Ktl-icon-tai-lieu

mẫu báo cáo tóm tắt đề tài

Được đăng lên bởi Nguyễn Huỳnh Hiếu Đức
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu báo cáo tóm tắt đề tài NCKH sinh viên

Tiêu đề của bài báo thường dùng Style có tên Title1 với cỡ chữ Times New
Roman cỡ 14, viết đậm (Bold)
Tiêu đề của bài báo bằng tiếng Anh viết chữ nghiêng
Nguyễn Văn A (Style có tên Author)
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II
e-Mail: ngvana@gmail.com
Tóm tắt
Đây là bản mẫu báo cáo tóm tắt đề tài NCKH sinh
viên. Tiêu đề của mục “Tóm tắt” (nếu viết tiếng Anh
sẽ là “Abstract”) được viết bằng Style có tên Abstract,
sử dụng font Times New Roman, cỡ 12, viết đậm.
Phần lời của tóm tắt sử dụng Style có tên Normal.
Để người đọc dễ theo dõi, trước khi bắt đầu bài viết,
cần phải có danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt như
dưới đây. Tiêu đề của hai danh mục được viết bằng
Style có tên Formula, sử dụng font chữ Times New
Roman cỡ 12, viết đậm. Các chữ và ký hiệu trong
danh mục sử dụng Style có tên Normal.

Abstract: (Dịch tóm tắt tiếng việt ở trên ra tiếng
Anh)

Ký hiệu
Ký hiệu

Đơn vị

A, B, N, S
f
G(s)
Lf g
Lsd, Lsq

H

s, 

rad/s

rd, rq

Wb = Vs

~
*

Ý nghĩa
ma trận của mô hình
hàm phi tuyến
hàm truyền đạt
đạo hàm Lie của hàm g
dọc theo quỹ đạo f
điện cảm dọc trục và
ngang trục của stator
vận tốc góc stator, vận tốc
góc rotor
thành phần dọc và ngang
trục của từ thông rotor
sai số tính
giá trị đặt, giá trị cần

Chữ viết tắt
SISO
MISO
MIMO

single input – single output
multi input – single output
multi input – multi output

1. Phần mở đầu
Nội dung của bài viết sử dụng Style có tên Normal với
font chữ chuẩn cho toàn bộ bài là Times New Roman
với cỡ chữ 10, viết bình thường và dóng cột đều hai
bên.
Khi bài viết chia ra nhiều mục lớn, tiêu đề của từng
mục (ví dụ: 1. Phần mở đầu) được viết bằng Style có
tên Chapter 1 dùng font Times New Roman, cỡ 12
viết đậm.

Nếu sử dụng gạch đầu dòng để thể hiện nội dung, có
thể viết bằng 1 trong 3 Styles như sau:
 Style có tên List Bullet,
 sử dụng font Times New Roman với cỡ chữ 10,
viết bình thường.
 Style có tên List Bullet 2,
 với cỡ chữ giống List Bullet.
 hoặc Style có tên List Bullet 3,
 với cỡ chữ giống List Bullet.
Chú ý:
 Khi chuyển mục, khoảng cách so với mục tiếp
theo luôn là 1 dòng. Giữa hai khối (block) chữ
không để khoảng cách trống. Dòng bắt đầu block
mới không được viết thụt vào.
 Bài báo được viết trên khổ giấy A4, các mép biên
bỏ trống trên dưới và hai bên là 25mm.
 Bài báo được trình bầy thành hai cột cách nhau
6mm, và có bề rộng 77mm.

