Ktl-icon-tai-lieu

Matlab toàn tập

Được đăng lên bởi ngt1621
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 9351 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
Matlab toàn tập
cài đặt
1. MATLAB for WIN
Yêu cầu hệ thống
Hệ thống IBM hoặc tương thích 100% với bộ vi xử lí 486 Intel cộng với bộ đồng xử lí toán học
487 ( ngoại trừ 486 DX có bộ xử lí bên trong ), Pentium hoặc Pentium Pro Processor.
Microsoft Window 95 hoặc Window NT.
a) ổ CD ROM
- Bộ điều phối đồ hoạ 8 bit và card màn hình ( 256 màu đồng thời )
- Khoảng trống đĩa đủ để cài đặt và chạy các tuỳ chọn. Sự yêu cầu đĩa cứng thay đổi tuỳ theo kích
cỡ các partition và các tệp trợ giúp help được cài đặt trực tiếp theo tuỳ chọn. Quá trình cài đặt sẽ
thông báo cho bạn biết tỉ mỉ về dung lượng đĩa yêu cầu. Ví dụ:
Partition với một liên cung mặt 0 cần 25 MB cho riêng MATLAB và 50 MB cho cả
MATLAB và HELP.
Partition với liên cung 64 KB cần 115 MB cho riêng MATLAB và 250 MB cho cả MATLAB
và HELP.
b ) Bộ nhớ.
Microsoft WIndow 95: 8 MB tối thiểu và 16 MB khuyến nghị.
Microsoft WIN NT 3.51 hoặc 4.0: 12 MB tối thiểu và 16 MB khuyến nghị.
Các khuyến nghị
Bộ nhớ phụ vào (Bộ nhớ bổ sung: additional Memory).
Vỉ mạch tăng tốc đồ hoạ bổ trợ cho Microsoft Window.
Máy in trợ giúp cho Microsoft Window.
Vỉ mạch âm thanh trợ giúp cho Microsoft Window.
Microsoft Word 7.0 hoặc hơn ( nếu bạn có ý định sử dụng MATLAB NoteBook ).
Trình biên dịch Watcom C, Borland, Microsoft (xây dựng file MEX).
Netscape Navigator 2.0 hoặc version cao hơn hoặc Microsoft Internet Explorer 3.0 để chạy
MATLAB Help Desk.
Quá trình cài đặt
1. Đặt đĩa vào ổ CD. Trên WIN 95 chương trình SETUP bắt đầu chạy tự động nếu như MATLAB
cha được cài từ trước. Còn không, nhấn đúp vào biểu tượng setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
2. Chấp nhận hay bỏ đi những khuyến cáo về cấp đăng kí phần mềm trên màn hình. Nếu chấp
nhận bạn mới có thể bắt đầu quá trình cài đặt.
3. Trên Custumer Information, nhập vào tên bạn, địa chỉ của bạn. Tên không được quá 30 kí tự.
Nhấn nút NEXT.
4. Nhấn vào các hộp trống thành phần dấu ‘v‘ nếu như bạn muốn tuỳ chọn đó và nhấn tiếp nếu
bạn có ý định không muốn tuỳ chọn đó ( có thể thêm vào sau này nếu muốn ). Trên màn hình hiển thị
C:\MATLAB là thư mục đích mặc định của quá trình cài đặt. Nếu bạn muốn cài đặt vào thư mục
khác hoặc đổi tên thư mục thì bạn lựa chọn Browse.
MATLAB cho Macintosh.

2
MATLAB cho máy Macintosh chạy được trên:
Mọi máy Macintosh có cấu hình đủ mạnh ( power Macintosh ).
Mọi Macintosh được trang bị bộ vi xử lí 68040 ( bộ đồng xử lí toán học bên trong ).
Mọi máy Macintosh được trang bị bộ vi xử lí 68020 hoặc 68030 và bộ đồng xử lí toán học
68881 hoặc 68882.
Yêu cầu tối ...
1
Matlab toàn tp
cài đặt
1. MATLAB for WIN
Yêu cu h thng
H thng IBM hoc tương thích 100% vi b vi x lí 486 Intel cng vi b đồng x lí toán hc
487 ( ngoi tr 486 DX có b x lí bên trong ), Pentium hoc Pentium Pro Processor.
Microsoft Window 95 hoc Window NT.
a) CD ROM
- B điu phi đồ ho 8 bit và card màn hình ( 256 màu đồng thi )
- Khong trng đĩa đủ để cài đặt và chy các tu chn. S yêu cu đĩa cng thay đổi tu theo kích
c các partition và các tp tr giúp help được cài đặt trc tiếp theo tu chn. Quá trình cài đặt s
thông báo cho bn biết t m v dung lượng đĩa yêu cu. Ví d:
Partition vi mt liên cung mt 0 cn 25 MB cho riêng MATLAB và 50 MB cho c
MATLAB và HELP.
Partition vi liên cung 64 KB cn 115 MB cho riêng MATLAB và 250 MB cho c MATLAB
và HELP.
b ) B nh.
Microsoft WIndow 95: 8 MB ti thiu và 16 MB khuyến ngh.
Microsoft WIN NT 3.51 hoc 4.0: 12 MB ti thiu và 16 MB khuyến ngh.
Các khuyến ngh
B nh ph vào (B nh b sung: additional Memory).
V mch tăng tc đồ ho b tr cho Microsoft Window.
Máy in tr giúp cho Microsoft Window.
V mch âm thanh tr giúp cho Microsoft Window.
Microsoft Word 7.0 hoc hơn ( nếu bn có ý định s dng MATLAB NoteBook ).
Trình biên dch Watcom C, Borland, Microsoft (xây dng file MEX).
Netscape Navigator 2.0 hoc version cao hơn hoc Microsoft Internet Explorer 3.0 để chy
MATLAB Help Desk.
Quá trình cài đặt
1. Đặt đĩa vào CD. Trên WIN 95 chương trình SETUP b
t đầu chy t động nếu như MATLAB
cha được cài t trước. Còn không, nhn đúp vào biu tượng setup.exe để bt đầu quá trình cài đặt.
2. Chp nhn hay b đi nhng khuyến cáo v cp đăng kí phn mm trên màn hình. Nếu chp
nhn bn mi có th bt đầu quá trình cài đặt.
3. Trên Custumer Information, nhp vào tên bn, địa ch ca bn. Tên không được quá 30 kí t.
Nhn nút NEXT.
4. Nhn vào các hp trng thành phn du ‘v‘ nếu như bn mun tu chn đó và nhn tiếp nếu
bn có ý định không mun tu chn đó ( có th thêm vào sau này nếu mun ). Trên màn hình hin th
C:\MATLAB là thư mc đích mc định ca quá trình cài đặt. Nếu bn mun cài đặt vào thư mc
khác hoc đổi tên thư mc thì bn la chn Browse.
MATLAB cho Macintosh.
Matlab toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Matlab toàn tập - Người đăng: ngt1621
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Matlab toàn tập 9 10 675