Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo thực tập xưởng điện

Được đăng lên bởi khanhherry
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bản mẫu báo cáo thực tập xưởng điện

Lời nói đầu
Trong cuéc sèng, ®iÖn cã mét vai trß rÊt quan träng. ViÖc ®µo t¹o ra
c¸c kü s ngµnh ®iÖn cã vai trß quan träng kh«ng kÐm. Ngµy nay theo ®µ
ph¸t triÓn cña x· héi mµ ®iÒu kiÖn häc tËp cña sinh viªn nãi chung vµ sinh
viªn ngµnh ®iÖn nãi chung ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn rÊt thuËn lîi.
Sinh viªn trêng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi lµ sinh viªn cña mét trêng
kü thuËt do vËy ®iÒu kiÖn thùc hµnh lµ cÇn thiÕt h¬n c¶. ChÝnh v× vËy, mÆc
dï kinh phÝ h¹n hÑp ®iÒu kiÖn cßn cha hiÖn ®¹i nhng nhµ trêng vµ c¸c thÇy
c« gi¸o vÉn t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho sinh viªn chóng em ®îc thùc hµnh,
kiÓm tra l¹i kiÕn thøc ®· häc trªn líp qua kú thùc tËp dµnh cho sinh viªn
ngµnh ®iÖn vµo gi÷a n¨m häc thø 3. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn khoa
§iÖn tuy nhiªn viÖc tiÕp xóc víi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ thùc tÕ cha nhiÒu.
ChÝnh v× vËy em thÊy viÖc tæ chøc thùc tËp t¹i xëng ®iÖn cña c¸c thÇy trong
trêng nãi chung vµ c¸c thÇy c« trong bé m«n ThiÕt bÞ §iÖn-§iÖn tö nãi riªng
lµ mét c¬ héi tèt cho chóng em ®îc tiÕp thu kiÕn thøc thùc tÕ mét c¸ch trùc
quan nhÊt.
Sau 3 tuÇn thùc tËp t¹i xëng ®iÖn cña bé m«n ThiÕt bÞ §iÖn-§iÖn tö,
díi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Quang Hïng vµ thÇy NguyÔn Huy ThiÖn
em cïng c¸c b¹n ®· cã tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ rÊt ®¸ng quý.
Vµ quan träng h¬n ®ã lµ c¸ch tiÕp cËn víi thùc tÕ ®iÒu mµ c¸c thÇy mong
muèn sinh viªn cã c¸i nh×n s©u h¬n, réng h¬n ®èi víi c¸c kiÕn thøc ®· ®îc
häc trªn líp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n hai thÇy cïng bé m«n ThiÕt bÞ §iÖn-§iÖn tö.
Nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy vµ bé m«n mµ chóng em ®· hoµn
thµnh tèt ®ît thùc tËp ë xëng §iÖn. Sau ®©y em xin ®îc tr×nh bµy tãm t¾t
nh÷ng kiÕn thøc vµ bµi häc kinh nghiÖm mµ em tæng kÕt ®îc qua 3 tuÇn
thùc tËp t¹i xëng §iÖn cña bé m«n ThiÕt bÞ §iÖn-§iÖn tö.

1

Milkywayo0o@yahoo.com.vn

Bản mẫu báo cáo thực tập xưởng điện

Néi dung cña bµi b¸o c¸o cña em bao gåm nh÷ng phÇn sau ®©y:
Lêi më ®Çu:...……………………………………………………………….1
Ch¬ng I: Tãm t¾t lý thuyÕt...............................................................................5
1.

Kh¸i niÖm chung vÒ m¸y ®iÖn............................................................5
1.1. §Þnh nghÜa.....................................................................................5
1.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®iÖn................................................5
1.3. §Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ............................................................5
1.4. §Þnh luËt vÒ lùc tõ................................................
Bản mẫu báo cáo thực tập xưởng điện
Lời nói đầu
Trong cuéc sèng, ®iÖn mét vai trß rÊt quan träng. ViÖc ®µo t¹o ra
c¸c s ngµnh ®iÖn vai trß quan träng kh«ng kÐm. Ngµy nay theo ®µ
ph¸t triÓn cña héi ®iÒu kiÖn häc tËp cña sinh viªn nãi chung sinh
viªn ngµnh ®iÖn nãi chung ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn rÊt thuËn lîi.
Sinh viªn trêng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi lµ sinh viªn cña mét trêng
thuËt do vËy ®iÒu kiÖn thùc hµnh cÇn thiÕt h¬n c¶. ChÝnh vËy, mÆc
kinh phÝ h¹n hÑp ®iÒu kiÖn cßn cha hiÖn ®¹i nhng nhµ trêng c¸c thÇy
gi¸o vÉn t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho sinh viªn chóng em ®îc thùc hµnh,
kiÓm tra l¹i kiÕn thøc ®· häc trªn líp qua thùc tËp dµnh cho sinh viªn
ngµnh ®iÖn vµo gi÷a n¨m häc thø 3. B¶n th©n em mét sinh viªn khoa
§iÖn tuy nhiªn viÖc tiÕp xóc víi c¸c m¸y mãc, thiÕt thùc cha nhiÒu.
ChÝnh v× vËy em thÊy viÖcchøc thùc tËp t¹i xëng ®iÖn cña c¸c thÇy trong
trêng nãi chung vµ c¸c thÇy c« trong bé m«n ThiÕt bÞ §n-§iÖn tö nãi riªng
mét c¬ héi tèt cho chóng em ®îc tiÕp thu kiÕn thøc thùcmét c¸ch trùc
quan nhÊt.
Sau 3 tuÇn thùc tËp t¹i xëng ®iÖn cña m«n Tht §iÖn-§iÖn tö,
i sù chØ bo tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Quang Hïng vµ thÇy NguyÔn Huy ThiÖn
em cïng c¸c b¹n ®· tiÕp thu ®îc nh÷ng kiÕn thøc thùc rÊt ®¸ng quý.
quan träng h¬n ®ã c¸ch tiÕp cËn víi thùc ®iÒu c¸c thÇy mong
muèn sinh viªn c¸i nh×nu h¬n, réng h¬n ®èi víi c¸c kiÕn thøc ®· ®îc
häc trªn líp.
Em xin ch©n thµnh cm ¬n hai thÇy cïng bé n ThiÕt §iÖn-§iÖn .
Nhê gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy m«n chóng em ®· hoµn
thµnh tèt ®ît thùc tËp ë xëng §iÖn. Sau ®©y em xin ®îc tr×nh bµy tãm t¾t
nh÷ng kiÕn thøc bµi häc kinh nghiÖm mµ em tæng kÕt ®îc qua 3 tuÇn
thùc tËp t¹i xëng §iÖn cña bé m«n ThiÕt bÞ §iÖn-§iÖn tö.
Milkywayo0o@yahoo.com.vn
1
Mẫu báo cáo thực tập xưởng điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu báo cáo thực tập xưởng điện - Người đăng: khanhherry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Mẫu báo cáo thực tập xưởng điện 9 10 840