Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Dự toán cấp điện

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngọc Dũng
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỰ LY VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN 0,4KV
Hệ số khó khăn:
Cự li vận chuyển

2.5
100

Mã hiệu

Bốc dỡ vận
chuyển

02.10.12
02.10.13
02.10.14
02.10.15
02.10.32
02.10.33
02.10.34
02.10.35
02.10.42
02.10.43
02.10.44
02.10.45
02.11.12
02.11.13
02.11.14
02.11.15
02.11.42
02.11.43
02.11.44
02.11.45
02.11.62
02.11.63
02.11.64
02.11.65
02.12.42
02.12.43
02.12.44
02.12.45
02.12.12
02.12.13
02.12.14
02.12.15
02.12.22
02.12.23
02.12.24
02.12.25
02.11.22
02.11.23

Xi măng

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Tiếp địa, cốt
thép, dây néo,
bulông

Xà

Cột bê tông

Sứ

Dây dẫn

Cốt pha gỗ

Hệ số Cự ly<100

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Vận
chuyển
417,923
393,088
389,662
387,093
391,375
374,247
370,821
366,539
411,072
393,944
390,518
387,949
336,565
331,427
288,607
281,756
641,444
602,049
594,342
545,527
699,679
656,859
648,295
642,300
816,149
766,478
756,201
749,350
757,914
711,668
702,248
695,397
583,208
546,383
540,388
535,250
333,996
320,294

Bốc dỡ VC*CL*HS
+BD
121,609
17,128
110,690
12,846
120,752
17,984
108,977
24,836
195,473
35,112
213,458
38,538
246,857
42,820
260,560
71,081
186,909
41,107
98,914
15,415

<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300
<=500
>=500
<=100
<=300

02.11.24
02.11.25

Cốt pha gỗ

2.5

0.1

316,012
313,442

15,415

<=500
>=500

3825
4.4693878

108928

Hệ số khó khăn:
Cự li vận chuyển
Mã hiệu
02.10.12
02.10.13
02.10.14
02.10.15
02.10.32
02.10.33
02.10.34
02.10.35
02.10.42
02.10.43
02.10.44
02.10.45
02.11.12
02.11.13
02.11.14
02.11.15
02.11.42
02.11.43
02.11.44
02.11.45
02.11.62
02.11.63
02.11.64
02.11.65
02.12.42
02.12.43
02.12.44
02.12.45
02.12.12
02.12.13
02.12.14
02.12.15
02.12.22
02.12.23
02.12.24
02.12.25
02.11.22
02.11.23

CỰ LY VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN PHẦN 35KV
2.5
100
Bốc dỡ vận
chuyển

Xi măng

Cát vàng

Đá dăm

Nước

Tiếp địa, cốt
thép, dây néo,
bulông

Xà

Cột bê tông

Sứ

Dây dẫn

Cốt pha gỗ

Hệ số Cự ly<100

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Vận
chuyển
417,923
393,088
389,662
387,093
391,375
374,247
370,821
366,539
411,072
393,944
390,518
387,949
336,565
331,427
288,607
281,756
641,444
602,049
594,342
545,527
699,679
656,859
648,295
642,300
816,149
766,478
756,201
749,350
757,914
711,668
702,248
695,397
583,208
546,383
540,388
535,250
333,996
320,294

Bốc dỡ VC...
CỰ LY VẬN CHUYỂN NỘI TUYẾN 0,4KV
Hệ số khó khăn:
2.5
Cự li vận chuyển
100
Mã hiệu Hệ số Cự ly<100
02.10.12
Xi măng 2.5 0.1
417,923
17,128
121,609
<=100
02.10.13
393,088
<=300
02.10.14
389,662
<=500
02.10.15
387,093
>=500
02.10.32
Cát vàng 2.5 0.1
391,375
12,846
110,690
<=100
02.10.33
374,247
<=300
02.10.34
370,821
<=500
02.10.35
366,539
>=500
02.10.42
Đá dăm 2.5 0.1
411,072
17,984
120,752
<=100
02.10.43
393,944
<=300
02.10.44
390,518
<=500
02.10.45
387,949
>=500
02.11.12
Nước 2.5 0.1
336,565
24,836
108,977
<=100
02.11.13
331,427
<=300
02.11.14
288,607
<=500
02.11.15
281,756
>=500
02.11.42
2.5 0.1
641,444
35,112
195,473
<=100
02.11.43
602,049
<=300
02.11.44
594,342
<=500
02.11.45
545,527
>=500
02.11.62
2.5 0.1
699,679
38,538
213,458
<=100
02.11.63
656,859
<=300
02.11.64
648,295
<=500
02.11.65
642,300
>=500
02.12.42
Cột bê tông 2.5 0.1
816,149
42,820
246,857
<=100
02.12.43
766,478
<=300
02.12.44
756,201
<=500
02.12.45
749,350
>=500
02.12.12
Sứ 2.5 0.1
757,914
71,081
260,560
<=100
02.12.13
711,668
<=300
02.12.14
702,248
<=500
02.12.15
695,397
>=500
02.12.22
Dây dẫn 2.5 0.1
583,208
41,107
186,909
<=100
02.12.23
546,383
<=300
02.12.24
540,388
<=500
02.12.25
535,250
>=500
02.11.22
Cốt pha gỗ 2.5 0.1
333,996
15,415
98,914
<=100
02.11.23
320,294
<=300
Bốc dỡ vận
chuyển
Vận
chuyển
Bốc dỡ
VC*CL*HS
+BD
Tiếp địa, cốt
thép, dây néo,
bulông
Mẫu Dự toán cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Dự toán cấp điện - Người đăng: Nguyễn Ngọc Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Mẫu Dự toán cấp điện 9 10 182