Ktl-icon-tai-lieu

Matlab Lecture notes

Được đăng lên bởi Voda Fone
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Tin Ứng dụng 2 – Matlab 7

ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘMÔN QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN VÀ ĐỚI BỜ
------  ------

MATLAB
TIN HỌC ỨNG DỤNG – HỌC PHẦN II
(Tài liệu tham khảo & Bài tập cho sinh viên Kỹthuật Biển – K45)

Nguyễ
n Bá Tuyên
Nguyễ
n Quang Chiế
n

Hà Nội, tháng 08 năm 2007
-1-

Bài giảng Tin Ứng dụng 2 – Matlab 7

MỤC LỤC

1.

CHƯƠNG I: MATLAB CĂN BẢN ....................................................................... 4
1.1. Matlab – ngôn ngữcủa tính toán kỹthuậ
t.........................................................4
1.2. Khảnăng và những ứng dụng của Matlab ........................................................ 4
1.3. Đặ
c điể
m của Matlab .......................................................................................6
1.4. Cài đặ
t và khởi động Matlab 7.0....................................................................... 7
1.5. Quả
n lý không gian làm việ
c của Matlab..........................................................8
1.6. Ghi & phục hồidữliệu...................................................................................11
1.7. Sửdụng Help.................................................................................................12
1.8. History & Editing...........................................................................................13

2.

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN TRONG MATLAB .................................................. 15
2.1. Matlab - một máy tính cá nhân ....................................................................... 15
2.2. Biế
n trong Matlab..........................................................................................16
2.3. Các kiểu dữliệ
u - Đị
nh dạng kế
t quả
.............................................................. 17
2.4. Các kiểu dữliệ
u số& sốphức........................................................................ 18
2.5. Các ký tự,Chuỗivà Văn bản.......................................................................... 19
2.6. Các hằ
ng sốdựng sẵn.....................................................................................20
2.7. Các hàm dựng sẵ
n..........................................................................................20
2.8. Các phép toán quan hệ...................................................................................23
2.9. Các phép toán logic........................................................................................ 24
2.10.
Kế
t hợp nhiều lệ
nh trên một dòng; Ẩn kế
t quảtính................................
Bài ging Tin ng dng 2 – Matlab 7
- 1 -
ĐI HC THỦY LI
B MÔN QUẢN TỔNG HỢP BIN VÀ ĐI B
------  ------
MATLAB
TIN HC ỨNG DNG – HC PHN II
(Tài liu tham kho & Bài tp cho sinh viên K thut Biển – K45)
Nguyn Bá Tuyên
Nguyn Quang Chiến
Hà Ni, tng 08 năm 2007
Matlab Lecture notes - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab Lecture notes - Người đăng: Voda Fone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Matlab Lecture notes 9 10 963