Ktl-icon-tai-lieu

Matlab

Được đăng lên bởi napoleong1112
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

145

III. HÀM CỦA HÀM:
Hàm fplot dùng để vẽ hàm theo biến:
Ví dụ: hamtruyen.m
function y=hamtruyen(x)
y=2*x^2-3*x+1;
>> fplot(@hamtruyen,[0,2])
>> grid on

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

146

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:
Matlab không chỉ tính toán trên các số cụ thể mà còn có
thể thực hiện tính toán trên ký hiệu Î Có thể sử dụng một
chuỗi biểu thức để biểu diễn hàm
Ví dụ:

1
⇒ '1 /( 2 * x ^ n )'
2x n
1
⇒ '1 / sqrt (2 * x )'
2x
cos( x 2 ) − sin( 2 x ) ⇒ ' cos( x ^ 2) − sin( 2 * x )'
⎡a b ⎤
M=⎢
⎥ ⇒ sym('[a , b; c, d]' )
c
d
⎣
⎦
Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

73

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

147

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:
Hàm

Ý nghĩa

Hàm

Ý nghĩa

syms

Khai báo biến

symop

Tạo hàm mới

sym

Định nghĩa hàm

symsum

Tổng hàm

diff

Đạo hàm

numden

Tử+mẫu số hàm

int

Tích phân

compose

Hàm của hàm

linsolve

Giải hệ phương trình

finverse

Tìm hàm ngược

symadd

Cộng hàm

poly2sym

Tìm hệ số của hàm

symsub

Trừ hàm

sym2poly

Tạo hàm từ hệ số

symmul

Nhân hàm

eval

Tính trị hàm

symdiv

Chia hàm

numeric

Tính trị hàm

sympow

Lũy thừa hàm

subs

Thay đổi giá trị biến

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

148

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:
Hàm

Ý nghĩa

Hàm

Ý nghĩa

ezplot

Vẽ hàm

dsolve

Giải phương trình vi phân

factor

Phân tích tp bậc 1

laplace

Biến đổi laplace

simplify

Đơn giản hàm

ilaplace

Biến đổi laplace ngược

simple

Tối giản hàm

fourier

Biến đổi fourier

pretty

Biểu diễn trực quan

ifourier

Biến đổi fourier ngược

taylor

Khai triển taylor

ztrans

Biến đổi z

collect

Khai triển hàm

iztrans

Biến đổi z ngược

bode

Vẽ biểu đồ bode

horner
expand

Khai triển hàm

freqs

Vẽ đáp ứng tần số

solve

Giải phương trình

nyquist

Vẽ biểu đồ Nyquist

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

74

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

149

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:
1.

Đạo hàm và vi phân gần đúng:
¾

Đạo hàm của hàm lượng giác:

Ví dụ:
>> f=sym('cos(x)')
f = cos(x)
>> y=diff(f)
y =-sin(x)
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,eval(f),x,eval(y),'r')

% hay f='cos(x)'

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN HỌC

150

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:
1.

Đạo hàm và vi phân gần đúng:
¾

Đạo hàm một đa thức:

Ví dụ 1:
>> f = diff(‘x^3+3*x^2+5*x+2’)
f = 3*x^2+6*x+5
>> x=linspace(-1,1);
>> y=polyval([3 6 5],x);
>> plot(x,y)

Giảng viên: Hoàng Xuân Dương

75

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ CÁC HÀM TOÁN...
73
CHƯƠNG 4: X LÝ CÁC HÀM TOÁN HC
Ging viên: Hoàng Xuân Dương
145
III. HÀM CA HÀM:
Hàm fplot dùng để v hàm theo biến:
Ví d: hamtruyen.m
>> fplot(@hamtruyen,[0,2])
>> grid on
function y=hamtruyen(x)
y=2*x^2-3*x+1;
CHƯƠNG 4: X LÝ CÁC HÀM TOÁN HC
Ging viên: Hoàng Xuân Dương
146
IV. X LÝ HÀM DƯỚI DNG CHUI BIU THC:
Matlab không ch tính toán trên các s c th mà còn có
th thc hin tính toán trên ký hiu Î Có th s dng mt
chui biu thc để biu din hàm
Ví d:
)]'d,c;b,a[('sym
dc
ba
M
)'x*2sin()2^xcos(')x2sin()xcos(
)'x*2(sqrt/1'
x2
1
)'n^x*2/(1'
x2
1
2
n
=
Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab - Người đăng: napoleong1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Matlab 9 10 829