Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu bài tập phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi mrbeo4194
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học Phân tích và Thiết kế HTTT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
I- MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Sinh viên mô tả tổng quát về tổ chức và nhu cầu phát triển hệ thống thông tin tin học hóa
của tổ chức. Các vấn đề về hệ thống thông tin mà tổ chức gặp phải hiện nay khiến tổ chức
có nhu cầu xây dựng hoặc cải tiến hệ thống thông tin.
II- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG





Tên hệ thống: Sinh viên xác định tên hệ thống một cách có ý nghĩa.
Tổ chức: Sinh viên xác định rõ tổ chức trong đó hệ thống phục vụ.
Người sử dụng: Sinh viên nêu ra những người sử dụng hệ thống.
Kế hoạch phát triển hệ thống:
 Mục tiêu hệ thống (mục tiêu tổng quát)
 Nhóm thực hiện hệ thống.
 Thời gian thực hiện hệ thống.
 Kinh phí thực hiện hệ thống.
 Phân phối thời gian phát triển hệ thống (bản kế hoạch).

III- PHÂN TÍCH
1. Xác định yêu cầu hệ thống
a) Yêu cầu tổng quát
Sinh viên phát biểu các yêu cầu của hệ thống một cách tổng quát. Các yêu cầu này
phải xuất phát từ việc tìm hiểu yêu cầu của tổ chức.
b) Yêu cầu cụ thể
Sinh viên cụ thể hóa các yêu cầu tổng quát, cho ra các yêu cầu chi tiết của hệ
thống. Các phát biểu về yêu cầu chi tiết phải rõ ràng, cụ thể, đầy đủ và mang tính
đo được, có thể đánh giá được. Các yêu cầu của hệ thống nên tách ra theo các khía
cạnh sau đây:
 Yêu cầu về dữ liệu.
 Yêu cầu về xử lý dữ liệu.
 Yêu cầu về giao diện.
 Các yêu cầu khác nếu có.
c) Thu thập dữ liệu
Trong phần này sinh viên tập hợp tất cả những dữ liệu, thông tin hoặc sự kiện mà
sinh viên có thể thu thập được từ tổ chức (và những người sử dụng trong tổ chức)
nhằm làm rõ các yêu cầu của hệ thống.
– Trang 1-

Đồ án môn học Phân tích và Thiết kế HTTT

Sinh viên có thể dùng các công cụ như phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm; bảng
hỏi; quan sát; đọc hiểu các tài liệu, báo cáo, biểu mẫu hiện đang sử dụng trong tổ
chức; đọc hiểu các cấu trúc tập tin máy tính, các chương trình máy tính hiện đang
chạy trong tổ chức, … để thu thập về các yêu cầu của người sử dụng đặt ra cho hệ
thống mới.
Các bản photo về biểu mẫu, báo cáo; các ghi chú về phỏng vấn; các tường thuật
quan sát; các hiểu biết về tổ chức; các giao diện của hệ thống, … sẽ được tập trung
lại ở phần này.
2. Cấu trúc yêu cầu hệ thống
a) Mô hình hóa quá trình
Trong phần này sinh viên trình bày mô hình hóa các quá trình xử lý dữ liệu trong
hệ thống và cả logic xử lý các quá trình. Các kết quả chính trong phần này bao
gồm:
 Lược đồ ngữ cảnh.
 Lược đồ DFD các phân mức (không quá 3 mức).
 Các mô tả logic xử lý dữ liệu ứng với các quá...
Đồ án môn học Phân tích và Thiết kế HTTT
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
I- MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Sinh viên mô tả tổng quát về tổ chức và nhu cầu phát triển hệ thống thông tin tin học hóa
của tổ chức. Các vấn đề về hệ thống thông tin mà tổ chức gặp phải hiện nay khiến tổ chức
có nhu cầu xây dựng hoặc cải tiến hệ thống thông tin.
II- DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
Tên hệ thống: Sinh viên xác định tên hệ thống một cách có ý nghĩa.
Tổ chức: Sinh viên xác định rõ tổ chức trong đó hệ thống phục vụ.
Người sử dụng: Sinh viên nêu ra những người sử dụng hệ thống.
Kế hoạch phát triển hệ thống:
Mục tiêu hệ thống (mục tiêu tổng quát)
Nhóm thực hiện hệ thống.
Thời gian thực hiện hệ thống.
Kinh phí thực hiện hệ thống.
Phân phối thời gian phát triển hệ thống (bản kế hoạch).
III- PHÂN TÍCH
1. Xác định yêu cầu hệ thống
a) Yêu cầu tổng quát
Sinh viên phát biểu các yêu cầu của hệ thống một cách tổng quát. Các yêu cầu này
phải xuất phát từ việc tìm hiểu yêu cầu của tổ chức.
b) Yêu cầu cụ thể
Sinh viên cụ thể hóa các yêu cầu tổng quát, cho ra các yêu cầu chi tiết của hệ
thống. Các phát biểu về yêu cầu chi tiết phải rõ ràng, cụ thể, đầy đủ và mang tính
đo được, có thể đánh giá được. Các yêu cầu của hệ thống nên tách ra theo các khía
cạnh sau đây:
Yêu cầu về dữ liệu.
Yêu cầu về xử lý dữ liệu.
Yêu cầu về giao diện.
Các yêu cầu khác nếu có.
c) Thu thập dữ liệu
Trong phần này sinh viên tập hợp tất cả những dữ liệu, thông tin hoặc sự kiện mà
sinh viên có thể thu thập được từ tổ chức (và những người sử dụng trong tổ chức)
nhằm làm rõ các yêu cầu của hệ thống.
– Trang 1-
Mẫu bài tập phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Mẫu bài tập phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: mrbeo4194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu bài tập phân tích thiết kế hệ thống 9 10 457