Ktl-icon-tai-lieu

matlab

Được đăng lên bởi Đặng Quốc Toản
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VD1:
>> roots([1 0 -2 -5])

9.0000
6.0000
3.0000
eig(A)

ans =
2.0946
-1.0473 + 1.1359i
-1.0473 - 1.1359i

ans =
3.0000
6.0000
9.0000

>> polyval([1 0 -2 -5],5)
ans =

>> polyder([1 0 -2 -5])

VD3:
>> A=[1 -7 1 -6];
>> B=[1 1 -1 -1];
>> conv(A,B)

ans =

ans =

110

3

0

-2

1

-6

-7

1

0

>> polyint([1 0 -2 -5])

>> [c,r]=deconv(A,B)

ans =

c=

0.2500

0 -1.0000 -5.0000

0

5

6

1
r=

VD2:
>> A=[7 -2 0;-2 6 -2 ;0 -2 5]
A=
7 -2 0
-2 6 -2
0 -2 5
>> poly(A)
ans =
1.0000 -18.0000 99.0000 -162.0000
>> roots(poly(A))

0

-8

2

-5

VD4:
>> x=[2 4 6 8];
>> y=[0.35 0.573 0.725 0.947];
>> polyfit(x,y,1)
ans =
0.0972

0.1630

VD5:
>> x=[7 12 17 22 27 32 37];
>> y=[83.7 72.9 63.2 54.7 47.5 41.4 36.3];
>> polyfit(x,y,2)

ans =
ans =

190.6288
0.0234 -2.6066 100.7911
VD10:
VD6:
>> x=[1 2 3 4];
>> y=[17 27.5 76 210.5];
>> polyfit(x,y,3)

>> A=[1 2 3 ;0 5 4];
>> B=[2 0 -4 ;3 -5 2];
>> A + B
ans =

ans =
8.0000 -29.0000 41.5000 -3.5000

3
3

2
0

-1
6

VD7:
VD11:
>> x=[4 4.2 4.4 4.6 4.8 5];
>> y=[0.6026 0.62325 0.64345 0.66276
0.68124 0.69897];
>> interp1(x,y,4.5,'linear')

>> C=[1 2 -1 ;3 0 2 ;4 -2 5];
>> det(C)
ans =

ans =
-4
0.6531
>> inv(C)
VD8:
ans =
>> x=[1900:10:1990];
>> y=[75.995 91.972 105.711 123.303
131.669 150.697 179.323 203.212 226.505
249.633];
>> interp1(x,y,2000,'spline')

-1.0000 2.0000 -1.0000
1.7500 -2.2500 1.2500
1.5000 -2.5000 1.5000
VD12:

ans =
270.6109

>> A=[2 1 3 ; -1 0 2 ; 4 2 5 ];
>> B=[5 3 6 ;-1 6 0; 10 4 11];
>> det(A)

VD9:
ans =
>> x=[1950:10:1990];
>> y=[10 20 30];
>> z=[150.697 179.323 203.212 226.505
249.633; 199.592 195.072 179.092 153.706
120.281;187.625 250.287 322.767 426.730
598.243];
>> d=interp2(x,y,z,1975,15,'linest')

-1
>> det(B)
ans =
-21

d=
AX=B;

A\B
1
4
7

ans =
1
3
0

-2 2
1 -1
2 1

2
5
8

3
6
9

10
11
12

VD15:
>> A=[1 2 3;4 5 6; 7 8 9];
>> r=[10; 11; 12];
>> D=[A r]

XA=B;
>> B/A

D=
ans =
-7.0000 1.0000 5.0000
-82.0000 13.0000 44.0000
10.0000 -2.0000 -3.0000
VD13:
A=[1 2 3;4 5 6; 7 8 9];
>> B=[A A+2;A+4 A+6]
B=
1
4
7
5
8
11

2
5
8
6
9
12

3
6
9
7
10
13

3 4 5
6 7 8
9 10 11
7 8 9
10 11 12
13 14 15

1
4
7

2
5
8

3
6
9

10
11
12

>> D(:,4)=[]
D=
1 2
4 5
7 8
C(4,:)=[]

3
6
9

C=
1
4
7

2
5
8

3
6
9

VD14:

VD16:

>> A=[1 2 3;4 5 6; 7 8 9];
>> r=[10 11 12];
>> C=[A;r]

>> A=[1 3 10;4 6 11; 7 9 12]

C=
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
>> r=[10; 11; 12];
>> D=[A r]
D=

A=
1
4
7

3
6
9

10
11
12

>> A(3,3)=[15]
A=
1
4

3
6

10
11

7

9

15

>> A=[2 3 4 5;3 5 7 0;8 -3 0.6 7;5 -6 -8 3];
>> B=[9 0 3;7 0 -3 ;0 -9 7;9 -4 8];...
VD1:
>> roots([1 0 -2 -5])
ans =
2.0946
-1.0473 + 1.1359i
-1.0473 - 1.1359i
>> polyval([1 0 -2 -5],5)
ans =
110
>> polyder([1 0 -2 -5])
ans =
3 0 -2
>> polyint([1 0 -2 -5])
ans =
0.2500 0 -1.0000 -5.0000 0
VD2:
>> A=[7 -2 0;-2 6 -2 ;0 -2 5]
A =
7 -2 0
-2 6 -2
0 -2 5
>> poly(A)
ans =
1.0000 -18.0000 99.0000 -162.0000
>> roots(poly(A))
ans =
9.0000
6.0000
3.0000
eig(A)
ans =
3.0000
6.0000
9.0000
VD3:
>> A=[1 -7 1 -6];
>> B=[1 1 -1 -1];
>> conv(A,B)
ans =
1 -6 -7 1 0 5 6
>> [c,r]=deconv(A,B)
c =
1
r =
0 -8 2 -5
VD4:
>> x=[2 4 6 8];
>> y=[0.35 0.573 0.725 0.947];
>> polyfit(x,y,1)
ans =
0.0972 0.1630
VD5:
>> x=[7 12 17 22 27 32 37];
>> y=[83.7 72.9 63.2 54.7 47.5 41.4 36.3];
>> polyfit(x,y,2)
ans =
matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
matlab - Người đăng: Đặng Quốc Toản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
matlab 9 10 87