Ktl-icon-tai-lieu

mẫu luận văn

Được đăng lên bởi quocnguyen4791
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1379 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ
---------------o0o---------------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TIÊU ĐỀ LUẬN VĂN

GVHD:
SVTH:
MSSV:

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
-----✩---------✩----Số: ______ /BKĐT
Khoa: Điện – Điện tử
Bộ Môn: Điện Tử

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
1.

HỌ VÀ TÊN:

MSSV:

2.

NGÀNH:

3.

Đề tài:

4.

Nhiệm vụ (Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

LỚP :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5.

Ngày giao nhiệm vụ luận văn: ...............................

6.

Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ...................................

7.

Họ và tên người hướng dẫn:

Phần hướng dẫn

.................................................................

.....................................

.................................................................

.....................................

Nội dung và yêu cầu LVTN đã được thông qua Bộ Môn.
Tp.HCM, ngày…... tháng….. năm 20
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:
Người duyệt (chấm sơ bộ):.......................
Đơn vị:......................................................

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH

Ngày bảo vệ : ...........................................
Điểm tổng kết: .........................................
Nơi lưu trữ luận văn: ...............................

Lời cảm ơn

GVHD:

LỜI CẢM ƠN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng

năm

.

Sinh viên

4

Luận văn tốt nghiệp

GVHD:

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Luận văn này trình bày về …

5

Luận văn tốt nghiệp

GVHD:

MỤC LỤC

6

Luận văn tốt nghiệp

GVHD:

DANH ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ
---------------o0o---------------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
TIÊU ĐỀ LUẬN VĂN
GVHD:
SVTH:
MSSV:
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 20
mẫu luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu luận văn - Người đăng: quocnguyen4791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
mẫu luận văn 9 10 528