2. Nội dung chính
2.1 Vài điều cần chú ý
Nếu các mục chính có chứa mục con ( ví dụ: 2.1,
2.1.1), tiêu đề của các mục...
Mẫu báo cáo tóm tắt đề tài NCKH sinh viên
Tiêu đề của bài báo thường dùng Style có tên Title1 với cỡ chữ Times New
Roman cỡ 14, viết đậm (Bold)
Tiêu đề của bài báo bằng tiếng Anh viết chữ nghiêng
Nguyễn Văn A (Style có tên Author)
Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II
e-Mail: ngvana@gmail.com
Tóm tắt
Đây bản mẫu báo cáo tóm tắt đề tài NCKH sinh
viên. Tiêu đề của mục “Tóm tắt” (nếu viết tiếng Anh
sẽ là “Abstract”) được viết bằng Style có tên Abstract,
sử dụng font Times New Roman, cỡ 12, viết đậm.
Phần lời của tóm tắt sử dụng Style có tên Normal.
Để người đọc dễ theo dõi, trước khi bắt đầu bài viết,
cần phải có danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt như
dưới đây. Tiêu đề của hai danh mục được viết bằng
Style tên Formula, sử dụng font chữ Times New
Roman cỡ 12, viết đậm. Các chữ ký hiệu trong
danh mục sử dụng Style có tên Normal.
Abstract: (Dịch tóm tắt tiếng việt trên ra tiếng
Anh)
Ký hiệu
Ký hiệu
Đơn vị Ý nghĩa
A, B, N, S ma trận của mô hình
f hàm phi tuyến
G(s) hàm truyền đạt
L
f
g đạo hàm Lie của hàm g
dọc theo quỹ đạo f
L
sd
, L
sq
H điện cảm dọc trục
ngang trục của stator
s
, rad/s vận tốc góc stator, vận tốc
góc rotor
rd
,
rq
Wb = Vs thành phần dọc ngang
trục của từ thông rotor
~ sai số tính
* giá trị đặt, giá trị cần
Chữ viết tắt
SISO single input – single output
MISO multi input – single output
MIMO multi input – multi output
1. Phần mở đầu
Nội dung của bài viết sử dụng Style có tên Normal với
font chữ chuẩn cho toàn bbài là Times New Roman
với c chữ 10, viết bình thường và dóng cột đều hai
bên.
Khi bài viết chia ra nhiều mục lớn, tiêu đề của từng
mục (ví dụ: 1. Phần mở đầu) được viết bằng Style
tên Chapter 1 dùng font Times New Roman, cỡ 12
viết đậm.
Nếu sử dụng gạch đầu dòng để thể hiện nội dung,
thể viết bằng 1 trong 3 Styles như sau:
Style có tên List Bullet,
sử dụng font Times New Roman với cỡ ch 10,
viết bình thường.
Style có tên List Bullet 2,
với cỡ chữ giống List Bullet.
hoặc Style có tên List Bullet 3,
với cỡ chữ giống List Bullet.
Chú ý:
Khi chuyển mục, khoảng cách so với mục tiếp
theo luôn 1 dòng. Giữa hai khối (block) chữ
không đ khoảng cách trống. Dòng bắt đầu block
mới không được viết thụt vào.
Bài báo đưc viết trên khổ giấy A4, các mép biên
bỏ trống trên dưới và hai bên là 25mm.
Bài báo được trình bầy thành hai cột cách nhau
6mm, và có bề rộng 77mm.
2. Nội dung chính
2.1 Vài điều cần chú ý
Nếu các mục chính chứa mục con ( dụ: 2.1,
2.1.1), tiêu đ của các mục con ( dụ: 2.1 Vài điều
cần chú ý) sẽ được viết bằng Style có tên Chapter2.
Khi bài chứa công thức, công thức đó phải được
biên soạn bằng chương trình soạn thảo công thức
tên Mathtype, sử dụng Preference mang tên
VCCA.eqp như ví dụ sau:
( )
1 1
1 1
sq
sd
sd s sq sd
sd sd sd
sq p
sd
s sd sq sq s
sq sq sq sq
s
s
p
M W
L
di
i i u
dt T L L
di
L
i i u
dt L T L L
d
dt
z
d
m m
dt J
w
y
w w
J
w
w
ì
ï
ï
=- + +
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
=- - + -
ï
ï
ï
í
ï
ï
ï
=
ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï
= -
ï
ï
î
Chú ý: Preference tên VCCA.eqp đã được chuẩn bị
sẵn phợp với font chữ của bài. Các công thức phải
được đánh số thứ tự phía bên phải (dóng cột phải)
như d trên. Khi trích dẫn công thức cần viết rõ,
theo công thức hay theo phương trình . Nếu bài
viết có chứa hình, ta sẽ trình bầy như dưới đây:
mẫu báo cáo tóm tắt đề tài - Trang 2
mẫu báo cáo tóm tắt đề tài - Người đăng: Nguyễn Huỳnh Hiếu Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
mẫu báo cáo tóm tắt đề tài 9 10 497