Ktl-icon-tai-lieu

máy biến áp

Được đăng lên bởi Chí Công
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÁY BIẾN ÁP
3.1. CHUẨN ĐẦU RA
- Trình bày được kết cấu, nguyên lý làm việc, các thông số định mức của máy
biến áp một pha và ba pha.
- Thiết lập được các hệ phương trình trong tính toán máy biến áp.
- Tính các thông số kỹ thuật của máy biến áp qua thí nghiệm không tải, có tải
và khi làm việc song song.
- Phân tích được quá trình biến đổi năng lượng, tính công suất, hiệu suất, mô
men điện từ của máy biến áp.
3.2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
3.2.1. KẾT CẤU, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC CỦA
MÁY BIẾN ÁP
3.2.1.1. Kết cấu
a. Lõi thép

Hình 3.1. Lõi thép máy biến áp.
- Nhiệm vụ: dùng làm mạch dẫn từ, đồng thời làm khung để quấn dây quấn.

- Vật liệu: thép lá kỹ thuật điện dày 0,35 ÷ 0,5 mm và bề mặt được sơn cách
điện để giảm tổn hao do dòng điện xoáy.
b. Dây quấn
- Nhiệm vụ: là bộ phận dẫn điện của máy biến áp, làm nhiệm vụ thu năng
lượng vào và truyền năng lượng ra.
- Vật liệu: Cu hoặc Al có bọc cách điện.
- Hình dạng:
+ Dây quấn đồng tâm: hình trụ, hình xoắn, hình xoáy ốc liên tục.
+ Dây quấn xen kẽ.
c. Các chi tiết khác
- Thùng máy:
+ Ngăn các vật bên ngoài (máy biến áp khô).
+ Chứa dầu (máy biến áp dầu).
- Bình giãn dầu.
- Ống bảo hiểm.
3.2.1.2. Nguyên lý làm việc

Hình 3.2. Nguyên lý làm việc của máy biến áp.
Xét máy biến áp hai dây quấn:
Cuộn sơ cấp có số vòng dây

.

Cuộn thứ cấp có số vòng dây

.

Khi đặt một điện áp xoay chiều
Dòng điện

vào cuộn sơ cấp sẽ sinh ra dòng điện

sẽ tạo nên trong lõi thép từ thông

.

móc vòng với cả hai dây

quấn sơ cấp và thứ cấp và cảm ứng trong hai dây quấn đó sức điện động
. Dây quấn thứ cấp có sức điện động sẽ sinh ra dòng điện

và

với điện áp

đưa ra tải

.

Khi điện áp đặt vào cuộn sơ cấp có dạng hình sin thì từ thông do nó sinh ra
cũng có dạng hình sin:
=
Với:

=

(3.1)

. : Từ thông cực đại, [Wb].

: Từ cảm cực đại, [T].
: Tiết điện ngang, [m ].
Trị số hiệu dụng của sức điện động cảm ứng trong các dây quấn sơ cấp và
thứ cấp:
= 4,44

(3.2)

= 4,44

(3.3)

Tỷ số biến áp của máy biến áp một pha:
=

=

≈

=

3.2.1.3. Thông số định mức
-

: Dung lượng hay công suất định mức, [kVA].

đ

-

đ

: Điện áp dây sơ cấp định mức, [kV].

-

đ

: Điện áp dây thứ cấp định mức, [kV].

-

đ

: Dòng điện dây sơ cấp định mức, [A].

-

đ

: Dòng điện dây thứ cấp định mức, [kV].

(3.4)

-

đ

: Tần số định mức, [Hz].

-

đ

: Hiệu suất định mức.

-

đ

: Hệ số công suất định mức.

: Điện áp ngắn mạch.

-

: Thành phần tác dụng của điện áp ngắn mạch.

-

: Thành phần phản kháng của điện áp ngắn mạch.

3.2.2. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ...
MÁY BIN ÁP
3.1. CHUẨN ĐẦU RA
- Trình y được kết cu, nguyên m vic, c thông s đnh mc ca máy
biến áp mt pha và ba pha.
- Thiết lập được các h pơng trình trong tính toán máy biến áp.
- Tính các thông s k thut ca máy biến áp qua tnghim không ti, ti
và khi làm vic song song.
- Phân tích được qtrình biến đổi năng ng, tính công sut, hiu sut,
men điện t ca máy biến áp.
3.2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
3.2.1. KẾT CẤU, NGUYÊN M VIC, THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC CỦA
MÁY BIẾN ÁP
3.2.1.1. Kết cu
a. Lõi thép
Hình 3.1. Lõi thép máy biến áp.
- Nhim v: dùng m mch dn từ, đồng thi làm khung để qun dây qun.
máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy biến áp - Người đăng: Chí Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
máy biến áp 9 10 129