Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp đại học

Được đăng lên bởi txt007
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng ®¹i häc …..

Khoa c¬ khÝ

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

PhiÕu giao ®å ¸n tèt nghiÖp ®¹i häc
Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn: ........................................................................................
M· sinh viªn: ..................................................................................................................
Ngµnh häc: C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y
Kho¸ häc: ..........................................
Ngêi híng dÉn:
............................
Häc vÞ: ...............................................
§¬n vÞ c«ng t¸c: ..............................................................................................................
1. Tªn ®å ¸n:
Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống cơ khí cho máy tiện CNC 3 trục điều
khiển XZC ....................
2. Ph¹m vi:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
3. NhiÖm vô:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
5. Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy th¸ng n¨m …….
§Õn ngµy th¸ng n¨m ……
Trëng khoa

Ngêi híng dÉn

...
Trêng ®¹i häc …..
Khoa c¬ khÝ
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
PhiÕu giao ®å ¸n tèt nghiÖp ®¹i häc
Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn: ........................................................................................
M· sinh viªn: ..................................................................................................................
Ngµnh häc: C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y Kho¸ häc: ..........................................
Ngêi híng dÉn: ............................ Häc vÞ: ...............................................
§¬n vÞ c«ng t¸c: ..............................................................................................................
1. Tªn ®å ¸n:
Nghiên cứu thiết kế hình hệ thống khí cho máy tiện CNC 3 trục điều
khiển XZC ....................
2. Ph¹m vi:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
3. NhiÖm vô:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc:
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
- .......................................................................................................................
- ........................................................................................................................
5. Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy th¸ng n¨m …….
§Õn ngµy th¸ng n¨m ……
Tng khoa Ngêi híng dÉn
Mẫu phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp đại học - Người đăng: txt007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp đại học 9 10 634