Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu trắc dọc

Được đăng lên bởi xuiquanha1ss2-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TYÛ LEÄ DAØI:1/5000 - CAO:1/500

L=200

L=230.50

L=112

L=182

L=202

KHOAÛNG CAÙCH LEÛ
TEÂN COÏC
LYÙ TRÌNH

100.00

A
KM0

100.00

100.00

100.00

100.00

72.84

H3

H4

H5

H6

ND1 H7

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

100.00

77.16

59.33

H8TD1

H9

H8

H9

95.82

P1 KM1
KM1

A=60d35'17''
R=400.00 K=572.99
T=309.97 P=65.97 i=2.00 L=150.00

ÑOAÏN THAÚNG - ÑOAÏN CONG

MẪU TRẮC DỌC

4.18

100.00

59.14
1245.82 58.00

59.04
1200.00 58.00

58.81
58.81

58.59
1000.00 58.00

40.67

1095.82 58.96
1100.00 59.00

58.50
959.33 55.30

58.89

59.41
822.84 60.43

22.84

540.67

900.00 58.50

59.56

60.21
700.00 61.50

H2

800.00 61.00

60.23
672.84 61.00

27.16

H1

1.46

1.14

1.04
0.19

0.15

0.22%

286.49

59.55

58.37
500.00 58.50

57.45
400.00 55.20
100.00

0.59

0.66%
272.84

58.60

59.65

200.00

200.00 60.50

KHOAÛNG CAÙCH COÄNG DOÀN

58.75

57.50

CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN

100.00 59.50

CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ

0.00 57.50

200.00

1.17%

300.00 58.50

ÑOÄ DOÁC TK(%) /KHOAÛNG CAÙCH

1.40%

600.00 59.50

1.25%

59.26

L=125

L=182

45.82

TC1H1

H2

H1

H2

1300.00 57.80

L=200

RAÕNH PHAÛI(m)

3.20

0.39

RAÕNH TRAÙI(m)

1.02

1.29
Y=60.22-0.01=60.21

1.44

0.77
Y=60.40-0.17=60.23

0.05

Y=57.20+0.25=57.45

0.13

2.25

0.10

0.85

MSS: 30m

T=36,72 P=0,17
R=4000,00 Di=0,02

T=38,59 P=0,25
R=3000,00 Di=0,03

Y=60.00-0.35=59.65

0.75

0.00

T=53,00 P=0,35
R=4000,00 Di=0,03

COÁNG ÑK1,0m
Km:0+959,33

COÁNG ÑK1,0m
Km:0+400

Km:0+00

54.18

NC1

H3
H3

C¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch ®µo ®¾p (§êng míi)
1. DiÖn tÝch ®¾p khu«n = DiÖn tÝch khu«n míi - §µo khu«n míi.
2. DiÖn tÝch §¾p K98 = Líp khu«n míi - §µo líp khu«n míi.
3. DiÖn tÝch xíi ®Çm K98 = §µo líp khu«n míi.
4. DiÖn tÝch ®µo khu«n = §µo khu«n míi + §µo gia cè - §µo líp khu«n míi.
5. DiÖn tÝch vÐt bïn = VÐt bïn.
6. DiÖn tÝch vÐt h÷u c¬ = VÐt h÷u c¬.
7. DiÖn tÝch ®¸nh cÊp = §¸nh cÊp
8. DiÖn tÝch ®¾p gia cè = DiÖn tÝch gia cè - §µo gia cè.
9. DiÖn tÝch ®¾p nÒn (§¾p K95) = §¾p nÒn - DiÖn tÝch ®¾p khu«n - DiÖn tÝch ®¾p gia cè +
DiÖn tÝch ®¸nh cÊp = §¾p nÒn - (DiÖn tÝch khu«n míi - §µo khu«n míi) - (DiÖn tÝch gia
cè - §µo gia cè) + §¸nh cÊp.
10. DiÖn tÝch ®µo nÒn = §µo nÒn + §µo taluy tr¸i + §µo taluy ph¶i - (§µo r·nh tr¸i + §µo
r·nh ph¶i).
11. DiÖn tÝch ®µo r·nh = §µo r·nh tr¸i + §µo r·nh ph¶i

C¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch ®µo ®¾p (§êng më réng, n©ng cÊp)
1. DiÖn tÝch ®¾p khu«n = DiÖn tÝch khu«n míi + DiÖn tÝch khu«n cò - §µo khu«n míi - §µo
khu«n cò.
2. DiÖn tÝch §¾p K98 = Líp khu«n míi + Líp khu«n cò - §µo líp khu«n míi - §µo...
Km:0+00
57.50
59.50
60.50
58.50
55.20
58.50
59.50
61.00
61.50
61.00
58.50
55.30
58.00
59.00
58.00
58.00
57.80
T=53,00 P=0,35
R=4000,00 Di=0,03
T=38,59 P=0,25
R=3000,00 Di=0,03
T=36,72 P=0,17
R=4000,00 Di=0,02
0.00
0.75
0.85
0.10
2.25
0.13
0.05
0.77
1.29
1.44
0.39
3.20
0.59
0.15
1.04
1.14
1.46
1.25%
200.00
1.40%
200.00
1.17%
272.84
0.66%
286.49
0.22%
540.67
57.50
58.75
59.65
58.60
57.45
58.37
59.55
60.23
60.21
59.56
58.89
58.50
58.59
58.81
59.04
59.14
59.26
Y=60.00-0.35=59.65
Y=57.20+0.25=57.45
Y=60.40-0.17=60.23
Y=60.22-0.01=60.21
COÁNG ÑK1,0m
Km:0+400
COÁNG ÑK1,0m
Km:0+959,33
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 72.84 27.16 100.00 77.16 59.33 40.67 95.82 100.00 45.82 54.18
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
672.84
700.00
800.00
900.00
959.33
1000.00
1100.00
1200.00
1245.82
1300.00
A
ND1
P1
KM1
NC1
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H1 H2 H3
i=2.00 L=150.00
A=60d35'17''
R=400.00 K=572.99
T=309.97 P=65.97
KM0
RAÕNH PHAÛI(m)
KHOAÛNG CAÙCH COÄNG DOÀN
KHOAÛNG CAÙCH LEÛ
CAO ÑOÄ TÖÏ NHIEÂN
CAO ÑOÄ THIEÁT KEÁ
ÑOÄ DOÁC TK(%) /KHOAÛNG CAÙCH
RAÕNH TRAÙI(m)
MSS: 30m
TYÛ LEÄ DAØI:1/5000 - CAO:1/500
L=200
L=182
L=112
L=125
L=202
L=182
L=230.50
L=200
TEÂN COÏC
LYÙ TRÌNH
ÑOAÏN THAÚNG - ÑOAÏN CONG
KM1
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H1 H2 H3
60.43 59.41822.84
TD1
58.96 58.811095.82
TC1
22.84 4.18
1.02
0.19
MẪU TRẮC DỌC
Mẫu trắc dọc - Trang 2
Mẫu trắc dọc - Người đăng: xuiquanha1ss2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu trắc dọc 9 10 890