Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đồ án nền móng

Được đăng lên bởi Quang Phương
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3739 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: TH.S NGUYỄN THANH TUẤN
MÓNG

ĐỒ ÁN NỀN &

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH

I.NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực
do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm
nhất gây ra tại chân cột (đỉnh móng) theo các phương án:
Móng đơn bê tông cốt thép chôn nông trên nền thiên nhiên
Móng đơn bê tông cốt thép chôn nông trên đệm cát
Móng cọc dưới cột
Sau đó phân tích lựa chọn phương án móng thích hợp nhất cho toàn
bộ công trình. Ta có bảng số liệu như sau:
Sơ đồ Cột

N0tt

M0tt

Qtt

Cột

N0tt

M0tt

Qtt

C.trìn

trụ

(kN)

(kNm

(kN)

trục

(kN)

(kNm

(KN)

h
S3

c
A1

500

)
60

900

)
65

15

4

E1

II.ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
-Kết cấu công trình là khung bê tông cốt thép
S gh  0, 08(m)

+Độ lún tuyệt đối giới hạn:
+Độ lún lệch tương đối giới hạn: 0,002
SVTH : PHƯƠNG HÀO QUANG

LỚP 11X5

GVHD: TH.S NGUYỄN THANH TUẤN
MÓNG

ĐỒ ÁN NỀN &

Sơ đồ công trình S3:
6

5
4

3
1
1
A

B

C

D

E

G

F

H

I

+0.00

A

B

C

D

SVTH : PHƯƠNG HÀO QUANG

E

LỚP 11X5

G

F

-0.6

H

I

GVHD: TH.S NGUYỄN THANH TUẤN
MÓNG

ĐỒ ÁN NỀN &

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
I. Đánh giá điều kiện địa chất công trình
Theo báo cáo kết quả địa chất công trình , khu đất xây dựng
tương đối bằng phẳng. Từ trên xuống dưới gồm các lớp đất có chiều
dày ít thay đổi trong mặt bằng:
- Lớp 1: Đất tôn nền 0,6 m
- Lớp 2 : Sét có chiều dày 2,8 m
- Lớp 3: Cát pha có chiều dày 6,0 m
- Lớp 4 : Cát pha có chiều dày 35,2 m
- Lớp 5 : Cuội sỏi có chiều dày 21 m
Mực nước ngầm ở độ sâu 3m so với cốt tự nhiên.

Bảng chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất:
Dày
STT Lớp đất

γw

γh

W

(m) (kN/m )(kN/m ) (%)
3

3

WL

WP

(%) (%)

 II

CII

E

 (kPa) (kPa)

Đất tôn
1

nền

0,6

17

2

Sét pha

2,8

19,0

26,6

31

41

18

28

12000

3

Sét pha

6,0

21,5

26,0

15

24 11,5 24

12

22000

4

Cát pha

35,2

18,1

26,9

40

46

14

4000

5

Cuội sỏi

21

SVTH : PHƯƠNG HÀO QUANG

26,9

LỚP 11X5

27

27

11

GVHD: TH.S NGUYỄN THANH TUẤN
MÓNG

ĐỒ ÁN NỀN &

*) Đánh giá điều kiện địa chất công trình

IS 
-Độ sệt :

e

W-WP
WL  WP

-Hệ số rỗng :

 h (1  0, 01W)
1
w

- Lớp 1: Đất tôn nền dày 0,6 m không đủ khả năng chịu lực nên ta
bóc bỏ lớp này ra.
- Lớp 2: Sét pha, chiều dày 2,8 m.
I L1 

+ Độ sệt của đất:

0,25<

I L1

WL  WP



31  27
 0, 286
41  27

<0,5 => Đất ở trạng thái dẻo cứng.
e1 

+ Hệ số rỗng:

W  Wp

 s (1  0, 01W )
26, 6  (1  0, 01 31)
1 
 1  0,834

19

+ Môđun biến dạng : 10000< E= 12000 < ...


THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I.NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
 !"#$"%&'()*+,#$"%&#!-./#
0(1%2"3(45-#678#*91#:8-./#"5;< 
=">;%?@#>#-A+B !"C'(#4#8D*"4
!"+*9E$"#FG8#$$"%EEE
!"+*9E$"#FG8#$$"%E+H #4
!"#2#0DI#-
?5+!8>3#./?#28D*"4 !"3#78=#((
9-#$"%&?#!91")F.H5D)?5
II.ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
JK#=5#$"%&.5"9E$"#FG8
L-.M5;H+F"I@
0,08( )
gh
S m
L-.M.H#D*"+F"I@NONNP
QRSTUVWXQYYZ[
*+,
\%&
\-
%]
#
N

AC
N

A
C
V

AC
\-
%]#
N

AC
N

A
C
V

AKC
^ Y [NN _N ` aY bNN _[ Y[
Mẫu đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đồ án nền móng - Người đăng: Quang Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Mẫu đồ án nền móng 9 10 46