Ktl-icon-tai-lieu

máy biến áp

Được đăng lên bởi live997
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG KYÕ THUAÄT ÑIEÄN

Nguyeân



MAÙY BIEÁN AÙP

Trang

31

lyù hoïat ñoäng cuûa maùy bieán aùp döïa treân coâng trình cuûa Micheal

Faraday (1791-1867) khi oâng khaùm phaù ñöôïc ñònh luaät caûm öùng ñieän töø : vôùi hai cuoän
daây quaán treân cuøng maïch töø, söï thay ñoåi doøng ñieän trong moä t cuoän daây seõ taïo ra söùc
ñieän ñoäng caûm öùng trong cuoän daây coøn laïi.Caùc söùc ñieän ñoäng caûm öùng ñöôïc goïi laø
ñieän aùp bieán aùp (transformer voltages) vaø thieát bò bao goàm maïch töø vôùi caùc boä daây
quaán thöïc hieän muïc tieâu treân ñöôïc goïi laø maùy bieán aùp (transformer).

Chuùng

ta cuõng coù theå ñònh nghóa maùy bieán aùp laø thieát bò ñieän tænh duøng

bieán ñoåi ñieän naêng sang ñieän naêng döïa vaøo ñònh luaät caûm öùng ñieän töø . Tuy nhieân caùc
thoâng soá doøng vaø aùp ôû ngoõ vaøo (sô caáp) vaø ngoõ ra (thöù caáp) coù theå khaùc giaù trò ;
nhöng taàn soá nguoàn ñieän phía ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa bieán aùp coù cuøng giaù trò.

2.1.PHAÂN LOAÏI VAØ CAÁU TAÏO MAÙY BIEÁN AÙP :

Tuøy thuoäc vaøo tieâu chuaån ñeà ra, chuùng ta coù theå phaân loïai maùy bieán aùp
theo nhieàu caùch khaùc nhau:
Neáu phaân loïai theo loïai nguoàn ñieän cung caáp vaøo sô caáp (ngoõ vaøo) bieán
aùp, ta coù bieán aùp 1 pha vaø bieán aùp 3 pha. Trong hình 2.1 trình baøy moät soá daïng
bieán aùp 1 pha; trong hình 2.2 trình baøy moät soá keát caáu bieán aùp 3 pha.

HÌNH 2.1: Hình daïng vaø keát caáu cuûa moät soá daïng bieán aùp 1 pha.
Khi phaân loïai theo hình daïng laù theùp taïo neân maïch töø , chuùng ta coù hai
daïng : loïai loûi (core type) vaø loïai boïc (shell type). Vôùi maùy bieán aùp 1 pha loïai loûi
coù maïch töø taïo thaønh töø caùc laù theùp U, I hay caùc laù theùp I khaùc kích côû ; daây
quaán sô vaø thöù caáp ñöôïc boá trí treân moãi truï cuûa bieán aùp, xem hình 2.3.
TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ – 2003

 Ngöôøi soïan : NGUYEÃN-THEÁ-KIEÄT

BAØI GIAÛNG KYÕ THUAÄT ÑIEÄN



MAÙY BIEÁN AÙP

Trang

32

HÌNH 2.2: Hình daïng vaø keát caáu cuûa moät soá daïng bieán aùp 3 pha.

Loûi theùp (hay maïch töø ) duøng taäp trung ñöôøng söùc cuûa töø thoâng moùc voøng ñeå
hình thaønh hieän töôïng caûm öùng ñieän töø .
Boä daây sô caáp ( hay boä daây cung caáp nguoàn vaøo bieán aùp ).
Boä daây thöù caáp : boä daây cung caáp ñieän naêng cho phuï taûi (ngoû ra cuûa bieán
aùp).

HÌNH 2.3: Keát caáu cuûa loûi theùp bieán aùp 1 pha
daïng loûi (core type)

Chuùng ta coù keát caáu bieán aùp 1 pha loïai boïc (shell type) nhö ñaõ trình baøy
trong hình 2.1 v...
BAØI GIAÛNG KYÕ THUAÄT ÑIEÄN MAÙY BIEÁN AÙP Trang
TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ 2003 Ngöôøi soïan : NGUYEÃN-THEÁ-KIEÄT
31
N
guyeân lyù hoïat ñoäng cuûa maùy bieán aùp döïa treân coâng trình cuûa Micheal
Faraday (1791-1867) khi oâng khaùm phaù ñöôïc ñònh luaät caûm öùng ñieän töø: vôùi hai cuoän
daây quaán treân cuøng maïch töø, söï thay ñoåi doøng ñieän trong moät cuoän daây seõ taïo ra söùc
ñieän ñoäng caûm öùng trong cuoän daây coøn laïi.Caùc söùc ñieän ñoäng caûm öùng ñöôïc goïi laø
ñieän aùp bieán aùp (transformer voltages) vaø thieát bao goàm maïch töø ùi caùc boä daây
quaán thöïc hieän muïc tieâu treân ñöôïc goïi laø maùy bieán aùp (transformer).
C
huùng ta cuõng coù theå ñònh nghóa maùy bieán aùp laø thieát ñieän tænh duøng
bieán ñoåi ñieän naêng sang ñieän naêng döïa vaøo ñònh luaät caûm öùng ñieän töø. Tuy nhieân caùc
thoâng soá doøng vaø aùp ôû ngoõ vaøo (sô caáp) vaø ngoõ ra (thöù caáp) coù thkhaùc giaù trò ;
nhöng taàn soá nguoàn ñieän phía ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa bieán aùp coù cuøng giaù trò.
2.1.PHAÂN LOAÏI VAØ CAÁU TAÏO MAÙY BIEÁN AÙP :
Tuøy thuoäc vaøo tieâu chuaån ñeà ra, chuùng ta coù theå phaân loïai maùy bieán aùp
theo nhieàu caùch khaùc nhau:
Neáu phaân loïai theo loïai nguoàn ñieän cung caáp vaøo caáp (ngoõ vaøo) bieán
aùp, ta coù bieán aùp 1 pha vaø bieán aùp 3 pha. Trong hình 2.1 trình baøy moät soá daïng
bieán aùp 1 pha; trong hình 2.2 trình baøy moät soá keát caáu bieán aùp 3 pha.
HÌNH 2.1: Hình daïng vaø keát caáu cuûa moät soá daïng bieán aùp 1 pha.
Khi phaân loïai theo hình daïng ltheùp taïo neân maïch töø , chuùng ta coù hai
daïng : loïai loûi (core type) vaø loïai boïc (shell type). Vôùi maùy bieán aùp 1 pha loïai loûi
coù maïch töø taïo thaønh töø caùc laù theùp U, I hay caùc laù theùp I khaùc kích côû ; daây
quaán sô vaø thöù caáp ñöôïc boá trí treân moãi truï cuûa bieán aùp, xem hình 2.3.
máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy biến áp - Người đăng: live997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
máy biến áp 9 10 326