Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu biên bản nghiệm thu

Được đăng lên bởi thangbinhxd
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
BIÊN BẢN SỐ: ......./NTNB/CGT
Dự án
: KHU DU LỊCH STRNM VÀM SÁT
Hạng mục : CẢI TẠO, SỬA CHỮA CẦU GỐC TRE
Địa điểm : XÃ LÝ NHƠN - HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM
1. Đối tượng nghiệm thu :
Lấy mẫu vật liệu: Cát, đá 1x2, xi măng
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
* ĐD BCH CT: Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Công Trình Thành Nam
- Ông: Nguyễn Minh Sang
- Chức vụ: Chỉ huy trưởng
* ĐD CBKT CT: Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Công Trình Thành Nam
- Ông: Nguyễn Nam Hà
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu : 07h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
Kết thúc : 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế
đã được chấp thuận
+ Bản vẽ số: CT/CGT
-

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng :

+ Tổ chức thi công: TCVN 4055-2012;
+ Kết cấu BT - BTCT toàn khối TCVN 4453-1995
+ Bảo dưỡng bê tông TCVN 1770-1991
-

Nhật ký thi công xây dựng công trình.

b. Về chất lượng công việc thi công đã thực hiện: Đạt yêu cầu.
c. Khối lượng thực hiện: Theo bản vẽ thi công được phê duyệt.
d. Những sửa đổi đã được tư vấn thiết kế phê duyệt:
…………………………………………
e. Các ý kiến khác:……………………………………………………………………………
5. Kết luận :
Đạt yêu cầu, đồng ý mời TVGS nghiệm thu
ĐD CBKT
ĐD BCH

Nguyễn Minh Sang

Nguyễn Nam Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
BIÊN BẢN SỐ: ......../NTCV/CGT
Dự án
: KHU DU LỊCH STRNM VÀM SÁT
Hạng mục : CẢI TẠO, SỬA CHỮA CẦU GỐC TRE
Địa điểm : XÃ LÝ NHƠN - HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM
1. Đối tượng nghiệm thu :
Lấy mẫu vật liệu: Cát, đá 1x2, xi măng
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
* ĐD TVGS: Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Đầu Tư Xây Dựng Đinh Hoàng
- Ông: Lê Văn Hùng
- Chức vụ: TVGS trưởng
- Ông: .............................
- Chức vụ: ..............................
* ĐD NTXD: Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Công Trình Thành Nam
- Ông: Nguyễn Minh Sang
- Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Ông: Nguyễn Nam Hà
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu : 07h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
Kết thúc : 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015
BIÊN BẢN SỐ: ......./NTNB/CGT
Dự án : KHU DU LỊCH STRNM VÀM SÁT
Hạng mục : CẢI TẠO, SỬA CHỮA CẦU GỐC TRE
Địa điểm : XÃ LÝ NHƠN - HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM
Lấy mẫu vật liệu: Cát, đá 1x2, xi măng
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
* ĐD BCH CT: Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Công Trình Thành Nam
- Ông: Nguyễn Minh Sang - Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Ông: Nguyễn Nam - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu : 07h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
Kết thúc : 08h00 ngày 23 tháng 04 năm 2015
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
+ Bảo dưỡng bê tông TCVN 1770-1991
c. Khối lượng thực hiện: Theo bản vẽ thi công được phê duyệt.
d. Những sửa đổi đã được tư vấn thiết kế phê duyệt:
…………………………………………
e. Các ý kiến khác:……………………………………………………………………………
5. Kết luận :
Đạt yêu cầu, đồng ý mời TVGS nghiệm thu
ĐD BCH
ĐD CBKT
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
1. Đối tượng nghiệm thu :
* ĐD CBKT CT: Công Ty CP Tư Vấn & Xây Dựng Công Trình Thành Nam
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế
đã được chấp thuận
+ Bản vẽ số: CT/CGT
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng :
+ Tổ chức thi công: TCVN 4055-2012;
+ Kết cấu BT - BTCT toàn khối TCVN 4453-1995
- Nhật ký thi công xây dựng công trình.
b. Về chất lượng công việc thi công đã thực hiện: Đạt yêu cầu.
Mẫu biên bản nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu biên bản nghiệm thu - Người đăng: thangbinhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Mẫu biên bản nghiệm thu 9 10 535