Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Khung tên của khổ giấy A4 đến A0 của hãng MTS

Được đăng lên bởi bui-huy-khang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 9097 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hội thảo khoa học
Mẫu Khung tên của khổ giấy A3 đến A0 của hãng MTS
Mathematisch Technische
Sofware-Entwicklung GmbH

Estabifshed by INCAD
Version 3.1
File name: KEILEW.edu

1992
Date
Establ 17.03
Check

Stat

Altertion Date Name

Scale 1:1

General
telerance
ISO 2768-m

Rd-DIN1013-46Cr2-75x214
Name
Schmat

V-Bell Shaft
Page 1
of

NC program No(s)...
%1D16-1/5
Replament for

Replaced by

Hội thảo khoa học
Mẫu Khung tên của khổ giấy A4 của hãng MTS
Mathematisch Technische
Sofware-Entwicklung GmbH

Estabifshed by INCAD
Version 3.1
File name: KEILEW.edu

Scale 1:1

General
telerance
ISO 2768-m
1992
Establ
Check

Date
17.03

Rd-DIN1013-46Cr2-75x214
Name
Schmat

V-Bell Shaft
Page 1

NC program No(s)...
%1D16-1/5
Stat

Altertion

Date

Name

Replament for

of
Replaced by

...
Schmat
Name
Altertion
Estabifshed by INCAD
Version 3.1
File name: KEILEW.edu
Stat
Date
Name
Check
Establ
1992
General
telerance
ISO 2768-m
17.03
Date
Replaced by
NC program No(s)...
%1D16-1/5
Replament for
V-Bell Shaft
Rd-DIN1013-46Cr2-75x214
Scale 1:1
Page 1
of
MÉu Khung tªn cña khæ giÊy A
3
®Õn A
0
cña h ng MTS·
Mathematisch Technische
Sofware-Entwicklung GmbH
Héi th¶o khoa häc
Mẫu Khung tên của khổ giấy A4 đến A0 của hãng MTS - Trang 2
Mẫu Khung tên của khổ giấy A4 đến A0 của hãng MTS - Người đăng: bui-huy-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Khung tên của khổ giấy A4 đến A0 của hãng MTS 9 10 760