Ktl-icon-tai-lieu

MÀU SẮC

Được đăng lên bởi thienthuan25
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 2 : COLOR &
COLOR SCHEMES
1

CAÙC KIEÅU MAÀU TRONG
POWER POINT

•
•
•
•

MAÀU TIEÂU CHUAÅN & MAÀU TÖÏ PHA
MAÀU HIEÄU ÖÙNG TÖÏ TAÏO
MAÀU LAØM SAÜN THEO CAÙC MAÃU
BOÄ MAÀU
2

CAÀN XAÙC ÑÒNH
•
•
•
•

MAÀU NEÀN SLIDE
MAÀU ÑOÁI TÖÔÏNG
MAÀU NEÀN ÑOÁI TÖÔÏNG
MAÀU VIEÀN ÑOÁI TÖÔÏNG
3

Taïo maàu neàn Slide :
FORMAT/BACKGROUND

Choïn maàu coù saün
Choïn maàu khaùc
MORE COLORS

Choïn hieäu öùng maàu
Fill Effects
4

Maøu tieâu chuaån-Maøu töï pha

(H,S,L)

5

(R,G,B)

Hieäu öùng maàu neàn-Gradient
SỐ
MÀU

MÀU 1
MÀU 2

HƯỚNG
ĐỔ MÀU

6

Maãu neàn-Texture

7

Maãu neàn-Pattern

8

Maãu neàn-Picture

9

COÙ THEÅ ÑÖA MOÄT NEÀN TÖÏ
TAÏO VAØO THÖ VIEÄN MAÃU
APPLY DISIGN TEMPLATE

10

LAÁY MAÃU NEÀN COÙ SAÜN

11

LÖÏA

XEM
THÖÛ

QUYEÁT
ÑÒNH

12

FROM DESIGN TEMPLATE

13

COLOR SCHEME
LÀ BỘ MẪU MẦU THIẾT KẾ SẴN
CHO SLIDE BAO GỒM :
-BACKGROUND
-TEXT AND LINE
-SHADOWS
-3-D
-TITLE TEXT
-FILLS
14

COLOR SCHEMES
8 MAÀU KEÁT HÔÏP

15

COLOR SCHEMES
FORMAT/SLIDE
DESIGN/COLOR
SCHEMES

16

COLOR SCHEMES
8 MAÀU KEÁT HÔÏP

17

COLOR SCHEMES

AÙP DUÏNG CHO CAÛ PRESENTATION

18

THAO TAÙC VÔÙI COLOR SCHEMES

19

CHOÏN COLOR SCHEME

20

HIEÄU CHÆNH COLOR SCHEME

EDIT COLOR SCHEMES
21

22

XOAÙ COLOR SCHEME

DELETE SCHEME
23

Apply a color scheme

24

Xaùc laäp vaø Thay ñoåi
maàu ñoái töôïng
Mầu
nền

Mầu Mầu
viền chữ

25

...
1
BAØI 2 : COLOR &
COLOR SCHEMES
MÀU SẮC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÀU SẮC - Người đăng: thienthuan25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
MÀU SẮC 9 10 269