Ktl-icon-tai-lieu

Máy biến áp

Được đăng lên bởi Thin production1
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trêng THBC Kt - K t B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o thùc
tËp nhËn thøc
Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc sèng hiÖn t¹i ngµy nay ngµnh kü thuËt ®iÖn lµ
ngµnh rÊt quan träng ®èi víi chóng ta hiÖn nay, nhÊt lµ hÖ ®iÒu
khiÓn tù ®éng nã ®ang gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong c¸c xÝ
nghiÖp c¸c C«ng ty lín hiÖn nay, hÖ ®iÒukhiÓn tù ®éng ®Ó ¸p dông
vËn hµnh sn xuÊt thay thÕ cho viÖc sn xuÊt thñ c«ng. V× thÕ hiÖn
nay c¸c C«ng ty xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn v× vËy hÖ ®iÒu
khiÓn ph¸t triÓn cña m×nh.
Níc ta hiÖn nay nÒn kinh tÕ cßn kÐm ph¸t triÓn, chóng ta
muèn ®Êt níc ph¸t triÓn nhanh chãng ®Ó cã thÓ ®æi kÞp c¸c n íc
trong khu vùc vµ cã tÇm m¾t v ¬n ra ThÕ giíi ®Ó s¸nh vai cïng c¸c
níc ph¸t sinh th× chóng ta cÇn phi ® a lÜnh vùc c«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ cña hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµo sn xuÊt.
Môc tiªu cña em hiÖn nay ®i thùc tËp nhËn thøc lµ ®Ó häc hái
kinh nghiÖm thùc tÕ cña c¸c hÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng ¸p dông trong
c¸c nhµ m¸y ®©y lµ ®Ó häc sinh nh chóng em n¾m ®îc nh÷ng kiÕn
thøc cô thÓ.
Lµ mét häc sinh nh chóng em ®îc häc ngµnh kü thuËt ®iÖn
c«ng nghiÖp vµ d©n dông, chóng ta phi biÕt tËn dông mäi kh
n¨ng cña m×nh ®Ó cã thÓ ¸p dông lîi Ých to lín cña m×nh vµo thùc
tÕ sn xuÊt ®ã lµ gãp phÇn t¹o nªn nÒn kinh tÕ kü thuËt n íc nhµ.
Mong r»ng mçi ngêi chóng ta phi cè g¾ng häc hái ®Ó cã thÓ dïng
chÝnh kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®îc häc gióp Ých cho sù ph¸t triÓn
kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt cña níc nhµ.
Sinh viªn: Hoµng Kim ChiÕn Líp: DT08A
1
Máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy biến áp - Người đăng: Thin production1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Máy biến áp 9 10 518