.9366
Chú ý:Polyval chỉ tính cho hàm đa thức không tính cho hàm sin và cos
Ví dụ 5
>> x = [7:5:37];
>> y = [83.7 72.9 63.2 54.7 47.5 41.4 36.3];
>> f2 = polyfit(x,y,2)
f2 =
0.234 -2.6066 100.7911
Kết luận: đa thức nội suy bậc 2 là
F2 = 0.234X^2 – 2.6066 + 100.7911
Ví dụ 6:tương tự nội suy đa thức bậc 3
>> x=[1:1:4];
>> y=[17 27.5 76 210.5];
>> polyfit(x,y,3)
ans =
8.0000 -29.0000 41.5000 -3.5000
VÍ dụ 7:
Nội suy tuyến tính với giá trị cho sẵn(tính cho
>> x = [4:0.2:5];
>> y = [.6026 .62325 .64345 .66276 .68124 .69897];
>> yns = interp1(x,y,4.5)
yns =
0.6531
>> yns = interp1(x,y,4.5,'linear')
yns =
0.6531
Nội suy bậc 3với giá trị cho không cho (dự đoán dự báo)
>> yns = interp1(x,y,4.5,'spline')
yns =
0.6532
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: Đặng Quốc Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
matlab 9 10 201