Ktl-icon-tai-lieu

Màu chuẩn trong PHP

Được đăng lên bởi tranthanhphong-tgvn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
216 màu căn bản
216 màu căn bản:

330000 333300 336600 339900 33CC00 33FF00 66FF00 66CC00 669900 666600 663300 660000 FF0000 FF3300 FF6600 FF9900 FFCC00 FFFF00

330033 333333 336633 339933 33CC33 33FF33 66FF33 66CC33 669933 666633 663333 660033 FF0033 FF3333 FF6633 FF9933 FFCC33 FFFF33

330066 333366 336666 339966 33CC66 33FF66 66FF66 66CC66 669966 666666 663366 660066 FF0066 FF3366 FF6666 FF9966 FFCC66 FFFF66

330099 333399 336699 339999 33CC99 33FF99 66FF99 66CC99 669999 666699 663399 660099 FF0099 FF3399 FF6699 FF9999 FFCC99 FFFF99

3300CC 3333CC 3366CC 3399CC 33CCCC 33FFCC 66FFCC 66CCCC 6699CC 6666CC 6633CC 6600CC FF00CC FF33CC FF66CC FF99CC FFCCCC FFFFCC

3300FF 3333FF 3366FF 3399FF 33CCFF 33FFFF 66FFFF 66CCFF 6699FF 6666FF 6633FF 6600FF FF00FF FF33FF FF66FF FF99FF FFCCFF FFFFFF

0000FF 0033FF 0066FF 0099FF 00CCFF 00FFFF 99FFFF 99CCFF 9999FF 9966FF 9933FF 9900FF CC00FF CC33FF CC66FF CC99FF CCCCFF CCFFFF

0000CC 0033CC 0066CC 0099CC 00CCCC 00FFCC 99FFCC 99CCCC 9999CC 9966CC 9933CC 9900CC CC00CC CC33CC CC66CC CC99CC CCCCCC CCFFCC

000099 003399 006699 009999 00CC99 00FF99 99FF99 99CC99 999999 996699 993399 990099 CC0099 CC3399 CC6699 CC9999 CCCC99 CCFF99

000066 003366 006666 009966 00CC66 00FF66 99FF66 99CC66 999966 996666 993366 990066 CC0066 CC3366 CC6666 CC9966 CCCC66 CCFF66

000033 003333 006633 009933 00CC33 00FF33 99FF33 99CC33 999933 996633 993333 990033 CC0033 CC3333 CC6633 CC9933 CCCC33 CCFF33

000000 003300 006600 009900 00CC00 00FF00 99FF00 99CC00 999900 996600 993300 990000 CC0000 CC3300 CC6600 CC9900 CCCC00 CCFF00

Sau đây là các màu xám:

000000

333333

Các màu gần nhất với 16 màu của Windows:

666666

999999

CCCCCC

FFFFFF

000000

000099

009900

009999

990000

990099

999900

CCCCCC

999999

0000FF

00FF00

00FFFF

FF0000

FF00FF

FFFF00

FFFFFF

...
216 màu căn bản
216 màu căn bản:
330000
333300
336600
339900
33CC00
33FF00
66FF00
66CC00
669900
666600
663300
660000
FF0000
FF3300
FF6600
FF9900
FFCC00
FFFF00
330033
333333
336633
339933
33CC33
33FF33
66FF33
66CC33
669933
666633
663333
660033
FF0033
FF3333
FF6633
FF9933
FFCC33
FFFF33
330066
333366
336666
339966
33CC66
33FF66
66FF66
66CC66
669966
666666
663366
660066
FF0066
FF3366
FF6666
FF9966
FFCC66
FFFF66
330099
333399
336699
339999
33CC99
33FF99
66FF99
66CC99
669999
666699
663399
660099
FF0099
FF3399
FF6699
FF9999
FFCC99
FFFF99
3300CC
3333CC
3366CC
3399CC
33CCCC
33FFCC
66FFCC
66CCCC
6699CC
6666CC
6633CC
6600CC
FF00CC
FF33CC
FF66CC
FF99CC
FFCCCC
FFFFCC
3300FF
3333FF
3366FF
3399FF
33CCFF
33FFFF
66FFFF
66CCFF
6699FF
6666FF
6633FF
6600FF
FF00FF
FF33FF
FF66FF
FF99FF
FFCCFF
FFFFFF
Màu chuẩn trong PHP - Trang 2
Màu chuẩn trong PHP - Người đăng: tranthanhphong-tgvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Màu chuẩn trong PHP 9 10 194